KLUCZ JEZIORSKI – miasteczko Jeziora

Opracował: Tomasz Orechwo

Mieszczanie Jeziorscy pod władzą y Jurisdictią Dworną zostając żadnych Praw ani Przywileiow od Krolow Jchm nadanych nie maią, ustawami tylko Commisarskiemi wolności y powinności są opisane. Na Targi iednak Niedzielne mają Przywiley JP Krola Jm Zygmunta Augusta pod datą Roku 1568. Inne ich swobody dostatecznie opisała Rewizia 1660 przez Jm Sarnowskiego Kanonika na tenczas Krakowskiego, a teraźniejszego Biskupa Przemyskiego y JP Jana Stanisława Newelskiego do Ekonomiey Grodzieńskiey zesłanych Comissarzow. Na ktorą zaszła Confirmatia JP Krola Jm Jana Kazimierza w Wygrach ię 14 miesiąca Maia Roku 1668. A po tym JP Krol Jm Michał też ustawej swoim Przywileiem confirmować raczył w Warszawie 4 Miesiąca Marca Roku 1673.

Osiadłość Mieszczan Jezior:

Rynek

 • Jaśko Szyszka                                                                                     ½
 • Ławryn Hoysza                                                                                   ½
 • Iwan Chomienia na tymże placu
 • Chałupka mieszkata y Ławryna Hoyszy
 • Irsko Moskiewicz Żyd arendarz z Moysiem synem żonatym    2
 • Adam Moskiewicz Żyd syn żonaty                                                  1 ¼
 • Ociec Hrudzina Swiesczenik po Jeseni Swoim Woycie
  Aleksandrze Radwaszyskim                                                             1
 • Judita Jaroszewska wdowa                                                              1
 • Jan Błaszko                                                                                         ½
 • Jan Biesiedzieszko między progami pobudował się na
  placu, który budynek szkodliw y będzie Plebanią
  a przed tym budynek tam nie bywał                                               1
 • Iwan Młynarz                                                                                      ½
 • Citko Sierzant                                                                                     ½
 • Ostapko Chmara                                                                                ½
 • Maciey Tupczenia                                                                              ½
 • Dmitruk Bednarz                                                                               ½
 • Jkasz Januczenia                                                                               ½
 • Jakus Żyd syn Eyfracni żonaty                                                        1
 • Leyzer Żyd                                                                                           1
 • Szymon Żyd zięć Szymsza pod kareczmą                                      1
 • Mema Żyd                                                                                          ½
 • Zelman Żyd                                                                                        ½
 • Piotr Kozieyka                                                                                    1
 • Iliuszka Żyd                                                                                       ½
 • Nochim Żyd                                                                                       ½
 • Jakim Ukleyka                                                                                  ½
 • Regina Kozieczyna                                                                           1 ½

Iest tedy w Rynku

Osiadłych Placow    18 ¾ po R  1  18 22/9
Czynszowych Placow 10 po R 1  10 7/9
Z osobna  Commendarz na legowanym placu budynek ma y tam sam mieszka. Kościoł w posrzod Rynku był, który niedawno zgorzał, teraz z szopy drewnianey postawiony iest do czasu dranicami nakryty.

Ulica Dworna.

 • Gzypa Borunięnia                                                                                1
 • Wasil Salamatczenia                                                                          ½
 • Hrehory Josephenia                                                                          1/2
 • Omelian Moskalczuk                                                                         1/3
 • Omelian Kowalenia                                                                             ¼
 • Wasyl Ratczenia Maciey syn iego                                                     1
 • Trochim Ostryniec                                                                               1

Jest w tey ulicy osiadłych placowe   4 ½  po R 20 2   21   12
Czynszowych Placow 6 1/3  ¼ po R 20  4   18     6

Ulica Mostowa.

 •  Andrzey Kunda Syn Fiedor żonaty                                               2/3
 • Andrzey Kudziełka                                                                              1
 • P Płonskiego                                                                                        1/3
 • Na teyże Trzecinie Pauluk kowal mieszka Iwan Hancarz,
  Mikołay Sołaczenia, Wasil Wafelenia y Wasil Kunda
  czterech ich na puł placu                                                                   ½
 • Naum Kokotliwy                                                                                 ½
 • Jan Marcinkiewicz                                                                             1/3
 • Andrzey Danilczyk                                                                             1/3
 • Omelian z Osacznikow                                                                      1/3
 • Piotr Citczenia, Jakub Syn żonaty                                                   ½
 • Wasil Szyszka woyt budynek nowy                                                1 ½
 • Szymko Szelpuk kowal                                                                      1/3
 • Hrysko Zarubienia                                                                             1/3
 • Stephan Weselenia                                                                             1/3
 • Ostapko Trosczenia                                                                             ½
 • Janka Kokotliwy                                                                                  ½
 • Siemiori Janusczenia                                                                          ½
 • Wasil Szyszka                                                                                       ½
 • Fiedor Rudnik                                                                                      ½
 • Fiedor Mazurka                                                                                    1
 • Janka Bohdanięnia ma Synow dwu                                                 1
 • Szymon Żyd Syn żonaty                                                                      1

Jest tedy osiadłych Placow 13 ½  po R 10                                             4  15
Z czynszowych Placow 2.2 po R 10                                                           25

Ulica Hlinianska.

 • Hrysko Bobrenia Syn żonaty                                                             1
 • Siemion Bobrenia                                                                               ½
 • Chwedor Chotop                                                                                1/3
 • Andrzey Mordzenia Barbara wdowa y Fabey                              1 ½
 • Hrysko Roy Wasil Syn żonaty                                                         1/4
 • Maxim Koziczenia                                                                             1/4
 • Jakub Wołynczenia                                                                              1
 • Stephan Korczenia                                                                             ½
 • Janko Murynienia                                                                             1/4
 • Andrzey Fiederaczenia                                                                     1/4
 • Jasko Murynienia                                                                             1/4
 • Jasko Bubienia                                                                                  1/4
 • Piotr Buba                                                                                          1/4
 • Prokop Kolaienienia                                                                         ½
 • Makura Zacharbo                                                                              ½
 • Pauluk Roy                                                                                         ½
 • Andrzey Pera                                                                                     ½
 • Jan Sałaczenia                                                                                  1/6
 • Kondras y Pauluk Szekiczny bracia                                           ¾, ½
 • Piotr Stomenia                                                                                 1/4
 • Kondrat Kozieczenia                                                                        ½
 • Siemion y Wasil Kozicki bracia                                                     ½

Jest tedy po tey ulicy Osiadłych Placow 10.1/3.1/2 po R 20        7  6  12
Czynszowych Placow 6.6 po R 20                                                      4  3   6

Ulica Rybacka.

 • Ochrem Piwowar                                                                             ½
 • Siemion Piwowar Marcin Synzonati                                           1/4
 • Olexiey Lach                                                                                     1/4
 • Jan y Owsiey Turowice                                                                  1 ½
 • Fiedor Obertuszenia                                                                       1/6
 • Zacharow Jupta                                                                                ½

Jest tedy Placow osiadłych 3.6 po R 20                                        2   3    6
Czynszowych Placow  12.1/2.1/3 po R 20                                     8  16  12

Ulica Cerkiewna.

 • Ichnat Bolenia                                                                                    1
 • P Pawłowicz w osiadłości ma dworek                                            2
 • Misiuk Hayduczenia Pawel Syn iego                                              1
 • Ochrem Garbarz                                                                                 1
 • Kaziuta Stolarzenia Danito Syn żonaty                                        2/3
 • Wasil Szafowat                                                                                  1/3
 • Iwan Nowik                                                                                         ½
 • Jakub Mazur                                                                                      3/4
 • Iwan Hreczka Wasil Syn żonaty                                                    3/4
 • Eueni Hrudzina Szwiesczenik w zabudowaniu                          3/4

Jest tedy Placow Osiadłych 8.6 po R 20                                      2  21  12
Czynszowych 3.1/2.1/3 po R 20                                                     1    8   6

Za tą ulicą Cerkiewną iest szmat duży gruntu piaszczystego, gdzie teraz iest Cerkiew założona S. Troycy y S. Paraskomle Ruskiey w Jesieni tam odpust bywa.Tamże y Plac kościelny ieden iest w teyże ulicy Cerkiewney.

Ulica Skidelska.

 • Fiedosz Drygacz                                                                               ½
 • Stephan Zazon                                                                                 1/3
 • Iwan Berodzenia                                                                             2/3
 • Filon Rachlay                                                                                    ½
 • Fiedor Niewiadomski                                                                      ½
 • Fiedor z Obuchowa kowal                                                             3/4
 • Ostapko Michalezenia                                                                      1
 • Duryha                                                                                               1/3
 • Jowkowa wdowa                                                                               1
 • Janka Kurylenia                                                                               1/4
 • Piotr Koroczk                                                                                    1/4
 • Hauryto Horecki                                                                              1/4
 • Philip Juszczenia                                                                             3/4
 • Puhaczowa wdowa                                                                           1/4

Jest tedy Osiadłych Placow 8.1/12 po R 20                                  2  20  15
Czynszowych 21.3/4.1/6 po R 20                                                    7   9    3

W teyże ulicy iest placow kościelnych dwa wolnych, gdzie przedtym Plebania była.

Ulica Zwierzyńska.

 • Pobychowa wdowa z Wasilem Szafowalem                                  1
 • Marcin Kurylenia                                                                               1
 • Siemion Pietak                                                                                   1

Jest tedy w tey ulicy Osiadłych Placow 3 po R 20                            2
A Czynszowych 12 po R 20                                                                    8

Ulica Kowalska.

 • Siemion Prokopczenia                                                                     ½
 • Stephan Kudzietka                                                                          1/4
 • Maciey Szweć                                                                                   1/4
 • Jakim Kieczenia z Kozeyczyną                                                       2
 • Siemion Obertuszenia                                                                      1
 • Mikołay Szweć                                                                                  1/3
 • Stephan Bubnięnia                                                                          1/6
 • Jozeph ubogi                                                                                      ½
 • Matys Szelpuk kowal                                                                         1

Jest tedy w tey ulicy: Osiadłych Placow 6 po R 15                             3
A Czynszowych 8 ½ po R 15                                                              4  7  9

I tem placow krotkich, które do Dwornego
przypieraią gruntu    20 po R 20                                                         3  10

Wszystkich tedy placow dopłatu oprócz wolnych kościelnych 170.1/2, z których roczną ceną rachując przychodzi rocznego czynszu R 97/27/9.

P Marcin Kazimierz Pawłowicz ma liberatą Krola Jm na dwa placez domami na czynszu, z których od składek miejskich żołnierskich wolny, a z naszych placow ad onera należy. Mieszczanie Jeziorscy przy Placach maią pretow Ogrodowych według Renisiey, Obo. 816.1/2. Z tych:

 • Na kościoł wolnych Prętow  48
 • Na Cerkiew Prętow  48
 • Na P. Leśniczego Prętow 20

Zostanie na czynsz Prętow 700.1/2, z których płacic maią po R 1. Ciż Mieszczani na rożnych uroczysczach y miejscach tzrymaią Morgow 200,  których płacic będą z kazdego morgu po R 7/9  50.  A siano ze trzych morgow 100 po R 7/9  25.

Tamże wieś Zabohonniki Klucza Wierciliszkiego trzymaią morgow sianożetnych 18, a morgow Gromych 6 po R 7/9  R 6. Tamże Rydzele Klucza Wierciliszkiego trzyma nad Jeziorami w Zabierwiu morgow 21, a w Puhaczowczyznie od mogow miejskich Jeziorskich oderwanych 47, z których płacić po R 7/9   11  22  9

Zasobna na Uroczysczu Bakunach iest morgow 28, które na wypust wolne bez podatku miasteczku się oddaią, których iest kilkaset. Inne morgi, bagnami, błotami, łanami zarosły, które teraz na stepy obrotow.


Powrót do spisu treści

Related Images: