Historia Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich zainicjowane zostało w trakcie zebrania członków założycieli w Warszawie dnia 1 III 2017 roku. Grupę założycielską stanowili między innymi przedstawiciele i potomkowie rodów Ejsmont/Ejsmond herbu Korab, Tołłoczko/Tołoczko herbu Pobóg, Jurowski herbu Przyjaciel, Cypla herbu Kościesza, Sipowicz herbu Lis, Bylczyński herbu Dęboróg – wszystkie wymienione rody wywodzą się z szeroko pojętej Grodzieńszczyzny.  
Formę prawną Stowarzyszenie uzyskało 28 VI 2017 roku. Podane daty opisują tylko wynik końcowy lecz początki miały miejsce już wiele lat wcześniej…

Tematyką Grodzieńszczyzny i rodów tam zamieszkałych na przestrzeni wieków jeszcze kilka lat temu zajmowała się zaledwie garstka pasjonatów historii
i genealogii. W tym miejscu należy wymienić takie osoby, jak: Rafał Jurowski
z Katowic, Ludwik Olczyk z Łodzi, Piotra Cypla z Warszawy, Leon Ejsmont ze Szczecina. Każdy z nich z osobna badał genealogię własnych rodów, których historia niejednokrotnie sięgała, co najmniej pięciu wieków. Z czasem okazało się,
że wszystkie rody szlacheckie Grodzieńszczyzny poprzez wielorakie koligacje
i pokrewieństwa to jedna wielka rodzina, której historię nie sposób badać
osobno. Gdy odnajdywano gdzieś w Polsce lub na świecie współczesne ślady jednego
z Jurowskich, Ejsmontów, Bylczyńskich czy Tołoczków, okazywało się,
że ich przodkowie historycznie mieli swoje korzenie nie gdzie indziej, jak tylko na Grodzieńszczyźnie. Ślad ich istnienia odnajdywano w księgach metrykalnych licznych parafii rzymsko-katolickich dawnych Dekanatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego
i sokólskiego, a także księgach cerkwi greko-katolickich (unickich).
Wtedy właśnie zaczęto dostrzegać potrzebę szerszego spojrzenia w sensie
„Rody”, a nie pojedynczy „Ród” Grodzieński…

We wrześniu 2008 roku Leon Jarosław Ejsmont założył stronę internetową poświęconą rodowi Ejsmont herbu Korab. Podstawowym celem strony było dotarcie do jak największej grupy współrodowców (bez względu na pisownie nazwiska). Efekt został osiągnięty, czego rezultatem był zorganizowane w kolejnych latach zjazdy.

W dniach 26-28 VI 2009 w Mierkach k/Olsztynka odbył się I Międzynarodowy Zjazd Rodu Ejsmont herbu Korab i Rodów Spokrewnionych, na którym obecni byli przedstawiciele tego rodu zarówno z Polski, jak i Białorusi, Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoch i Niemiec. Łącznie 80 osób Na zjeździe obecni byli również przedstawiciele innych rodów – Jurowski herbu Przyjaciel i Tołłoczko herbu Pobóg. Na zjeździe zaprezentowano książkę autorstwa Tadeusza Ejsmonta z Modlicy pt. „Ejsmontowie”.  Rozstrzygnięto również konkurs na opowieść rodową. Laury zdobyli Wawrzyniec Ejsmont za „Wschodnie opowieści” (I miejsce), Albert Kraczkowski za „Dzieje rodu Ejsmontów spod Mińska na Białorusi” w języku rosyjskim (II miejsce) oraz równorzędnie III miejsce Ewa Witczak
za  „Kronika rodzinna. Drzewo genealogiczne mojej rodziny: Koryckich i Eysmontów, album z 2004 roku” i Józef Rudzki za „Wspomnienia rodowe poczęte od Stefana Ejsmonta z roku 1840 w Kronice Rodzinnej”.

 

W dniach 25 – 27 VI 2010 w pałacu Drwalew odbył się II Międzynarodowy Zjazd Rodu Ejsmont herbu Korab i Rodów Spokrewnionych. Oprócz przedstawicieli rodu Ejsmont z całego świata obecni byli reprezentanci innych rodów, a także prezes Związku Szlachty Polskiej wielmożny pan Henryk hrabia Grocholski
i wielmożny pan Henryk Wąsowski. Zaprezentowano kolejną publikację autorstwa Tadeusza Ejsmonta z Modlicy. „Ejsmontowie herbu Korab”. Podjęto również decyzję
o powołaniu fundacji lub stowarzyszenia skupiającego nie tylko ród Ejsmont, ale także inne rody Grodzieńsczyzny – w sprawozdaniu ze zjazdu zapisano: „aby dopełnić debaty
i liczne uzgodnienia na temat powołania fundacji zostało ogłoszone co następuje: organizacją zajmie się Rafał Jurowski z Katowic dobierając sobie niezbędnych współpracowników, a nazwa będzie związana z rodami Grodzieńszczyzny.

W marcu 2012 roku Rafał Jurowski i Ludwik Olczyk założyli Forum Rodów Grodzieńskich oraz powiązany z forum portal internetowy Rody Grodzieńskie.  Dołączył do nich Piotr Cypla i dziesiątki innych miłośników Grodzieńszczyzny, którzy dzięki forum i portalowi mogli wymieniać się wiedzą. W niedługim czasie forum liczyło kilkuset użytkowników, których obszar zainteresowań sięgał nie tylko Grodzieńszczyzny, ale szeroko pojętych obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego…Wtedy właśnie zaczęto pojmować Rody Grodzieńskie  w odniesieniu nie tylko do szlachty, ale także rodów włościańskich, których historia okazała się równie długa i barwna.

Stowarzyszenie, jednak nadal istniało tylko w planach i umysłach garstki zapaleńców. Być może brak było odwagi do zmierzenia się z biurokratyczną machiną… Kolejne lata wypełniała żmudna praca związana z indeksowaniem ksiąg poszczególnych parafii, zbieranie i analizowanie źródeł historycznych i oczywiście liczne wizyty w archiwach kościelnych i państwowych, zarówno w Polsce, jak i na Białorusi i Litwie.

W 2014 roku z inicjatywy Haliny Majkowskiej z domu Tołoczko i Walentego Adamca na jednym z portali społecznościowych (nk.pl) powstało forum badające początkowo dwie
z linii rodowe Tołoczko – z Czech Zabłotnych oraz Miednik Wielkich w gminie Szumsk.
Z czasem na forum zebrało się dosyć liczne grono osób noszących nazwisko Tołoczko/Tołłoczko z całej współczesnej Polski. Pani Halina w czasie swoich badań doszła do wniosku, że korzenie większości rodów o których informacje zebrała wywodzą się
z dawnych obszarów wileńskich i grodzieńskich.  W niedługim czasie na portalu genealogiapolska.pl powstały równolegle dwie bazy danych dotyczące rodu Tołoczko/Tołłoczko. Pierwsza z baz – prowadzona przez Panią Halinę, gromadziła informacje o rodzie z wszelkich zakątków Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aż do czasów współczesnych (głównie wyznania rzymsko-katolickiego). Natomiast druga – prowadzona przez Pana Walentego, głównie potomków Nikity Tołoczko z Czech Zabłotnych (wyznania prawosławnego). Obecnie w obydwu bazach zgromadzono informacje o prawie 2 000 osób. Pobocznym, ale równie ważnym efektem działań Pani Haliny i Pana Walentego było zebranie informacji o repatriacji okresu powojennego oraz o miejscach pochówku setek osób i rodzin noszących przedmiotowe nazwisko…

W wielu poszukiwaniach informacji o rodzie Tołoczko/Tołłoczko wraz z Panią Haliną brał udział Piotr Cypla. Jego krewni i przodkowie byli skoligaceni z tym rodem już w XVI wieku i związek ten trwa do teraźniejszości. Razem mieszkali od wieków w takich okolicach szlacheckich Grodzieńszczyzny, jak Zapole, Tołoczki, Kotra…

W styczniu 2016 roku na portalu społecznościowym Facebook została założona grupa pt. „Tołłoczko – historia rodu” – dzisiaj licząca ponad 140 osób.

Z inicjatywy członków tej grupy – głównie przy olbrzymiej pomocy i zaangażowaniu Pana Zbigniewa Tołłoczko z Winnicy rozpoczęto organizowanie corocznych zjazdów rodu Tołoczko/Tołłoczko. 

I Zjazd Rodu Tołoczko/Tołłoczko odbył się 23 I 2016 roku w Golądkowie
k. Winnicy . Zjazd skromny, bo zaledwie kilkuosobowy. 

II Zjazd Rodu Tołoczko/Tołłoczko odbył się 4 II 2017 w malowniczej scenerii zamku w Pułtusku.  

Zjazdy te nie były zapewne tak liczne i huczne jak w rodzie Ejsmontów, jednak mimo wszystko w znaczącym stopniu przyczyniły się do kultywowania
i propagowania tradycji rodowej. Obecnie członkami grupy są osoby z wielu stron świata – Białorusi, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Czech, Argentyny, Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych. W trakcie prowadzonych przez grupę poszukiwań genealogicznych wykazane zostały liczne koligacje z innymi rodami Grodzieńszczyzny,
np. Lisowskimi, Bylczyńskimi, Huszczami, Strupińskimi, Zapolskimi, Ejsmontami,
Cypla, Konstantynowiczami, Obuchowiczami, Cydzikami, Czerniewskimi, Winczami, Bohatyrowiczami/Bohaterowiczami, Trzeciakami, Klawe, Sipowiczami, Orechwami, Dawidowiczami, Grobickimi, Radziwanowskimi, Jurowskimi, itd.
Przez rok funkcjonowania opracowano wiele linii rodowych, zbudowano dziesiątki tablic genealogicznych i spisano kilkanaście różnego rodzaju publikacji, które w przyszłości staną się „Sagą rodu Tołoczko/Tołłoczko”. Na drugim zjeździe członków grupy rodowej w oparciu o wcześniejsze zamierzenia rodu Ejsmont oraz z inicjatywy: Haliny Majkowskiej z domu Tołoczko, Andrzeja Rybus-Tołłoczko, Piotra Cypla oraz Zbigniewa Tołłoczko podjęto decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia skupiającego rody Grodzieńszczyzny.

W przeciągu miesiąca zamierzenia stały się faktem – w dniu 1 III 2017 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich.

Warszawa, 1 III 2017 rok – zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Tak w dużym skrócie wyglądały początki stowarzyszenia, które przez lata formalnie nie istniało – żyło jednak swoim powolnym rytmem w sercach i duszach wielu ludzi…  

 

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Już istniejemy!!!

13 VII – niby trzynastka pechowa, ale w przypadku Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich tak się nie stało. Jesteśmy już oficjalnie funkcjonującym i zarejestrowanym Stowarzyszeniem:

KRS 0000684080
NIP 1182148297
REGON 367679556

Odbyło się zebranie Zarządu na którym podjęto kilka uchwał istotnych dla naszego Stowarzyszenia:

  • Uchwała Nr 1/2017 Zarządu SRG w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa informacji
  • Uchwała Nr 2/2017 Zarządu SRG w sprawie przyjęcia procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • Uchwała Nr 3/2017 Zarządu SRG w sprawie powołania Komisji Historyczno-Genealogicznej
  • Uchwała Nr 4/2017 Zarządu SRG w sprawie ustanowienia wzorów deklaracji członkowskich

Oprócz tych niezwykle istotnych uchwał omawiano także sprawy organizacyjne:

  • prowadzenie księgowości
  • założenie rachunku bankowego
  • pieczęci i logo Stowarzyszenia
  • strona internetowa i forum SRG
  • kierunki działania oraz metody ich finansowania
  • organizacja w 2018 roku I Zjazdu Rodów Grodzieńskich

Pozostało nam założyć rachunek bankowy i zacząć działać. Deklaracje członkowskie można będzie składać dopiero po założeniu rachunku. Wzory deklaracji zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Zapowiedzi wydawnicze

W ramach Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich pragniemy rozpocząć serię wydawniczą pod roboczym tytułem „Zapomniana szlachta Grodzieńszczyzny”. Nie sposób opisać całego zagadnienia w jednym wydawnictwie, dlatego też będziemy realizować sukcesywnie, stosując ówczesny podział parafialny. Rozpoczniemy od parafii jezierskiej (Jeziory)
i zamieszkałej w niej szlachty z okolic Tołoczki, Bylczyce, Strupin, Orechwicze, Zapole, Huszczyce, Obuchowicze, Cydziki, Ejsmonty Nadtobolskie, Jurewicze, Starzyna, itd. Nazwy tych okolic mówią same za siebie – z nich przecież prastare polskie rody szlacheckie, takie jak: Tołoczko, Bylczyński, Orechwo, Strupiński, Huszcza, Obuchowicz, Cydzik, Ejsmont, Starzyński, Jurowski… Nie zapomnimy też o innych, którzy osiadli tam setki lat temu – tematem opracowań będą również takie rody, jak: Lisowscy i Sipowicze herbu Lis, Płońscy herbu Prus, Jodkowscy herbu Nałęcz, Cypla herbu Kościesza i dziesiątki innych, których w tym miejscu nie sposób wymienić.

Początek mamy już w zasadzie za sobą. W ostatnim czasie zostały zakończone prace nad publikacją o rodzie Lisowskich herbu Lis, których związek z parafią jezierską rozpoczął się w drugiej połowie XVII wieku i trwał nieprzerwanie do początków XX wieku. Publikacja powstała z inicjatywy prof. Andrzeja Lisowskiego i jego syna (również Andrzeja) i zostanie wydana ich własnym sumptem.
W zebraniu i opracowaniu materiałów o tym zacnym rodzie brali aktywny udział członkowie naszego Stowarzyszenia – Rafał Jurowski, Ludwik Olczyk i Piotr Cypla.
W niedługim czasie na łamach naszego portalu przedstawimy obszerne fragmenty…
Zapraszamy do zapoznania się z historią herbu Lis, opisem linii i gniazd rodowych Lisowskich oraz z wstępną informacją o Lisowskich z Grodzieńszczyzny

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Rodów Grodzieńskich do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu materiałów źródłowych i pomocy w tworzeniu naszego wspólnego dzieła. Tylko tak możemy ocalić te rody od całkowitego zapomnienia…

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Sentymentalna wycieczka Zbyszka Tołłoczko – czerwiec 2017

Zbigniew Tołłoczko po raz pierwszy odwiedził rodzinę na Białorusi w Nowogródku
i okolicznych wioskach. Był na grobach swoich dziadków Stefanii i Tomasza Tołłoczko
we Wsielubiu koło Nowogródka oraz w miejscu urodzenia i zamieszkania przed wojną swojego ojca Feliksa, w Dąbrowicy koło Nowogródka. Był też nad rzeką Niemen i jeziorem Świteź, o czym zawsze marzył – zazdroszczę Ci bardzo tej wycieczki i gratuluję, że w końcu to się udało. Dla uzupełnienia należy dodać, że przewodnikiem Zbyszka była Jadwiga Łysaja z Sienkiewiczów – nauczycielka emerytowana z Nowogródka, działaczka Związku Polaków. Na Białorusi Zbyszek zainteresował wiele osób naszą grupą stowarzyszeniem Rodów Grodzieńskich. Zainteresował tez naszą działalnością przewodnika wycieczek
z Warszawy Biura Turystycznego „Bezkresy”. Dziękuję Ci bardzo Zbyszku za inicjatywę
i działania, które zapewne przyniosą wiele dobrego.

 

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Wielkanoc

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowo mokrego śmigusa-dyngusa
oraz samych słonecznych i cudownych dni życzy

Zarząd
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich 

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich stało się faktem.
W dniu 1 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie, w trakcie którego zawiązano stowarzyszenie, uchwalono statut, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W zebraniu założycielskim udział wzięły łącznie 22 osoby, w tym 5 na zasadzie pełnomocnictwa. W skład Zarządu SRG wyszli:

Andrzej Rybus-Tołłoczko – Prezes Zarządu
Piotr Cypla – Wiceprezes Zarządu
Rafał Jurowski – Członek Zarządu (Sekretarz)
Leon Jarosław Ejsmont – Członek Zarządu (Skarbnik)
Mariusz Zejdler – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej SRG weszli:

Krzysztof Wyrzykowski – Przewodniczący Komisji
Artur Tołłoczko – Członek Komisji
Krystyna Tołłoczko-Czarzasty – Członek Komisji

Na taką właśnie chwilę czekaliśmy 7 długich lat…

Warszawa, 1 III 2017 rok – zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Pomysł zawiązania organizacji pożytku publicznego zrzeszającej miłośników szeroko pojmowanej „Grodzieńszczyzny” i rodów zamieszkujących te obszary na przestrzeni dziejów, powstał już w czerwcu 2010 roku podczas Zjazdu Rodu Ejsmont h. Korab. Pomysł nad wyraz słuszny, jednak od pomysłu do realizacji droga jak zwykle daleka.

Oprócz wspomnianych Ejsmontów, poczesne miejsce zajmowały także rody: Tołoczko, Cydzik, Obuchowicz, Obuchowski, Lisowski, Sipowicz, Łozowicki, Bylczyński, Jurowski, Hlebowicz, Kozłowicki, Ignatowski, Hrycewicz, Hryniewicz, Cypla i setki innych,
których w tym miejscu nie sposób wymienić.  Wszystkie te rody były od wielu wieków nierozerwalnie związane z historią Ziemi Grodzieńskiej, a w szerszym ujęciu z Wielkim Księstwem Litewskim. Współcześnie na Grodzieńszczyźnie żyje zaledwie garstka z nich,
a znaczna część popadła w zupełne zapomnienie i historyczną nicość…

W dniu 4 lutego 2017 roku podczas II Zjazdu Rodu Tołoczko/Tołłoczko w malowniczej scenerii Zamku w Pułtusku podjęto postanowienie o konieczności spajania historii poszczególnych Rodów Grodzieńskich w jedną nierozerwalną całość – wszystkie wymienione rody na przestrzeni wieków tworzyły hermetyczne społeczeństwo, podlegające wielu wzajemnym koligacją rodzinnym. Tylko jako całość można rozpatrywać i badać historię tych rodów… Być może żyjący dzisiaj na całym świecie przedstawiciele poszczególnych rodów przyjmą nasz punkt widzenia i dzięki temu zachowamy historię naszych rodów od zapomnienia.

Celem stowarzyszenia będzie upowszechnianie wiedzy o dziejach Ziemi Grodzieńskiej i jej Społeczności, a także promowanie ludzi związanych z tym regionem współcześnie,
jak i potomków rodzin. W zakresie zainteresowań Stowarzyszenia leżeć będzie odtwarzanie historii rodów szlacheckich, jak również mieszczańskich i chłopskich.
Status społeczny i wyznanie nie mają najmniejszego znaczenia, ponieważ wszyscy przez wieki stanowili największe bogactwo tej ziemi…

Mamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i poparciem wielu ludzi. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o wsparcie tej idei, a chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy.

Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz

Witamy w portalu „Rody Grodzieńskie”

Rody Grodzieńskie – kim byli, jak żyli i jak umierali? To zapewne podstawowe pytania,
na które postaramy się odpowiedzieć na kolejnych stronach tego portalu. Opowiemy też historię bezpowrotnie utraconych miejsc stanowiących Grodzieńszczyznę, w różnych czasach zwaną gubernią, ziemią, województwem, powiatem…

Pragniemy podjąć dosyć karkołomne wyzwanie polegające na zebraniu i odtworzeniu losów nie tylko całych rodów, ale także i poszczególnych osób zamieszkujących Grodzieńszczyznę na przestrzeni wieków. W zakresie naszych zainteresowań leżeć będą nie tylko rody szlacheckie, ale również mieszczańskie i chłopskie.
W tym celu tworzymy projekty tematyczne o charakterze badawczym. Pragniemy również zebrać i opracować wszelkie dostępne materiały źródłowe, które pozwolą na stworzenie bazy rodów grodzieńskich oraz różnego rodzaju indeksów (nazwisk, miejsc, herbów, parafii, kościołów, itp.).  Dosyć istotnym elementem jest forum, na którym wszyscy miłośnicy „Grodzieńszczyzny” mogą wyrażać swoje opinie, poszukiwać informacji o swoich przodkach i dzielić się posiadaną wiedzą. Naszym zamysłem jest także stworzenie biblioteki historycznej zawierającej źródła dotyczące przedmiotowego tematu.

Zapraszamy również na naszą stronę na portalu:

Znalezione obrazy dla zapytania facebook

Mamy nadzieję, że strona okaże się użyteczna dla naszych czytelników, których już na wstępie gorąco zapraszamy do uczestnictwa w realizowanych przez nas przedsięwzięciach. Tylko wspólnie możemy odtworzyć i zachować dla potomnych historię ludzi i miejsc, które w chwili obecnej przepadły w mrokach historycznej niepamięci…

Zespół redakcyjny rodygrodzienskie.pl

   
 
Zaszufladkowano do kategorii Strona Główna | Dodaj komentarz