Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1582-1794 z powiatu grodzieńskiego

Opracował: Piotr Paweł Cypla, Sławomir Olczyk

Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwany również Trybunałem Litewskim – ustanowiony został na wzór Trybunału Koronnego był najwyższym sądem apelacyjnym dla Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej. 
Powstał w 1581 roku z siedzibą w Wilnie w Pałacu Trybunału na Zamku Dolnym.
Od 1599 roku sesje Trybunału odbywały się co 2 lata przez ponad 5 miesięcy w roku,
na przemian w Mińsku na zamku (kadencja litewska) i Nowogródku (kadencja ruska). Od 1775 roku sesje kadencji ruskiej odbywały się w Grodnie w Batorówce
Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego został w 1726 roku podporządkowany Trybunałowi Głównemu, działając w jego obrębie jako samodzielna izba.

W skład Trybunału – identycznie, jak w Trybunale Koronnym,  wchodzili sędziowie deputaci wybierani przez szlachtę spośród swojego grona na sejmikach zwanych  deputackimi lub gromnicznymiW sprawach, gdy jedną ze stron sporu był duchowny,
w skład Trybunału wchodzili także duchowni wyznaczani przez kapituły. Liczba ich była równa liczbie deputatów świeckich.

Opracowano na podstawie:
TRYBUNAŁ_I – Andrzej Rachuba, Henryk Lulewicz, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1696. Spis, Warszawa 2007
TRYBUNAŁ_II – Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697-1794. Spis, Warszawa 2004

w trakcie opracowania

WYKAZ DEPUTATÓW POWIATU GRODZIEŃSKIEGO
nazwiska z podkreśleniem – biogramy
lata z podkreśleniem – opis trybunału

1650 (TRYBUNAŁ_I, s. 265)
Stanisław Alexandrowicz
Piotr Chreptowicz

1651 (TRYBUNAŁ_I, s. 268)
Tomasz Wołłowicz

1652 (TRYBUNAŁ_I, s. 271)
Adam Kołycz podstoli grodzieński
Stanisław Sopoćko

1653 (TRYBUNAŁ_I, s. 274)
Krzysztof Buchowiecki marszałek grodzieński

1654 (TRYBUNAŁ_I, s. 278)
Samuel Kazimierz Hładowicki dworzanin JKM
Paweł Kazimierz Wołłowicz

1655 (TRYBUNAŁ_I, s. 281)
Tomasz Wołłowicz
Dobrogost Bohufał (Bouffał) cześnik grodzieński

1656-1661 (TRYBUNAŁ_I, s. 283)
nie odbywały się sejmiki gromniczne i Trybunał nie sądził z powodu wojny i okupacji kraju. W 1661 roku Trybunał się również nie zebrał, chociaż w niektórych powiatach deputatów wybrano 

1662 (TRYBUNAŁ_I, s. 285)
Aleksander Stanisław Sopoćko skarbnik smoleński

1663 (TRYBUNAŁ_I, s. 288)
Krzysztof Buchowiecki marszałek grodzieński
Aleksander Wołłowicz stolnik witebski

1664 (TRYBUNAŁ_I, s. 291)
Konstanty Alexandrowicz sędzia ziemski grodzieński
Kazimierz Puchalski podstoli miński

1665 (TRYBUNAŁ_I, s. 295)
Tomasz Wołłowicz podsędek grodzieński
Gabriel Horbowski

1666 (TRYBUNAŁ_I, s. 298)
Mikołaj Stefan Pac wojewoda trocki
Piotr Chreptowicz pisarz ziemski grodzieński

1667 (TRYBUNAŁ_I, s. 302)
Stefan Alexandrowicz sędzic ziemski
Stanisław Massalski podkomorzy

1668 (TRYBUNAŁ_I, s. 305)
Aleksander Sopoćko skarbnik smoleński, pisarz grodzki
Kazimierz Chreptowicz

1669 (TRYBUNAŁ_I, s. 308)
Trybunał z powodu bezkrólewia nie zebrał się – zgodnie z postanowieniem konfederacji generalnej z 1668 roku odbyły się sejmiki gromniczne, nie wybrano jednak na nich deputatów, przez co nie zrealizowano postanowienia owej konwokacji, że sąd wznowi prace w dwa tygodnie po sejmie koronacyjnym (zakończył obrady 12 XI 1669)

1670
(TRYBUNAŁ_I, s. 309)
Wawrzyniec Stefan Rukiewicz podkomorzy parnawski, sędzia grodzki
Grotkowski?

1671 (TRYBUNAŁ_I, s. 313)
Aleksander Wołłowicz pisarz ziemski
Stefan Eustachy Alexandrowicz wójt grodzieński

 

Related Images: