Baza Rodów Grodzieńskich

Podstawowym celem projektu jest stworzenie komputerowej bazy danych zawierającej informacje o rodach zamieszkujących obszar Grodzieńszczyzny od XVI do XX wieku oraz o ich kontynuatorach żyjących współcześnie. Do bazy wprowadzane będą informacje wynikające z ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickich w zakresie chrztów, ślubów i zgonów. Uzupełnienie stanowić będą również księgi cerkwi unickich i prawosławnych, ponieważ jak wykazują już przeprowadzone analizy, wielu mieszkańców tych obszarów było wyznania greko-katolickiego i prawosławnego lub z innych przyczyn dokonywali obrządków religijnych w okolicznych cerkwiach. Baza obejmie nie tylko rodziny szlacheckie, ale również chłopskie i mieszczańskie danego obszaru/parafii.

Baza danych będzie publikowana w serwisie internetowym rodygrodzienskie.naszagenealogia.pl

Dostęp do bazy możliwy będzie tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wykupili abonament dostępowy. Dla członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich dostęp do bazy będzie bezpłatny.

ABONAMENT
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
AKTUALNY STAN BAZY

Jako bazę danych przewiduje się zastosowanie profesjonalnego programu genealogicznego  umożliwiającego publikację w serwisie internetowym. Oprócz danych podstawowych, takich jak imię i nazwisko, nazwisko rodowe, daty (urodzenia, chrztu, śmierci, pogrzebu), miejsca (urodzenia, śmierci) wprowadzane będą także wszelkie dane wynikające z poszczególnych aktów metrycznych, tj. nazwa parafii, świadkowie ceremonii, duchowny prowadzący ceremonię, daty i numery poszczególnych aktów, wyznanie, status społeczny, przynależność herbowa, itp. Do każdego rekordu osobowego przywiązane będą rekordy związane z rodziną tj. rodzicami, małżonkami, dziećmi. W ten sposób możliwe będzie budowanie wielopokoleniowych arkuszy genealogicznych, z których wynikać będą pokrewieństwo i koligacja. Baza pozwalać będzie także na opisywanie poszczególnych związków małżeńskich w zakresie takich danych jak: data i miejsce ślubu, nazwa parafii, numer aktu, świadkowie, duchowny udzielający ślubu oraz innych informacji wynikających z aktu. Baza umożliwiać będzie wprowadzenie kolejnych związków dla jednej osoby. Na podstawie danych wprowadzonych do bazy możliwe będzie prowadzenie różnego rodzaju analiz oraz wykonywanie raportów wg dowolnego kryterium i drukowanie ich w popularnych formatach. Baza danych umożliwia także gromadzenie różnego rodzaju plików multimedialnych i przywiązywanie ich do określonych rekordów osobowych lub związków.

Poniżej przykłady niektórych raportów (zawierają fikcyjne dane):

RAPORT o osobie
RAPORT_o związku
RAPORT – występowanie nazwisk w bazie
RAPORT – wywód pokrewieństwa

Pod pojęciem „Rody Grodzieńskie” należy rozumieć przede wszystkim rodziny zamieszkujące obszar Dekanatu Grodzieńskiego w XVII-XX wieku. Według opisów  parafii litewskich z 1784 roku Dekanat składał się z następujących parafii:

 1. brzostowickiej (Brzostwica Wielka i Brzostowica Mała), w niej 9 miejscowości
 2. dąbrowskiej (dombrowskiej), w niej 45 miejscowości
 3. eysymontowskej, w niej 42 miejscowości
 4. grodzieńskiej, w niej 53 miejscowości
 5. hoskiej, w niej 79 miejscowości
 6. jamińskiej, w niej 9 miejscowości
 7. jezierska, w niej 52 miejscowości
 8. indurskiej, w niej 37 miejscowości
 9. krasnoborskiej, w niej 22 miejscowości
 10. kryńskiej, w niej 52 miejscowości
 11. kundzińskiej, w niej 14 miejscowości
 12. kuźnickiej, w niej 39 miejscowości
 13. kwasowskiej, w niej 40 miejscowości
 14. lipskiej, w niej 21 miejscowości
 15. nowodworskiej 43 miejscowości
 16. odelskiej, w niej 53 miejscowości
 17. sidrzańskiej, w niej 22 miejscowości
 18. sokolańskiej, w niej 23 miejscowości
 19. zaleskiej, w niej 16 miejscowości.

Cel dalekosiężny

Zebranie wiedzy na temat mieszkańców całej dawnej Guberni Grodzieńskiej w okresie lat 1796-1915. Być może z czasem projekt zostanie rozszerzony o lata kolejne. Jest to potężne przedsięwzięcie biorąc pod uwagę, że w 1891 roku Gubernia liczyła ponad 1,5 mln mieszkańców. W skład Guberni wchodziło 9 ujezdów/powiatów (do 1843 roku było ich osiem) – białostocki, bielski, brzeski, grodzieński, kobryński, prużański, słonimski, sokólski, wołkowyski. Gubernia Grodzieńska utworzona została na ziemiach zabranych
I Rzeczypospolitej. Każdy powiat to potężna ilość parafii wielu wyznań tworzących poszczególne Dekanaty: grodzieński, wołkowyski, sokólski…

W przypadku rodzin szlacheckich baza uzupełniana będzie o informacje wynikające ze źródeł historycznych, takich jak: Metryka Litewska, Volumina Legum, księgi sądów ziemskich, księgi Deputacji Wywodowej, spisy urzędników WKL, spisy podymnego, itp. W przyszłości pozwoli to na stworzenie rozległej monografii szlachty grodzieńskiej.

Etapy działania
Projekt realizowany będzie etapami – każdy z etapów dotyczyć będzie jednej z parafii Dekanatu Grodzieńskiego i ewentualnie cerkwi greko-katolickich występujących w obszarze tych parafii. Po zakończeniu danego etapu zostanie stworzone opracowanie (analiza) związane z badaną parafią. W opracowaniu oprócz danych statystycznych zostaną także zebrane wiadomości dotyczące znajdujących się tam miejscowości (miast, wsi, okolic, folwarków) oraz jego mieszkańców na przestrzeni danego okresu historycznego.

Informacje dla uczestników projektu
Gorąco zapraszamy do katalogowania i indeksowania danych – są to najważniejsze czynności niezbędne do powodzenia projektu. Swój akces można zgłaszać bezpośrednio w komentarzach na tej stronie (podając imię nazwisko i adres email) lub na forum rodów grodzieńskich. Materiały pomocnicze dla uczestników można odnaleźć w tej zakładce.

Related Images: