Jurydyka zamkowa

Opracował: Henryk Niedzwiecki

Place osiadłe Place Puste Złote Grosze
A naprzod na Cegielniach 
Plac pusty piaszczysty, poczawszy od Buchty Niemna, gdzie Wiciny stawaią, y od kamienia wielkiego ktory w gorze lezy, az do Chalup, y Fiedora Rybaka  kącący się. Na tymze Placu Fiedor Rybak na kilku Sazniach. 1 3
P(.) Kazimierza Tumowskiego za Przywileiem wyprawiony. Tamze Cegielnia pusta ze dwiema piecami podwornemi z ktorych ieden piec zepsowany, naprawy potrzebuje, a obadwa piece nie nakryte y szopa podczas Seymu  funditus zniesiona, ktora się zaczyna od placu B (.) Gumowskiego, ktory iest takze Cegielniany, az do rowu wielkiego Pereszowka nazwanego wzdlusz, a w przek od gory az do samego Niemna. Te Cegielnie z obiema placami y piecami do dalszey Ordinatiey puscilismy z gorą do kopania gliny y ziemią w miotach na wapno zgodną na lat trzy, począwszy od S(.) Marcina święta Rzymskiego w Roku teraznieyszym 1680 przypaduącego za Summe ktorey Summy corok na S(.) Marcin połowice a drugą przy Expiratiey arendy do skarbu Muwności bedzie albo tesz za te Summe szope wybuduie y piece Dranicami nakryie 1
Juridika Metropolicka
Na tey Juridice Cegielni iest cztery Ogrodnikow Chałup N 20, Cerkiew murowana pusta, zaczyna się ta Juridika  od rowu Pereszowka nazwanego, a konczy się w swoim ograniczeniu az do placu Eliasza Krawca pod Zamkową Juridiką nad samną rzeczką Horodnicą lezącego, Który to plac na tenczas trzyma p. Langus. 1 1 15
Tenze od tegoz Eliasza krawca na gorze trzyma 1 1 15
Stephanowa wdowa Zamkowy zabudowany 1 1
 Fiedora Mularza Zamkowy zabudowany 1 1 15
Ogrodnicy pod Zamkiem, Piasczanie y Sadownicy
Tych pod czas więcey, podczas mniey mniey bywało według Rewisiey 1675 znaydowało się mieszkancow pod Zamkiem na Piaskach y pod sadami Panien Zakonnych nad Niemniem do Zamku należących N 31. Powinnosc onych takowa była z kazdego ogroda albo siedliska po g(.) 16 Pols(.) płacili co czynilo na rok  [R] 16 [P] 16 Zasobna Jusko Zowoleska na Ogrodzie iednym w Horodnicy siedzący płacił gr [1]. Nad to aż Ogrodnicy rabiali po trzy dni w rok na potrzebe Zamkową z osobna pod bytnosc Krola Jm w Grodnie albo IP Oekonoma, Ławy, Sciany, posadzki, chędozyc, takze w kuchni posłuowac powinni(.) Do Jurisdictey Mieyskey ani do zadnych składek nie nalezą, oprocz samey Jurisdictiey Zamkowey. Teraz ci ogrodnicy na takim Czynszu zostawac bedą naprzod.
Podzamcze  nad rzeką Horodnicą
Stanisława Pilownika Izba z Laznią Zamkowy Plac – 1
Panasa Podgarskiego zabudowany Zamkowy 1
Andrzea Mularza Izba z Laznią Zamkowy 1
Kazimierza Rusiaczyka Rybaka Zamkowy zabudowany – 1
Mikołaiowa wdowa uboga w  Lazence  Zamkowey 1/2
Sawki Radziwonowicza Zamkowy zabud 1
Fiedora Zięcia Sobolewskiego izba z laznią 1
Iwana Sobolewskiego izba z Laznią Zamkow 1
Danita Matyaszowica izba z Laznią porządną Zamkowy 1
Jaska Woyciechowicza Izba Zamkowa 1
Maciey Sobolewski zabudowany Zamkową 1
Druga Pierzeia od gory Zydowskey
Sklep murowany Zamkowy pusty plac 1
Item placow krotkich po kilka sazni 3
Hryhora Kalenika zabudowany Zamkowy 1
Andrzeia Daniłowicza zabudowany Zamkowy 1
Place Zamkowe na Posadziu
Za gorką Sapieżynską nazwaną do rzeki Niemna z Miasta idąc po lewey ręce Michała Rapieszki zabudowany Zamkowy 1
Hryska Litwina Zamkowy zabudowany 1
Fiedora Borszukiewicza plac zabudowany od dawnych czasow libertowany Panien Zakonnych Bernardynek 1
Ulica na Podsadziu
Po lewey ręce od gory Ogrodnicy Panienskey po prawey stronie od Niemna do Mostowey ulicy idąc Denisa Podymskiego zamkowy zabudowy 1
JP Piaseckiego Marszałka slonimskiego zamkowych placow teraz na seymie libertowanych Jure Terrestri declarowanych trzy.
IP Woie(wo)dy Mscisławskiego na tymze seymie libertowanych Zamkowych placow dwa
Ulica Cerkiewna od Niemna
Ta uliczka z placami przy niej bedącemi az do Klausury wielebn(.) OO Karmelitow ciągnący się do klasztoru tychze ojcow per Constitutionem przydane
Pieszczanie
Załudka Garbarza Zamkowe puste 1/4
Tamze podle Garcarzewskie puste 1/4
Plac pusty Zamkowy na Pieszczanach począwszy od miedze Jaska Komorowskiego Piekarza placa Zamkowego zabudowanego  bokiem iednym, az do placow mieyskich zabudowanych drugim bokiem, a wzdlusz począwszy od ulice zwyczayney y drogi az do samego Niemna Saktrzanski nazwany IP Adamowi Grodzińskiemu  vice oekonomowi Grodzinskiemu y sucessorom iego na zabudowanie oddany z ktorego w Roku 1680 pocznie płacić bez wszelkich powinności Zamkowych y ciezarow Mieyskich na S(.) Marcin d[nieczytelne] 6
Jaska Komorowskiego Zięcia zamkowy zabudo(.) 1
Tenze Jasko niezabudowany pusty zasiewac 1
Ulica Wilenska
Po lewey ręce do studnie idąc Michałko o  miedze P(.) Rawskey 1
Po prawey ręce do Horodnicy idąc dziada kulawego Siecharza Zamkowy zabudowany 1/2
Łukasz Brosczyn Zięć Zamkowy Zabudowany 1
Jakub Winnik na krukowskim zabudował zamkowy 1
Karpicy o miedze Dworu i Partianu IP Isaykowskiego zabudował zamkowy 1
Jurko Sowoleska zabudował zamkowy 3
Item Moysiey brat iego zupełny zamku 1 1/2
W Koncu Mostu drewnianego
Idąc z Zamku do miasta w koncu miasta Żyd Berko Zamkowy Kowalski zabudował 1
Stanisław Kozłowski slosarz zabudował Zamkowy 1
Ulica za Niemieckim Rynkiem
P(.) Fołtynowa trzyma Zaściankowych placow za prawem na ktorych ma Ogrodnikow siedmiu

Jest tedy Zaściankowych Placow zabudowanych N 39
A placow pustych N 5  1/2
Libertowanych Zamkow(.) N 6 wolnych od czynszu
Summa Procentu z Ogrodnikow Podzameczkich oprocz Cegielni ktora do Generalnej arendy nelezy 229


Powrót do spisu

 

Related Images: