Sygnatariusze Sejmiku w Grodnie 1792

Poniższe oświadczenie oraz część nazwisk i funkcji sygnatariuszy opracował Sławomir Olczyk, pozostałe nazwiska przepisali Arkady Bereza, Rafał Jurowski i Alicja Rybałko. Pisownia oryginału została zachowana.

Źródło:  „Lauda, instrukcye, głosy delegowanych z Polski i Litwy…”  Biblioteka Książąt Czartoryskich sygn. 886 IV Rkps, Strony 623-663

Delegaci wypowiedzieli się w swoim oświadczeniu za królem i konstytucją, a przeciwko możnowładcom i ich samowoli.

Notatki podczas pracy nad Laudum 

Podpisy są zgrupowane według parafii, z których pochodzili uczestnicy sejmiku, podane w kolejności alfabetycznej według okolic, w celu ułatwienia poszukiwania konkretnych osób.

Zapisano 1336 osób, co razem z czterema delegatami na Sejm, którzy byli na pewno obecni, ale podpisów nie złożyli, czyniłoby 1340 uczestników.

Przy dokładniejszej analizie dokumentu widać, że składa się on z niejednakowych części. Pierwsza z nich powstała niewątpliwie na miejscu wydarzenia i zawiera wszystkie własnoręczne podpisy. Druga została sporządzona po fakcie, albo przynajmniej równolegle, zawiera listy z nazwiskami z kilku parafii. Nazwiska i parafie są po części identyczne z tymi w części pierwszej. Niewątpliwie wiele osób zapisało się / zapisano po raz drugi, a nawet i po raz trzeci.

Moim zdaniem nie jest to fałszowanie dokumentów w naszym współczesnym pojęciu. Udział w sejmiku był sporą atrakcją w monotonnym życiu drobnej szlachty, ale pewnie nie wszystkich było stać na wyjazd do Grodna. Ten sejmik okazał się dodatkowo atrakcyjny, bo stał się okazją do wyrażenia swego zdania, nastawienia, poglądów politycznych na piśmie. Oświadczenie z moim podpisem będzie czytał sam Najjaśniejszy Pan – myślał sobie ten i ów. Nie wszyscy potrafili się podpisać, więc „jako nieumiejętny pisma” kreślili trzy krzyżyki przy nazwisku. Inni polegali w zupełności na uczonym sąsiedzie, który spisywał wszystkich męskich i pełnoletnich mieszkańców okolicy, którzy brali udział w sejmiku. A może i tych, którzy udziału wziąć nie mogli. Mogło się też wydarzyć, że część podpisów została dowieziona później, dla pewności spisano jeszcze raz, tym razem wszystkich uprawnionych. Byli też tacy, których raz zapisano, i którzy potem podpisali się niewątpliwie własnoręcznie na innej kartce.

Według bardzo ostrożnych szacunków, jako duble można zakwalifikować 150-200 wpisów, które pochodzą w większości z parafii Jeziory, Odelsk i Wielkie Eysymonty.
Nie można wykluczyć, że w tej samej miejscowości było 2 albo 4 Franciszków o tym samym nazwisku. Jednak ci „dodatkowi” Franciszkowie znajdują się zawsze na dalszych kartach spisu, czyli kartach później dodanych.

Kwalifikacja podpisu jako własnoręcznego była niełatwa i na pewno nie zawsze udana. Proszę więc potraktować tę wskazówkę z przymrużeniem oka. Kategoria „krzyżyki” sugeruje niepiśmienność, ale i obecność. Z uwagi na wielość częstych imion i nazwisk trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie nasz przodek brał udział w wydarzeniu. Ale samo przeglądanie listy może być pasjonującym zajęciem, czego z serca życzę…

A.Rybalko

Powrót do działu „Historia Grodzieńszczyzny”


Laudum Sejmiku Grodzieńskiego

[Roku 1792 Februarij 24 Dnia JWW Panowie Asesorowie Sejmikowi Powiatu Grodzieńskiego, takowy Instrumentt Delegacyjny do Akt Ziemiańskich podali. Anzelm Eysymontt, Pisarz Ziemiański Powiatu Grodzieńskiego.]

My urzędnicy Szlachta y Obywatele Powiatu Grodzieńskiego na sejmiki według Prawa Sejmu trwającego na Dniu 14 Lutego Roku 1792 do Miasta Sejmikowego Grodna. Nie możemy właściwiej przystępować do ważnych Obrad Naszych jak zaczynając od uwielbienia pełnego Szczęścia dla Naszej Ojczyzny i Chwały u postronnych Narodów
z Ustawy Rządowej Dzieła, Które prócz innych pożytków dla Kraju, a w nim wszystkich Mieszkańców spodziewanych, dosyć przynosi Szczęścia, że Rządzi Najwyższa Władza Rzeczypospolitej, nigdy nie uśpiona w Straży, i w Sejmie gotowym, w każdym Momencie czuwa nad ścisłą Praw Exekucją, i nad Domową oraz własnych Granic Spokojnością,
Że Królom Nam Panującym, nie Samowładnie, tylko z wybranemi, pełnych Zaufania Ministrami, Życiem, Sławą y Majątkiem Narodowi odpowiadającymi, szczególnie Exekucji Praw dozwolono.

Władze Rządowe, czyli Wykonawcze, tak ułożone, że każda osobnego pilnując wydziału, z Czynów swoich Narodowi sprawiać się obowiązana, za Złamanie Przestępstwa Prawa, groźną i nieodwłoczną przed Oczy ma wystawioną Karę, Sprawiedliwość dla każdego bez różnicy Obywatela, w Każdym Miejscu [koniec strony 623] zawsze gotowa, nie dozwala cierpieć ucisku.

Opieka na Każdego Mieszkańca rozciągniona, tak dzielnie i skutecznie wszystkich ożywia jako Promienie Słońca, całej naturze Życie i wzrok dają.

Szafunek Urzędów i Dóbr Narodowych, to Źródło, skąd Możnowładztwo, Zawiść, Władza nadto wyniosła Tronu Krzywda i Zapomnienie jednych Obywateli, Drugich Przewaga wypływały, Zatamowane.

Skarb i Siła Zbrojna Narodowa Całości Państw wszystkich najmocniejsze Filary, nie samowładnemu Skinieńciu Berła oddane, Lecz przy Szafunku, użyciu i Rządu samego Narodu zachowane.

Niewystawienie Nam teraz tak groźnej postaci Succissive panować mających Królów, jak bez Opisu i tak uroczystych warunków, Cień nawet Succesyi ogromnym i niebezpiecznym dla Wolności wyobrażał się. Teraz jesteśmy pewni, że Osoba Króla Święta, nigdy źle, ale zawsze dobrze Narodowi czynić może. Nie samowładza, ale Ojca Ojczyzny wedle zaręczenia Konstytucji, w Osobie Jego Czcić i Szanować będziemy. I znajdując w takiej Formie Rządu wszystkie Swobody i Wolność naszą w Ciągu wieku nabytą, Nienaruszoną, tylko doskonalszymi Prawami do dzisiejszego Czasu Oświecenia [Koniec strony 624] Ludu i położenia Kraju, mądrze Stosowanymi, Opisana, a pod Rząd ścisły zawsze czuwający poddaną, bezpieczni jesteśmy, że nikomu tylko Prawom od Nas ustanowionym podlegli będziemy.

Smutny Stan Ojczyzny w Czasie Bezkrólewia, nie przerazi Nas i Potomków Naszych równie jak pierwiej podobnym do trzęsienia Ziemi całego Kraju wzruszeniem, Miliony Ludzi bezpiecznych i spokojnych ujrzą na Tron wschodzące Światło, jakie w Poprzedniku zgaśnie.

Takie Przekonanie, taką ufność i wiarę o Teraźniejszej Formie Rządu złożyć przed Tronem Najjaśniejszego Pana jako do Szczęśliwości Naszej teraz i na Potomność najdzielniej przykładającego się równie przed Sejmowymi Stanami nie mieliśmy zdolniejszej Chwili, jako w Czasie teraźniejszym, kiedy z mocy Prawa na Obrady Sejmikowe wszyscy zebrani, z największą gorliwością tego Sejmu ustawy wykonywając; zgodnie, nierozdzielnie, jednostajnie, wznieśliśmy Ręce do Boga, poprzysięgliśmy uroczyście przed Obliczem Jego, Ojczyźnie Naszej ze wszelakimi Siłami Ludzkimi, tej ustawy Rządowej, czyli Praw Konstytucyjnych, na tym Sejmie ustanowionych [koniec strony 625] trzymać się, i bronić Ich wzruszenia jak Całości Kraju będziemy.

W Tym Zaufaniu, że wierne Posłuszeństwo Prawom i Rządom własnymi, Zgoda powszechna między nami, a razem między wszystkimi Mieszkańcami Kraju od wszelkiego niepokoju, Napaści i wzruszenia, nie tylko bezpiecznymi, ale niezwyciężonymi nas uczyni.

Mamy wiarę w tej Prawdzie, że Naród wolny (?), Rządny, w Którym miłość wzajemna
i Zgoda złożyła Siedlisko jest najpotężniejszy i nigdy niepokonany.

Dla wyobrażenia zatem takich Sentymentów Naszych, delegujemy z pośrzodka Siebie pełnych cnotliwego Patriotyzmu Mężów JWJ Pana Franciszka Jundziłła, Pokomorzego, Orderu Świętego Stanisława Kawalera, i WJP Ichmości PP-w Ferdynanda Eysymontta, wojskiego, Leonarda Wolmera, Budowniczego, Urzędników Powiatu Grodzieńskiego
i WJ Pana Michała Dziekońskiego, Podskarbica nadwornego WXL, którym poruczamy złożyć przed Najjaśniejszym Królem Panem Naszym Miłościwym, jako Głowie i Ojcem Naszym, oraz przed Najjaśniejszymi Sejmującymi Rzeczypospolitej Stanami, najżywsze podziękowanie za Konstytucją 3, 5 Maja ustanowioną, za tak troskliwe o Szczęśliwość Całego Kraju Trudy, Starania i Usiłowania, [koniec strony 626] dając najrzetelniejsze Zapewnienie o nieskażonej nigdy Rządowi własnemu i wszystkim Prawom wierności
i Postanowienie o powszechnej i jednostajnej między wszystkimi Obywatelami Powiatu Grodzieńskiego za obroną tychże Praw Gorliwości, o Chęciach wspólnie związanych odpierania tej Siły, która by Szczęściu, niepodległości, wolności, i Rządowi Naszemu zawistną była, a Naszą Spokojność naruszać odwagę miała. Tak myśląc Zaprzysięgliśmy wszyscy Obywatele, bez wyłączenia jednego. Tak Aktem teraźniejszym Publicznym Uroczyście Zaręczają i tym Autoryzując JW i WW Delegowanych w Księgi na Potomność zapisać Zalecają. Działo się w Grodnie na Sejmikach Roku 1792 Miesiąca 15 Dnia.

 

Sygnatariusze:

Delegaci na Sejm, podpisów brak

Parafia nie podana

Brzostowica

Grodno

Indura

Jeziory

Krynki

Kundzin

Kuźnica

Kwasówka

Lejpuny

Liszkowo

Łunna

Nowy Dwór

Odelsk

Repla

Wiejsieje

Wielkie Eysmonty

Delegaci na Sejm, podpisów brak

Delegowani na Sejm, z poruczeniem wręczenia niniejszego oświadczenia królowi, a zarazem aktywni uczestnicy sejmiku, których własnoręcznych podpisów brak:

Dziekoński Michał, podskarbic nadworny WXL

Eysymontt Ferdynand, wojski grodzieński

Jundziłł Franciszek, podkomorzy grodzieński

Wolmer Leonard, budowniczy grodzieński

Parafia nie podana

Nazwisko Imię Podpis czy lista Funkcja / urząd, podane w Laudum
Aleksandrowicz Tadeusz podpis własnoręczny Pisarz ziemiański grodzieński
Aleksandrowicz Michał podpis własnoręczny  
Andrzejkowicz Tadeusz podpis własnoręczny Sędzia grodzki grodzieński
Arciszewski Fabian podpis własnoręczny  
Augustowski Onufry podpis własnoręczny  
Augustowski Franciszek podpis własnoręczny  
Augustowski Jan podpis własnoręczny  
Białokoz Mikołaj podpis własnoręczny  
Białokoz Benedykt podpis własnoręczny  
Borowski Jan podpis własnoręczny nieczytelne
Borzęcki Ignacy podpis własnoręczny Stolnik wołkowyski, komisarz cywilno-wojskowy grodzieński
Borzęcki Michał podpis własnoręczny Pisarz grodzki grodzieński
Borzęcki Karol podpis własnoręczny  
Bouffał Franciszek podpis własnoręczny Łowczy WKL
Brzozowski Mateusz podpis własnoręczny nieczytelne
Budwiłł Piotr podpis własnoręczny R. Gr. (rotmistrz grodzieński)
Bułharyn Paweł podpis własnoręczny Podkoniuszy WKL
Bylczyński Kazimierz podpis własnoręczny rotmistrz powiatu grod.
Bylczyński Franciszek podpis własnoręczny nieczytelne
Bylewski Mateusz podpis własnoręczny Pułkownik i komisarz cywilno-wojskowy grodzieński
Ciemnołoński Stanisław podpis własnoręczny Regent ziemski grodzieński
Dankiewicz Marcin Józef podpis własnoręczny Skarbnik i komornik grodzieński
de N.  Fryderyk Chrystian  podpis własnoręczny major JKM
Dobrosielski Jan podpis własnoręczny rotmistrz powiatu grod.
Dobrzylewski Eliasz podpis własnoręczny kom…
Dobrzylewski Zachariasz podpis własnoręczny rotmistrz grodzieński
Dołobowski Ignacy podpis własnoręczny Komornik grodzieński
Downarowicz Antoni podpis własnoręczny Chorążyc rzeczycki
Downarowicz Michał podpis własnoręczny  
Dziekoński Józef podpis własnoręczny Poseł grodzieński na sejm
Dziekoński Kazimierz podpis własnoręczny  
Dzierżyński Maciej podpis własnoręczny Sędzia Trybunału Głównego WKL
Eysymont Felicjan podpis własnoręczny  
Eysymont Florian podpis własnoręczny  
Eysymontt Aleksander Michał podpis własnoręczny Podstarości grodzieński
Eysymontt Andrzej Stanisław podpis własnoręczny Sędzia ziemiański grodzieński
Eysymontt Anzelm podpis własnoręczny Pisarz ziemski powiatu grodzieńskiego
Eysymontt Bonawentura podpis własnoręczny Dworzanin skarbowy WKL
Eysymontt Maciej podpis własnoręczny Stolnik grodzieński
Eysymontt Wincenty Kazimierz podpis własnoręczny  
Eysymontt Atanazy podpis własnoręczny płk. grodzieński
Eysymontt Jakub podpis własnoręczny  
Eysymontt Jan podpis własnoręczny  
Eysymontt Jakub podpis własnoręczny  
Eysymontt  Antoni podpis własnoręczny stolnikowicz powiatu grodzieńskiego
Gi…tt (Gineit?) Józef podpis własnoręczny rotmistrz ,,,(nie grod.)
Glindzicz Andrzej podpis własnoręczny Dworzanin Skarbu WXL i Rotmistrz Wileński
Glindzicz Andrzej podpis własnoręczny nieczytelne (stolnik?)
Głowicki Kazimierz podpis własnoręczny  
Gordziałkowski Antoni podpis własnoręczny komornik … Min go (mińskiego).
Gorzkowski J. J. podpis własnoręczny Rotmistrz grodzieński
Grobicki Kazimierz podpis własnoręczny Rotmistrz grodzieński
Grobicki? Kazimierz podpis własnoręczny  
Homulecki Jakub podpis własnoręczny  
Ihnatowicz Andrzej podpis własnoręczny  
Jakimowicz Piotr podpis własnoręczny  
Jasieński Michał podpis własnoręczny  
Jazi..ski? Michał podpis własnoręczny  
Jeleński Józef podpis własnoręczny Krajczy mozyrski
Jelski Władysław podpis własnoręczny Chorążyc grodzieński
Jodkowski Jerzy podpis własnoręczny rotmistrz Pttu grod.
Jundziłł Piotr podpis własnoręczny  
K…żański (Krzyżański?) Romuald podpis własnoręczny  
Kamieński Ludwik podpis własnoręczny dwor. JKM RP
Kandyba Tomasz podpis własnoręczny rotmistrz grodzieński
Karlewicz  Jan Józef podpis własnoręczny mp.
Kilianowski Andrzej podpis własnoręczny  
Kisło? Micuta? Ignacy podpis własnoręczny  
Kłanicki Józef podpis własnoręczny Miecznik grodzieński
Klimaszewski Jakub podpis własnoręczny  
Klimowicz Józef podpis własnoręczny szambelan JKM
Kluczewski Stanisław podpis własnoręczny  
Kmita Gaspar podpis własnoręczny nieczytelne
Kochański Tadeusz podpis własnoręczny PP grodzieński
Koncewicz Mateusz podpis własnoręczny  
Kopacewicz? Józef podpis własnoręczny dworzanin skarbowy ….
Korsak Józef podpis własnoręczny  
Korwin Gosiewski Franciszek podpis własnoręczny cześnik i sędzia grodzki smoleński
Korybutt-Daszkiewicz Wiktor podpis własnoręczny Szambelan JKM
Kotarski Tadeusz podpis własnoręczny rotmistrz Ptt Grod.
Kozłowicki Stefan podpis własnoręczny  
Krupowicz Józef podpis własnoręczny  
Krzewski Stanisław podpis własnoręczny  
Krzywicki Ksawery podpis własnoręczny Rotmistrz i komisarz cywilno-wojskowy grodzieński
Kulbacki Benedykt podpis własnoręczny  
Kulbacki Mateusz krzyżyki  
Kulikowski Stanisław podpis własnoręczny komisarz cywilno-wojskowy grodzieński
Kulikowski Antoni podpis własnoręczny  
L…towicki (Listowicki?) Piotr podpis własnoręczny ….grod….
Lenkiewicz Stanisław podpis własnoręczny rotmistrz powiatu grodzieńskiego
Liniewicz Jerzy podpis własnoręczny JKM?
Lipnicki Leopold podpis własnoręczny Regent grodzki grodzieński
Łozowicki Maciej podpis własnoręczny  
Maciej(jewski? Jewicz?) Ludwik podpis własnoręczny  
Matuszewicz Karol podpis własnoręczny  
Matuszewicz  Roman podpis własnoręczny  
Mazewski  Jacek Stefan  podpis własnoręczny łowczy chełmiński
Mazewski  Antoni podpis własnoręczny łowczyc Ziemi Chełmińskiej
Mazewski  Paweł podpis własnoręczny  
Mengolin Ignacy podpis własnoręczny  
Micuta Antoni podpis własnoręczny Chorąży JKM
Milkiewicz Mikołaj podpis własnoręczny  
Muczyński Franciszek podpis własnoręczny Miecznik i komornik grodzieński
Niemczynowicz Antoni podpis własnoręczny D.S. Ptt-y
Nowicki Józef podpis własnoręczny Krajczy orszański
Nowicki Jan podpis własnoręczny  
Obuchowicz Jan Bogusław podpis własnoręczny Rotmistrz grodzieński
Obuchowicz Piotr podpis własnoręczny  
Ochotnicki Wiktor podpis własnoręczny  
Ochotnicki Józef podpis własnoręczny mp.
Odachowski Michał podpis własnoręczny Strażnik grodzieński
Odlanicki  Marcin podpis własnoręczny  
Odlanicki Poczobutt Jerzy podpis własnoręczny może rotmistrz
Odlanicki Poczobutt Józef podpis własnoręczny rotmistrz grodzieński (lub mp.)
Odlanicki Poczobutt Paweł podpis własnoręczny  
Odlanicki Poczobutt Karol podpis własnoręczny  
Odlanicki Poczobutt Michał s. Karola podpis własnoręczny  
Odlanicki Poczobutt Józef s. Karola podpis własnoręczny  
Olizarowicz Józef podpis własnoręczny rotmistrz grodzieński
Olizarowicz Antoni podpis własnoręczny mp.
Orzechowski Jan podpis własnoręczny cześnik kowieński
Ostaniewicz Ferdynand podpis własnoręczny  
Pacenko Michał podpis własnoręczny  
Pancerzyński Ludwik podpis własnoręczny Chorąży grodzieński
Petelczyc Antoni podpis własnoręczny  
Pieńkowski Michał podpis własnoręczny  
Poczobut Michał krzyżyki  
Poczobutt Ignacy podpis własnoręczny  
Poczobutt Antoni podpis własnoręczny  
Poczobutt Julian podpis własnoręczny  
Poczobutt Kazimierz podpis własnoręczny  
Poczobutt Jan podpis własnoręczny  
Poczobutt-Odlanicki Felicjan podpis własnoręczny Komornik grodzieński
Pokubiatto Jakub podpis własnoręczny  
Połubiński Józef podpis własnoręczny krajczy słonimski
Połubiński Franciszek podpis własnoręczny  
Popławski Maciej podpis własnoręczny  
Pron… Ma… podpis własnoręczny  
Proniewicz Karol podpis własnoręczny  
Pułjanowski Jerzy podpis własnoręczny  
Radziwanowski Jan podpis własnoręczny Regent grodzieński
Roszczewski Michał podpis własnoręczny nieczytelne
Sadłucki Michał podpis własnoręczny Sędzia grodzki grodzieński
Sadłucki Ignacy podpis własnoręczny K… – dopisek nieczytelny
Sarosiek Stefan podpis własnoręczny  
Sarosiek Jan podpis własnoręczny  
Siedzieniewski Tadeusz podpis własnoręczny  
Siedzieniewski Jerzy krzyżyki  
Sieklucki Benedykt podpis własnoręczny  
Siezieniewski Józef podpis własnoręczny Ex-komisarz i rotmistrz grodzieński (1745-1811)
Siezieniewski Stanisław podpis własnoręczny  
Siezieniewski Stanisław podpis własnoręczny  
Siezieniewski Michał podpis własnoręczny  
Siezieniewski Kozioł Michał krzyżyki  
Skrodzki Jakub podpis własnoręczny Komisarz cywilno-wojskowy grodzieński, kapitan wojsk koronnych
Sluczyński? Marcin podpis własnoręczny rotmistrzowicz powiatu Grodzieńskiego
Snarski Bartłomiej podpis własnoręczny Rotmistrz grodzieński
Sopoćko Wincenty podpis własnoręczny Sędzia Trybunału Głównego WKL
Stetkiewicz  Piotr Tadeusz podpis własnoręczny  
Strzałkowski Kazimierz podpis własnoręczny  
Szumiński Romuald podpis własnoręczny Rotmistrz grodzieński
Szumkowski Wiktor podpis własnoręczny Sędzia grodzki i krajczy grodzieński
Szymak Kazimierz podpis własnoręczny  
Tomaszewski Gabriel podpis własnoręczny  
Trzeciak Jakub podpis własnoręczny Woźny JKM
Wołkowicki Hipolit podpis własnoręczny Sędzia ziemiański grodzieński
Wołłowicz Eustachy podpis własnoręczny  
Wołłowicz  Joachim podpis własnoręczny  
Wolmer Kazimierz podpis własnoręczny Marszałek grodzieński, Prezydujący
Wolmer Tadeusz podpis własnoręczny Łowczy grodzieński
Wolski Michał podpis własnoręczny  
Zaniewski Antoni podpis własnoręczny  
Zaniewski Franciszek podpis własnoręczny  
Zaniewski Antoni krzyżyki  
Żubrawski Antoni podpis własnoręczny  

Brzostowica

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista  
Eysmont Konstanty Okolica Małe Eysymonty niejasne
Pułjanowski Wawrzyniec Okolica Małe Eysymonty krzyżyki

Grodno

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Kulbacki Benedykt Okolica Kulbaki lista
Kulbacki Jerzy Okolica Kulbaki lista
Kulbacki Jan Okolica Kulbaki lista
Kulbacki Mateusz Okolica Kulbaki lista
Nowicki Franciszek Okolica Kulbaki lista
Nowicki Józef Okolica Kulbaki lista
Wysocki Mateusz Okolica Kulbaki lista
Zubrawski Antoni Okolica Kulbaki lista
Zubrawski Aleksander Okolica Kulbaki lista

Indura

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista  
…awin (Gławin?) Stanisław Okolica Pacenki niejasne
Docha Paweł Okolica Pacenki niejasne
Kraśnicki Michał Okolica Pacenki niejasne
Kraśnicki Ludwik Okolica Pacenki niejasne
Kulikowski Ludwik Okolica Pacenki lista
Kulikowski Józef Okolica Pacenki niejasne
Kulikowski Karol Okolica Pacenki niejasne
Maciejewski Bartłomiej Okolica Pacenki niejasne
nieczytelne Konstanty Okolica Pacenki niejasne
Pacenko Antoni s. Józefa Okolica Pacenki lista
Pacenko Antoni s. Zachariasza Okolica Pacenki lista
Pacenko Franciszek s. Józefa Okolica Pacenki lista
Pacenko Franciszek Okolica Pacenki lista
Poczobut Jan Okolica Pacenki niejasne
Poczobut Jerzy Okolica Pacenki niejasne
Poczobut Józef Okolica Pacenki niejasne
Pułjanowski Michał Okolica Pacenki lista
Siemaszko Józef Okolica Pacenki niejasne
Siemaszko Paweł Okolica Pacenki niejasne
Stec(kiewicz) Kazimierz Okolica Pacenki lista

Jeziory

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis  czy lista  Funkcja / urząd, podane w Laudum
Olędzki Ignacy ? podpis własnoręczny  
Hryncewicz Michał Kotra krzyżyki  
Bylczyński Mikołaj Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Wincenty Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Franciszek Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Jan s. Antoniego Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Jan s. Mikołaja Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Kaspar Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Jan s. Jerzego Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Piotr Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Michał Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Łukasz Okolica Bylczyce lista  
Eysymont Jan Okolica Bylczyce lista  
K…wicz (Konstantynowicz?) Joachim? Okolica Bylczyce lista  
Konstantynowicz Maciej Okolica Bylczyce lista  
Konstantynowicz Jerzy Okolica Bylczyce lista  
Winczo Lewon Okolica Bylczyce lista  
Bylczyński Mikołaj Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Bylczyński Wincenty Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Bylczyński Franciszek Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Andrzej Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Marcin Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Adam Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Łukasz Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Michał Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Gabriel Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Dobrzylewski Antoni Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Eysymont Jan Okolica Bylczyce Cydziki podpis własnoręczny  
Rowba Michał Okolica Bylczyce Cydziki niejasne  
Cydzik Michał s. Adama Okolica Cydziki lista  
Cydzik Andrzej Okolica Cydziki lista  
Cydzik Marcin Okolica Cydziki lista  
Cydzik Mikołaj Okolica Cydziki lista  
Cydzik Michał Okolica Cydziki lista  
Cydzik Łukasz Okolica Cydziki lista  
Dobrzylewski Antoni Okolica Cydziki lista  
Eysymont Antoni Okolica Cydziki lista  
Rouba Tadeusz? Okolica Cydziki lista  
Rouba Michał Okolica Cydziki lista  
Bohatyrewicz Jan Okolica Eysymonty lista  
Bohatyrewicz Jerzy Okolica Eysymonty lista  
Branicki Karol Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Cydzik Maciej Okolica Eysymonty lista  
Czarniawski Stefan Okolica Eysymonty niejasne  
Czarniawski Franciszek Okolica Eysymonty niejasne  
Czarniawski Marcin? Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Czarniawski Franciszek Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Czarniawski Michał Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Daszkiewicz Józef Okolica Eysymonty lista  
Daszkiewicz Paweł Okolica Eysymonty lista  
Eysymont Szymon Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Eysymont Michał Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Eysymont Jan Okolica Eysymonty niejasne  
Eysymont Stanisław Okolica Eysymonty krzyżyki  
Eysymont Jan Okolica Eysymonty krzyżyki  
Eysymont Andrzej Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Eysymont Mateusz Okolica Eysymonty krzyżyki  
Eysymont Kazimierz Okolica Eysymonty lista  
Eysymont Jan Okolica Eysymonty lista  
Eysymont Szymon Okolica Eysymonty lista  
Eysymont Mateusz Okolica Eysymonty lista  
Eysymont Piotr Okolica Eysymonty lista  
Gablęski Tadeusz Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Hryncewicz Dominik Okolica Eysymonty niejasne  
Iwanowski? Franciszek Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Kamieński Paweł Okolica Eysymonty lista  
Kamiński Paweł Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Kamiński Stefan Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Kamiński Piotr Okolica Eysymonty krzyżyki  
Kamiński Wawrzyniec Okolica Eysymonty krzyżyki  
Kamiński Stefan Okolica Eysymonty krzyżyki  
Lenkiewicz Piotr Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Lewkowicz Jakub Okolica Eysymonty lista  
Minuczyc Jan Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
N. Pawłowski Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Obuchowicz Franciszek Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Obuchowicz Franciszek Okolica Eysymonty lista  
Olendzki Maciej Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Olendzki Jerzy Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Olendzki Jerzy Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Olendzki Piotr Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Olendzki Jan Okolica Eysymonty krzyżyki  
Olendzki Paweł Okolica Eysymonty krzyżyki  
Olendzki Jerzy Okolica Eysymonty lista  
Olendzki Michał Okolica Eysymonty lista  
Olendzki Bartłomiej Okolica Eysymonty lista  
Ossa Bartłomiej Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Puciłowski Szymon Okolica Eysymonty krzyżyki  
Sierkuciewski Antoni Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Staniewski?Stanejko? Jakub Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Starzyński Jakub Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Starzyński Józef Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Strupiński Marcin Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Strzałkowski Kazimierz Okolica Eysymonty lista  
Strzałkowski Mateusz Okolica Eysymonty lista  
Strzałkowski Tomasz Okolica Eysymonty lista  
Strzałkowski Sylwester Okolica Eysymonty lista  
Strzałkowski Michał Okolica Eysymonty lista  
Tołoczko Jakub Okolica Eysymonty lista  
Tołoczko Mateusz Okolica Eysymonty lista  
Zaleski? Stanisław Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Zapolski Stefan Okolica Eysymonty krzyżyki  
Zapolski Józef Okolica Eysymonty podpis własnoręczny  
Zapolski Stefan Okolica Eysymonty krzyżyki  
Zapolski Józef Okolica Eysymonty lista  
???? Jan Okolica Eysymonty  niejasne  
B…ski Stefan Okolica Eysymonty  niejasne  
Czarniawski Franciszek Okolica Eysymonty  podpis własnoręczny  
Denisewicz  Kazimierz Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Eysymont Maciey Okolica Eysymonty  niejasne  
Eysymont Andrzej Okolica Eysymonty  podpis własnoręczny  
Gablęski Tadeusz Okolica Eysymonty  podpis własnoręczny  
Hryncewicz Jan Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Hryncewicz Dominik Okolica Eysymonty  niejasne  
Hryncewicz Wawrzyniec Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Hryncewicz Jerzy Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Kamieński Piotr Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Kamieński Wawrzynie Okolica Eysymonty  podpis własnoręczny  
Minuczyc Jan Okolica Eysymonty  podpis własnoręczny  
Olędzki Jerzy Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Olendzki Mateusz Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Olendzki Paweł Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Olendzki Piotr Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Olendzki Jan Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Olendzki ? Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Olendzki Maciej Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Puciłowski Adam Okolica Eysymonty  podpis własnoręczny  
Sierkuciewski Jan Okolica Eysymonty  niejasne  
Starzyński Jakub Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Starzyński Franciszek Okolica Eysymonty  niejasne  
Strupiński Marcin Okolica Eysymonty  lista  
Zapolski Stefan Okolica Eysymonty  krzyżyki  
Hryncewicz Jerzy Okolica Hryncewicze niejasne  
Hryncewicz Józef Okolica Hryncewicze niejasne  
Hryncewicz Andrzej Okolica Hryncewicze niejasne  
Łozowicki Andrzej Okolica Hryncewicze krzyżyki  
Buchowiecki Tomasz Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Jan Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Antoni Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Andrzej Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Mikołaj Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Michał Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Mikołaj Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Michał Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Kazimierz Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Aleksander Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Andrzej Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Mikołaj Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Stefan Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Antoni Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Jan Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Jan Okolica Jurewicze lista  
Jurowski Andrzej Okolica Jurewicze lista  
Kalenkiewicz Adam Okolica Jurewicze lista  
Kalenkiewicz Maciej Okolica Jurewicze lista  
Pyrski Alojzy Okolica Jurewicze lista  
Pyrski Bazyli Okolica Jurewicze lista  
Pyrski Antoni Okolica Jurewicze lista  
Pyrski Jozefat Okolica Jurewicze lista  
Pyrski Jerzy Okolica Jurewicze lista  
Pyrski Franciszek Okolica Jurewicze lista  
Strupiński Stefan Okolica Jurewicze lista  
Strupiński Andrzej Okolica Jurewicze lista  
Strupiński Cymoch Okolica Jurewicze lista  
Buchowiecki Tomasz Okolica Jurowicze niejasne  
Cydzik Dominik Okolica Jurowicze niejasne  
Daniłowicz Jan Okolica Jurowicze niejasne  
Falasiewicz Mikołaj Okolica Jurowicze niejasne  
Falasiewicz Stefan Okolica Jurowicze niejasne  
Hauryłkiewicz Marcin Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Józef Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Michał Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Mikołaj Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Ignacy Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Tomasz  Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Samuel Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Mikołaj Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Michał Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Jan s. Daniela? Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Jan s. Stefana Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Antoni Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Andrzej s. Jana Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski Kazimierz Okolica Jurowicze krzyżyki  
Jurowski Adam Okolica Jurowicze niejasne  
Kalenkiewicz Adam Okolica Jurowicze niejasne  
Kalenkiewicz Maciej Okolica Jurowicze niejasne  
Pyrski Franciszek Okolica Jurowicze niejasne  
Pyrski Aleksander Okolica Jurowicze niejasne  
Pyrski Jerzy Okolica Jurowicze niejasne  
Pyrski Bazyli Okolica Jurowicze niejasne  
Pyrski Józef Okolica Jurowicze niejasne  
Stefanowicz Andrzej Okolica Jurowicze krzyżyki  
Strupiński Stefan  Okolica Jurowicze niejasne  
Strupiński Andrzej Okolica Jurowicze niejasne  
Jurowski  Mikołaj Okolica Jurowskich lista  
Jurowski Stefan Okolica Karole lista  
Karolewski? Jan Okolica Karole niejasne  
Strupiński Michał Okolica Karole niejasne  
Strupiński Gabriel Okolica Karole niejasne  
Strupiński Michał Okolica Karole lista  
Strupiński Ignacy Okolica Karole lista  
Strupiński Gabriel Okolica Karole lista  
Strupiński Jakub Okolica Karole lista  
Antuszewicz Szymon Okolica Kotra krzyżyki  
Bylczyński Franciszek Okolica Kotra krzyżyki  
Bylczyński Mateusz Okolica Kotra krzyżyki  
Maliszewski Wawrzyniec Okolica Kotra krzyżyki  
Maliszewski Stanisław Okolica Kotra krzyżyki  
Obuchowski Jan Okolica Kotra krzyżyki  
Obuchowski Marcin Okolica Kotra krzyżyki  
Antuszewicz Szymon Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Branicki Franciszek Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze lista  
Branicki Grzegorz Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze lista  
Branicki Wincenty Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze lista  
Bylczyński Franciszek Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Bylczyński Mateusz Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Cypla Aleksander Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze lista  
Li… Jan Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze lista  
Lisniewicz? Jerzy Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Maliszewski Stanisław Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Obuchowski Jan Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Obuchowski Marcin Okolica Kotra, Chocianowicze i Nesterowicze podpis własnoręczny  
Dawidowicz Jakub Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Franciszek Okolica Kozłowicze krzyżyki  
Horbaczewski Jan Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Antoni Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Józef Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Bartłomiej Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Ignacy Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Stefan Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Paweł Okolica Kozłowicze lista  
Horbaczewski Antoni Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Franciszek Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Adam Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Bartłomiej Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Jan s. Tomasza Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Stefan Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Józef Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Jan Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Antoni Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Marcin Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Jakub Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Ignacy Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Paweł Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Jan Teodormin Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Ignacy Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Kozłowicki Szymon Okolica Kozłowicze krzyżyki  
Kozłowicki Leon Okolica Kozłowicze krzyżyki  
Kozłowicki Leon Okolica Kozłowicze lista  
Kozłowicki Szymon Okolica Kozłowicze lista  
Kozłowicki Leon Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Olendzki Bartłomiej Okolica Kozłowicze krzyżyki  
Olendzki Józef Okolica Kozłowicze krzyżyki  
Olendzki Michał Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Olendzki Józef Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Starzyński Andrzej Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
Zubrowski Jan Okolica Kozłowicze podpis własnoręczny  
…anowicz Maciej Okolica Obuchowicze niejasne  
…owicz Piotr Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Bohatyrewicz Aleksander Okolica Obuchowicze niejasne  
Bohatyrewicz Aleksander Okolica Obuchowicze niejasne  
Bohatyrewicz Aleksander Okolica Obuchowicze lista  
Cydzik Antoni Okolica Obuchowicze niejasne  
Eysymont Ignacy Okolica Obuchowicze niejasne  
Eysymont Ignacy Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Eysymont Andrzej Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Mikołaj Okolica Obuchowicze niejasne  
Horbaczewski Grzegorz Okolica Obuchowicze niejasne  
Horbaczewski Mikołaj Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Kadziewicz Kajetan  Okolica Obuchowicze niejasne  
Konstantynowicz Tomasz Okolica Obuchowicze niejasne  
Lisowski Kazimierz Okolica Obuchowicze niejasne  
Lisowski Maciej Okolica Obuchowicze niejasne  
Marcinowicz Jan Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Jan Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Fabian Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Józef s. Jana Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Mateusz Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Mikołaj s. Jerzego Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Antoni Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Michał Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Franciszek s. Mikołaja Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Józef s. Jerzego Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Franciszek Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Jan s. Macieja Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Jan s. Pawła Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Maciej s. Franciszka Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Franciszek s. Stanisława Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Marcin Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Paweł s. Wawrzyńca Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Jan s. Marcina Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Kazimierz Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Jan s. Jana Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Franciszek s. Jana Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Mikołaj s. Jana Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Benedykt Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Fabian s. Jana Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Franciszek s. Benedykta Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Jan Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Józef Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Kazimierz Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Franciszek Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Mateusz Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Obuchowicz Józef s. Jana Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Obuchowicz Fabian Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Obuchowicz Ignacy s. Cimocha Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Jan s. Jerzego? Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Aleksander s. Stefana Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Franciszek Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Franciszek s. Mikołaja Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Michał s. Pawła Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Adam s. Macieja Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Marcin Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Benedykt Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz Michał Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Jan Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz Jan s. Michała Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz  Franciszek s. Benedykta Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz  Aleksander s. Stefana Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Obuchowicz  Maciej s. Fabiana Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz  Adam s. Macieja Okolica Obuchowicze niejasne  
Obuchowicz? Antoni s. Teodora? Okolica Obuchowicze niejasne  
Parchowski Antoni Okolica Obuchowicze niejasne  
Parchowski Konstanty Okolica Obuchowicze niejasne  
Parchowski Józef Okolica Obuchowicze niejasne  
Parchowski Tadeusz Okolica Obuchowicze niejasne  
Parchowski Ambroży Okolica Obuchowicze niejasne  
Parchowski Tadeusz Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Parchowski Karol Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Pawłow(ski?)  Władysław Okolica Obuchowicze niejasne  
Profanowicz? Adam? Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Profanowicz? Jakub Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Pyrski Marcin Okolica Obuchowicze niejasne  
Radziwanowski Teofil Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Radziwanowski Karol Okolica Obuchowicze krzyżyki  
Radziwanowski Antoni Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Radziwonowski Mikołaj Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Radziwonowski Antoni Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Radziwonowski Mikołaj Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Strupiński Antoni Okolica Obuchowicze podpis własnoręczny  
Horbaczewski Jan Okolica Olenicze lista  
Minuczyc Tomasz Okolica Olenicze krzyżyki  
Minuczyc Stanisław Okolica Olenicze krzyżyki  
Minuczyc Jan Okolica Olenicze krzyżyki  
Minuczyc Bartłomiej Okolica Olenicze lista  
Minuczyc Adam Okolica Olenicze lista  
Olendzki Józef Okolica Olenicze krzyżyki  
Olendzki Tadeusz Okolica Olenicze krzyżyki  
Olendzki Józef Okolica Olenicze lista  
Olendzki Tadeusz Okolica Olenicze krzyżyki  
Olendzki Józef Okolica Olenicze lista  
Olendzki Józef Okolica Olenicze lista  
Olendzki Tadeusz Okolica Olenicze lista  
Pyrski Adam Okolica Olenicze krzyżyki  
Pyrski Adam Okolica Olenicze lista  
Siemaszko Michał Okolica Olenicze podpis własnoręczny  
Siemaszko Józef Okolica Olenicze podpis własnoręczny  
Siemaszko Piotr Okolica Olenicze lista  
Siemaszko Józef Okolica Olenicze lista  
Siemaszko Michał Okolica Olenicze lista  
Starzyński Jan Okolica Olenicze lista  
Tołoczko Mateusz Okolica Olenicze lista  
Bohatyrewicz Stanisław Okolica Orechwicze podpis własnoręczny  
Bohatyrewicz Stanisław Okolica Orechwicze lista  
Bohatyrewicz Stanisław Okolica Orechwicze lista  
nieczytelne Jerzy? Okolica Orechwicze lista  
Olendzki Felicjan Okolica Orechwicze krzyżyki  
Olendzki Felicjan Okolica Orechwicze lista  
Olendzki Felicjan Okolica Orechwicze lista  
Orechwa Tadeusz Okolica Orechwicze krzyżyki  
Orechwa Paweł Okolica Orechwicze krzyżyki  
Orechwa Stanisław Okolica Orechwicze krzyżyki  
Orechwa Wawrzyniec Okolica Orechwicze krzyżyki  
Orechwa Jan Okolica Orechwicze krzyżyki  
Orechwa Jan Okolica Orechwicze lista  
Orechwa Paweł Okolica Orechwicze lista  
Orechwa Stanisław Okolica Orechwicze lista  
Orechwa Tadeusz Okolica Orechwicze lista  
Orechwa Stefan Okolica Orechwicze lista  
Orechwa Wawrzyniec Okolica Orechwicze lista  
Orzechwa Tadeusz Okolica Orechwicze lista  
Orzechwa Wawrzyniec Okolica Orechwicze lista  
Orzechwa Paweł Okolica Orechwicze lista  
Orzechwa Stanisław Okolica Orechwicze lista  
Staniewski Józef Okolica Orechwicze lista  
Staniewski Józef Okolica Orechwicze lista  
Starzyński Józef Okolica Orechwicze podpis własnoręczny  
Starzyński Benedykt Okolica Orechwicze lista  
Starzyński Benedykt Okolica Orechwicze lista  
Tołoczko Ignacy Okolica Orechwicze krzyżyki  
Tołoczko Ignacy Okolica Orechwicze lista  
Tołoczko Ignacy Okolica Orechwicze lista  
Eysymont Mateusz Okolica Starzyna lista  
Płoński Michał Okolica Starzyna niejasne  
Płoński Marcin Okolica Starzyna niejasne  
Płoński Michał Okolica Starzyna lista  
Płoński Marcin Okolica Starzyna lista  
Starzyński Marcin Okolica Starzyna niejasne  
Starzyński Benedykt Okolica Starzyna niejasne  
Starzyński Kazimierz Okolica Starzyna niejasne  
Starzyński Antoni Okolica Starzyna niejasne  
Starzyński Józef Okolica Starzyna niejasne  
Starzyński Franciszek Okolica Starzyna niejasne  
Starzyński Kazimierz Okolica Starzyna lista  
Starzyński Antoni Okolica Starzyna lista  
Starzyński Józef Okolica Starzyna lista  
Starzyński Marcin Okolica Starzyna lista  
Starzyński Franciszek Okolica Starzyna lista  
Cydzik Jerzy Okolica Tołoczki krzyżyki  
Cydzik Józef Okolica Tołoczki krzyżyki  
Cydzik Józef Okolica Tołoczki krzyżyki  
Czerniawski Stanisław Okolica Tołoczki krzyżyki  
Dołęga Dołubowski Piotr Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Dołubowski Piotr Okolica Tołoczki niejasne  
Dołubowski Ludwik Okolica Tołoczki podpis własnoręczny komornik pow. Wołkowyskiego
Eysymont Stanisław Okolica Tołoczki podpis własnoręczny rotmistrz powiatu grod.
Eysymont Antoni Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Eysymont Ignacy Okolica Tołoczki krzyżyki  
Eysymont Antoni Okolica Tołoczki krzyżyki  
Imbra Feliks Okolica Tołoczki podpis własnoręczny Rotmistrz pow. Grod.
Konstantynowicz Benedykt Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Konstantynowicz Grzegorz Okolica Tołoczki krzyżyki  
Konstantynowicz Antoni Okolica Tołoczki krzyżyki  
Konstantynowicz Paweł Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Konstantynowicz Stanisław Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Konstantynowicz Franciszek Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Konstantynowicz Grzegorz Okolica Tołoczki krzyżyki  
Konstantynowicz Paweł Okolica Tołoczki lista  
Konstantynowicz Franciszek Okolica Tołoczki lista  
Konstantynowicz Stanisław Okolica Tołoczki lista  
Konstantynowicz Kozicz Franciszek Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Sipowicz Ignacy Okolica Tołoczki krzyżyki  
Sipowicz Ignacy Okolica Tołoczki lista  
Starzyński Paweł Okolica Tołoczki krzyżyki  
Starzyński Jerzy Okolica Tołoczki krzyżyki  
Starzyński Jerzy Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Strupiński Gabriel Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Szymon Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Ludwik Okolica Tołoczki krzyżyki  
Tołoczko Antoni Okolica Tołoczki krzyżyki  
Tołoczko Andrzej Okolica Tołoczki krzyżyki  
Tołoczko Antoni Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Szymon Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Ludwik Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Jakub Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Kazimierz Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Jakub Okolica Tołoczki podpis własnoręczny dworzanin JKM
Tołoczko nieczytelne Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Tołoczko Antoni Okolica Tołoczki lista  
Tołoczko Szymon Okolica Tołoczki lista  
Tołoczko Nikodem Okolica Tołoczki lista  
Tołoczko Kazimierz Okolica Tołoczki lista  
Tołoczko Ludwik Okolica Tołoczki lista  
Trzeciak Bartłomiej Okolica Tołoczki krzyżyki  
Trzeciak Ludwik Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Trzeciak Stanisław Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Trzeciak Bartłomiej Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Antoni  Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Michał Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Mateusz Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Mateusz s. Szymona Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Dominik Okolica Tołoczki podpis własnoręczny komornik pow. Grod.
Zapolski Antoni Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Tadeusz Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Marcin Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Zapolski Marcin Okolica Tołoczki podpis własnoręczny  
Łozowicki Jan Okolica Zapole krzyżyki  
Łozowicki Aleksander Okolica Zapole krzyżyki  
Łozowicki Paweł Okolica Zapole krzyżyki  
Tołoczko Kazimierz Okolica Zapole krzyżyki  
Tołoczko Tomasz Okolica Zapole krzyżyki  
Tołoczko Stanisław Okolica Zapole krzyżyki  
…na Mateusz Okolica Żuki lista  
Bohatyrewicz Mateusz Okolica Żuki niejasne  
Bohatyrewicz Mikołaj Okolica Żuki niejasne  
Bohatyrewicz Mikołaj Okolica Żuki lista  
Bohatyrewicz Jerzy Okolica Żuki lista  
Bohatyrewicz Mikołaj Okolica Żuki lista  
Dawidowicz Szymon Okolica Żuki lista  
Żukiewicz Stefan Okolica Żuki lista  
Sasinowski Franciszek Szczecinowo lista  
Sasinowski Jan Szczecinowo lista  
Sasinowski Piotr Szczecinowo  lista  

Krynki

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis  czy lista
Białokoz Jan Okolica Białokozy krzyżyki
Białokoz Marcin Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Tomasz Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Jerzy Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Benedykt Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Józef Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Jan Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Mikołaj Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Białokoz Michał Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Petelczyc Antoni Okolica Białokozy podpis własnoręczny
Jakimowicz Antoni Okolica Gieniusze niejasne
Jakimowicz Piotr Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Jakimowicz Jan Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Jakimowicz Szymon Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Pietraszewski Piotr Okolica Gieniusze niejasne
Pietraszewski Jan s. Józefa Okolica Gieniusze niejasne
Pietraszewski Jan s. Stanisława Okolica Gieniusze niejasne
Pietraszewski Paweł Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Pietraszewski Piotr Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Pietraszewski Jerzy Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Poczobut Michał Okolica Gieniusze podpis własnoręczny
Eysymontt Damazy Okolica Kudrowszczyzna niejasne
Eysymontt Jerzy Okolica Kudrowszczyzna niejasne
Ihnatowicz Jan Okolica Kudrowszczyzna niejasne
Kundzicz Franciszek Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Dominik Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Michał Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Gasper Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Felicjan Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Maciej Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Teofil Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Jakub Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Kundzicz Michał Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Narbut Jakub Okolica Kundzicze podpis własnoręczny
Biergiel Franciszek Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Brzozowski Piotr Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Gobiata Maciej Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Nietupski Jan Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Nietupski Maciej Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Nietupski Antoni Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Nietupski Andrzej Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Sidorowicz Piotr Okolica Nietupa podpis własnoręczny
Proniewicz Karol Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Józef Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Mateusz Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Bartłomiej Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Józef Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Marcin Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Konstanty Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Michał Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Proniewicz Piotr Okolica Proniewicze podpis własnoręczny
Białokoz Maciej Okolica Żopowicze niejasne
Eysymont Józef Okolica Żopowicze niejasne
Eysymont Maciej Okolica Żopowicze niejasne
Snarski Józef Okolica Żopowicze niejasne

Kundzin

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Brzychocki Jerzy Okolica Puciłki krzyżyki
Eysmont Kazimierz Okolica Puciłki krzyżyki
Eysmont Kazimierz Okolica Puciłki niejasne
Ihnatowicz Wincenty Okolica Puciłki krzyżyki
Ihnatowicz Wincenty Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Pietraszewski Marcin Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Stanisław Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Józef Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Jerzy Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Fabian Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Puciłowski Michał Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Puciłowski Józef Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Jerzy Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Stanisław Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Michał Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Tadeusz Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Tadeusz Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Puciłowski Jerzy Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Józef Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Adam Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Stefan Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Tadeusz Okolica Puciłki krzyżyki
Puciłowski Jan Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Puciłowski Maciej Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Ratkiewicz Mateusz Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Sarosiek Michał Okolica Puciłki krzyżyki
Snarski Andrzej Okolica Puciłki krzyżyki
Strzałkowski Michał Okolica Puciłki krzyżyki
Strzałkowski Tadeusz Okolica Puciłki krzyżyki
Strzałkowski Jerzy Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Szymak Marcin Okolica Puciłki krzyżyki
Tyk Jan Okolica Puciłki krzyżyki
Wróblewski Józef Okolica Puciłki podpis własnoręczny
Wróblewski Andrzej Okolica Puciłki krzyżyki
Wróblewski Jerzy Okolica Puciłki krzyżyki
Wysocki Mateusz Okolica Puciłki krzyżyki
Zarachowicz Piotr Okolica Puciłki krzyżyki
Czarniakowski Jan Okolica Szyszki krzyżyki
Czarniakowski Antoni Okolica Szyszki krzyżyki
Korzeniewski Jerzy Okolica Szyszki krzyżyki
Korzeniewski Jerzy Okolica Szyszki krzyżyki
Małaszewicz Jerzy Okolica Szyszki krzyżyki
Małaszewicz Dominik Okolica Szyszki krzyżyki
Matusewicz Marcin Okolica Szyszki krzyżyki
Sawiński Piotr Okolica Szyszki krzyżyki
Sawiński Stefan Okolica Szyszki krzyżyki
Sawiński Szymon Okolica Szyszki krzyżyki
Sawiński Piotr Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Jerzy Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Maciej Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Bartłomiej Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Kacper Okolica Szyszki podpis własnoręczny
Szyszka Wincenty Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Stefan Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Tomasz Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Antoni Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Mateusz Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Józef Okolica Szyszki krzyżyki
Szyszka Augustyn Okolica Szyszki krzyżyki

Kuźnica

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Białobłocki Stanisław Okolica Białobłockie niejasne
Białobłocki Onufry Okolica Białobłockie niejasne
Białobłocki Jan Okolica Białobłockie niejasne
Białobłocki Jan Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Stanisław Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Onufry Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Jan Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Maciej Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Tadeusz Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Franciszek Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Szymon Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Józef Okolica Białobłockie krzyżyki
Białobłocki Antoni Okolica Białobłockie krzyżyki
Bylczyński Jan Okolica Białobłockie krzyżyki
Chauro Wincenty Okolica Białobłockie krzyżyki
Gołkowski Tomasz Okolica Białobłockie podpis własnoręczny
Niemczynowicz Stefan Okolica Białobłockie krzyżyki
Sarosiek Onufry Okolica Poniatowicze niejasne
Sarosiek Maciej Okolica Poniatowicze niejasne
Sarosiek Onufry Okolica Poniatowicze krzyżyki
Sarosiek Bernard Okolica Poniatowicze krzyżyki
Sarosiek Stanisław Okolica Poniatowicze krzyżyki
Sarosiek Tomasz Okolica Poniatowicze krzyżyki
Sarosiek Stefan Okolica Poniatowicze krzyżyki
Sarosiek Sylwester Okolica Poniatowicze krzyżyki
Sarosiek Tomasz Okolica Poniatowicze krzyżyki

Kwasówka

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Koroza Maciej Okolica Korozicze krzyżyki
Koroza Leon Okolica Korozicze lista
Pancerzyński Lary (Hilary? Okolica Kuźmicze podpis własnoręczny
Steckiewicz Michał Okolica Kuźmicze lista
Steckiewicz Kazimierz Okolica Kuźmicze krzyżyki
Steckiewicz Wincenty Okolica Kuźmicze podpis własnoręczny
Steckiewicz Józef Okolica Kuźmicze podpis własnoręczny
Steckiewicz Grzegorz Okolica Kuźmicze krzyżyki
Steckiewicz Franciszek Okolica Kuźmicze krzyżyki
Koroza Antoni Okolica Malicewicze lista
Malijewski Józef Okolica Malicewicze niejasne
Malijewski Adam Okolica Malicewicze niejasne
Gorzkowski Ferdynand Okolica Stecki podpis własnoręczny
Steckiewicz Piotr Okolica Stecki podpis własnoręczny
Steckiewicz Ignacy Okolica Stecki krzyżyki

Lejpuny

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Bobrowicki N. Okolica Micewicze lista
Bobrownicki Andrzej Okolica Micewicze krzyżyki
Micewicz Karol Okolica Micewicze lista
Micewicz Michał Okolica Micewicze lista
Micewicz Wincenty Okolica Micewicze lista
Micewicz Marcin Okolica Micewicze lista
Micewicz Aleksander Okolica Micewicze lista
Micewicz Józef Okolica Micewicze lista
Micewicz Jan Okolica Micewicze lista
Micewicz Jan Okolica Micewicze lista

Liszkowo

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Obuchowicz Józef Okolica Ulczyce lista
Ulczycki Wincenty Okolica Ulczyce lista
Ulczycki Jan Okolica Ulczyce lista
Ulczycki Ignacy Okolica Ulczyce lista

Łunna

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Poczobut Jan Okolica Nieciecz podpis własnoręczny
Zaniewski Krzysztof Okolica Nieciecz krzyżyki
Zaniewski Jakub Okolica Nieciecz krzyżyki
Zaniewski Piotr Okolica Nieciecz krzyżyki
Zaniewski Michał Okolica Nieciecz krzyżyki
Zaniewski Józef Okolica Nieciecz podpis własnoręczny
Strzałkowski Sylwester Okolica Strzałkowskie krzyżyki
Strzałkowski Kazimierz Okolica Strzałkowskie krzyżyki
Strzałkowski Mateusz Okolica Strzałkowskie krzyżyki
Strzałkowski Ludwik Okolica Strzałkowskie krzyżyki

Nowy Dwór

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis  czy lista
Kisłowski Kazimierz Okolica Tomasze niejasne
Tomaszewski Cyprian Okolica Tomasze niejasne
Tomaszewski Antoni Okolica Tomasze niejasne
Tomaszewski Mateusz Okolica Tomasze niejasne
Tomaszewski Stanisław Okolica Tomasze niejasne
Tomaszewski Gabriel Okolica Tomasze niejasne

Odelsk

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Snarski Anastazy Czesnowicze podpis własnoręczny
Szumiński Piotr Czesnowicze podpis własnoręczny
Szumiński Feliks Czesnowicze podpis własnoręczny
Dowgiałło Kazimierz Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Michał Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Antoni Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Jan Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Piotr Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Jan Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Jakub Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Ambroży Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Michał Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Bartłomiej Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Stefan Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Marcin Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Marcin Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Jakub Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Tomasz Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Marcin Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Hieronim Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Leonard Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Karol Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Idzi Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Karol Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Wawrzyniec Hlebowicze krzyżyki
Hlebowicz Szymon Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Antoni Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Maciej Hlebowicze niejasne
Hlebowicz Marcin Hlebowicze niejasne
Ihnatowicz Jerzy Hlebowicze krzyżyki
Ławrewicz Michał Hlebowicze krzyżyki
Narbut Jerzy Hlebowicze krzyżyki
Sarosiek Stanisław Hlebowicze krzyżyki
Sarosiek Maciej Hlebowicze niejasne
Horbaczewski Tomasz  Okolica Baranowo lista
Horbaczewski Szymon Okolica Baranowo lista
Horbaczewski Józef Okolica Baranowo lista
Malijewski Ignacy Okolica Baranowo lista
Malijewski Jan Okolica Baranowo lista
Strzałkowski Jakub Okolica Baranowo lista
Strzałkowski Andrzej Okolica Baranowo lista
Strzałkowski Paweł Okolica Baranowo lista
Strzałkowski Jan Okolica Baranowo lista
Strzałkowski Franciszek Okolica Baranowo lista
Szyszko Maciej Okolica Baranowo lista
Bilmin Antoni Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Bilmin Tadeusz Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Bilmin Mateusz Okolica Bilminy krzyżyki
Bilmin Wawrzyniec Okolica Bilminy niejasne
Bilmin Onufry Okolica Bilminy niejasne
Bilmin Bogusław Okolica Bilminy niejasne
Bilwin Michał Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Bilwin Dominik Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Bilwin Józef Okolica Bilminy niejasne
Cydzik Stanisław Okolica Bilminy niejasne
Cydzik Jan Okolica Bilminy niejasne
Cydzik Antoni Okolica Bilminy niejasne
Sarosiek Franciszek Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Sarosiek Maciej Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Sarosiek Andrzej Okolica Bilminy krzyżyki
Sarosiek Ignacy Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Sarosiek Jerzy Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Sarosiek Jerzy s. Tomasza Okolica Bilminy niejasne
Szymak Bartłomiej Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Szymak Piotr Okolica Bilminy niejasne
Tołoczko Jan Okolica Bilminy podpis własnoręczny
Tołoczko Dominik Okolica Bilminy niejasne
Tołoczko Andrzej Okolica Bilminy niejasne
Tołoczko Michał Okolica Bilminy niejasne
Bilwin Józef Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Antoni Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Tadeusz Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Dominik Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Bogusław Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Maciej Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Mateusz Okolica Bilwiny krzyżyki
Bilwin Michał Okolica Bilwiny krzyżyki
Cydzik Stanisław Okolica Bilwiny krzyżyki
Cydzik Jan Okolica Bilwiny krzyżyki
Cydzik Wawrzyniec Okolica Bilwiny niejasne
Horczak Maciej Okolica Bilwiny krzyżyki
Horczak Antoni Okolica Bilwiny krzyżyki
Sarosiek Franciszek Okolica Bilwiny niejasne
Sarosiek Maciej Okolica Bilwiny niejasne
Sarosiek Ignacy Okolica Bilwiny niejasne
Sarosiek Michał Okolica Bilwiny niejasne
Sarosiek Jerzy Okolica Bilwiny krzyżyki
Sarosiek Maciej Okolica Bilwiny krzyżyki
Sarosiek Jerzy Okolica Bilwiny krzyżyki
Sarosiek Andrzej Okolica Bilwiny krzyżyki
Szymak Piotr Okolica Bilwiny krzyżyki
Szymak Bartłomiej Okolica Bilwiny krzyżyki
Szymak Wincenty Okolica Bilwiny krzyżyki
Tołoczko Dominik Okolica Bilwiny krzyżyki
Tołoczko Andrzej Okolica Bilwiny krzyżyki
Tołoczko Michał Okolica Bilwiny krzyżyki
Tołoczko Jan Okolica Bilwiny krzyżyki
Gałaszewski Jakub Okolica Horczaki niejasne
Horczak Ignacy Cherubynowicz Okolica Horczaki niejasne
Horczak Kazimierz s. Michała Okolica Horczaki niejasne
Horczak Maciej s. Michała Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Horczak Józef s. Michała Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Horczak Kazimierz s. Michała Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Horczak Antoni s. Michała Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Mateusz s. Michała Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Piotr Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Jan Okolica Horczaki niejasne
Horczak Franciszek Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Antoni Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Jan Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Horczak Franciszek s. Ignacego Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Jerzy s. Fabiana Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Jakub s. Józefa Okolica Horczaki krzyżyki
Horczak Michał Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Horczakowski Antoni Okolica Horczaki niejasne
Horczakowski Ludwik Okolica Horczaki niejasne
Popławski Tadeusz Okolica Horczaki niejasne
Popławski Kacper Okolica Horczaki niejasne
Popławski Maciej Okolica Horczaki niejasne
Popławski Tadeusz Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Popławski Maciej Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Popławski Kacper Okolica Horczaki niejasne
Snarski Antoni Okolica Horczaki krzyżyki
Snarski Ludwik Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Walicki Józef Okolica Horczaki niejasne
Walicki Józef Okolica Horczaki podpis własnoręczny
Sarosiek Tomasz Okolica Jurgielewszczyzna niejasne
Sarosiek Jan Okolica Skroblaki podpis własnoręczny
Horczak Antoni Okolica Szczęsnowicze krzyżyki
Olizarowicz Bonifacy Okolica Szczęsnowicze krzyżyki
Ponikwicki Jan Okolica Szczęsnowicze podpis własnoręczny
Snarski Anastazy Okolica Szczęsnowicze krzyżyki
Szczęsnowicz Onufry Okolica Szczęsnowicze podpis własnoręczny
Szczęsnowicz Jan Okolica Szczęsnowicze podpis własnoręczny
Szczęsnowicz Andrzej Okolica Szczęsnowicze krzyżyki
Szczęsnowicz Antoni Okolica Szczęsnowicze krzyżyki
Szumiński Piotr Okolica Szczęsnowicze lista
Szumiński Feliks Okolica Szczęsnowicze lista
Kamieński Franciszek Okolica Szymaki niejasne
Malinowski Tomasz Okolica Szymaki niejasne
Sarosiek Antoni Okolica Szymaki niejasne
Szymak Antoni Okolica Szymaki niejasne
Szymak Kazimierz Okolica Szymaki niejasne
…arkiewicz Marcin Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Bobojski Wawrzyniec Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Bobowski Mateusz Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Bobowski Dominik Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Eysymont Tomasz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymont Jan Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymont Benedykt Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymont Józef Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymont Marceli Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymont Dominik Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymont Kazimierz Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Eysymont Antoni Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Eysymont Andrzej Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Eysymont Onufry Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Eysymontt Kazimierz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Marceli Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Mateusz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Józef Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Andrzej Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Andrzej Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Jan Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Dominik Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Eysymontt Tomasz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Gieniusz Jan Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Hlebowicz Jakub Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Hlebowicz Jakub Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Hlebowicz Kazimierz Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Hlebowicz Maciej Okolica Toucza (Tołcze) podpis własnoręczny
Hlebowicz Jakub Okolica Toucza (Tołcze) podpis własnoręczny
Horczak Antoni Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Krupel Antoni Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Krupel Antoni Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Rodkiewicz Marcin Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Rolowski? Dominik Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Sokołowski Tadeusz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Sokołowski Tadeusz Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Sokołowski Maciej Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Staniewski Tomasz Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Staniewski Antoni Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Szymanowski Dominik Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Szymanowski Dominik Okolica Toucza (Tołcze) krzyżyki
Toucz Kazimierz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Toucz Kazimierz Okolica Toucza (Tołcze) niejasne
Gruszewski Paweł Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Ihnatowicz Karol Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Kulbacki Józef Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Jan Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Adam Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Michał Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Jan Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Marcin Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Dominik Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Jakub Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Snarski Karol Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Szczosnowicz Jerzy Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Zygmont Roch Okolica Usnarz podpis własnoręczny
Domanowski Michał Petelczyce niejasne
Hlebowicz Jerzy Petelczyce podpis własnoręczny
Hlebowicz Piotr Petelczyce niejasne
Hlebowicz Maciej Petelczyce niejasne
Hlebowicz Kazimierz Petelczyce niejasne
Ihnatowicz Maciej Petelczyce niejasne
Kudrzycki Antoni Petelczyce niejasne
Kudrzycki Jan Petelczyce niejasne
Madzenowski? Bartłomiej Petelczyce niejasne
Petelczyc Michał Petelczyce niejasne
Petelczyc Stanisław Petelczyce niejasne
Petelczyc Michał Petelczyce niejasne
Petelczyc Antoni Petelczyce niejasne
Petelczyc Jerzy Petelczyce niejasne
Petelczyc Marcin Petelczyce niejasne
Petelczyc Władysław Petelczyce niejasne
Petelczyc Maciej Petelczyce niejasne
Poczobut Maciej Petelczyce niejasne
Poczobut Jerzy Petelczyce niejasne
Poczobut Józef Petelczyce niejasne
Szyszka Antoni Petelczyce niejasne
Docha Jakub Poczobuty niejasne
Hlebowicz Michał Poczobuty niejasne
Hlebowicz Marcin Poczobuty niejasne
Hlebowicz Andrzej Poczobuty niejasne
Kundzicz Michał Poczobuty niejasne
Maciejewski Józef Poczobuty niejasne
Pacenko Bartłomiej Poczobuty niejasne
Poczobut Michał Poczobuty niejasne
Poczobut Mateusz Poczobuty niejasne
Poczobut Jerzy Poczobuty niejasne
Poczobut Franciszek Poczobuty niejasne
Poczobut Jerzy Poczobuty niejasne
Poczobut Marcin Poczobuty niejasne
Poczobut Andrzej Poczobuty niejasne
Poczobut Sylwester Poczobuty niejasne
Poczobut Józef Poczobuty niejasne
Poczobut Jerzy Poczobuty niejasne
Poczobut Marcin Poczobuty niejasne
Poczobut Marcin Poczobuty niejasne
Poczobut Antoni Poczobuty niejasne
Poczobut Jan Poczobuty niejasne
Poczobut Józef s. Herona? Hieronima? Poczobuty niejasne
Poczobut Karolewicz Józef Poczobuty niejasne
Sarosiek Stefan Poczobuty niejasne
Sarosiek Michał Poczobuty niejasne
Sarosiek Jerzy Poczobuty niejasne
Sarosiek Maciej Poczobuty niejasne
Sarosiek Maciej Poczobuty krzyżyki
Cydzik? Jan Sarosieki niejasne
Sarosiek Jerzy Sarosieki niejasne
Sarosiek Bogusław Sarosieki niejasne
Sarosiek Marcin Sarosieki niejasne
Sarosiek Ławren Sarosieki niejasne
Sarosiek Michał Sarosieki niejasne
Sarosiek Jan Sarosieki niejasne
Sarosiek Marcin Sarosieki niejasne
Sarosiek Maciej Sarosieki niejasne
Sarosiek Grzegorz Sarosieki niejasne
Sarosiek Cimoch Sarosieki niejasne
Sarosiek Bartłomiej Sarosieki niejasne
Sarosiek Bogusław Sarosieki niejasne
Sarosiek Tomasz Sarosieki niejasne

Repla

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Siemaszko Michał Okolica Burniewo krzyżyki

Wiejsieje

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy listy
Achranowicz Michał Okolica Sakniewo lista
Aszemberg Mateusz Okolica Sakniewo lista
Dzimitowicz Józef Okolica Sakniewo lista
Micewicz Józef Okolica Sakniewo lista
Micewicz Stanisław Okolica Sakniewo lista
Radziwiłowicz Jan Okolica Sakniewo lista
Sobieski Józef Okolica Sakniewo lista
Sobieski Stefan Okolica Sakniewo lista
Sobolewski Maciej Okolica Sakniewo lista
Zaleski Józef Okolica Sakniewo lista
Żyłkowski Jan Okolica Sakniewo lista

Wielkie Eysmonty

Nazwisko Imię Miejscowość Podpis czy lista
Cydzik Adam Jodkiewicze Wielkie niejasne
Cydzik Józef Jodkiewicze Wielkie niejasne
Cydzik Andrzej Jodkiewicze Wielkie niejasne
Cydzik Bartłomiej Jodkiewicze Wielkie niejasne
Cydzik Antoni Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Andrzej Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Michał Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Marcin Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Andrzej Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Adam Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Jan Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Jakub Jodkiewicze Wielkie niejasne
Jodkowski Antoni Jodkiewicze Wielkie niejasne
Poczobut Jan Jodkiewicze Wielkie niejasne
Zaniewski Mikołaj Jodkiewicze Wielkie niejasne
Eysmont Michał Okolica Eysymonty krzyżyki
Eysmont Jerzy Okolica Eysymonty krzyżyki
Eysymont Antoni Okolica Eysymonty krzyżyki
Eysymont Maciej Okolica Eysymonty krzyżyki
Eysymont Stanisław Okolica Eysymonty niejasne
Eysymont Antoni Okolica Eysymonty krzyżyki
Jodkowski Maciej Okolica Eysymonty krzyżyki
Kulikowski Jakub Okolica Eysymonty krzyżyki
Kulikowski Jerzy Okolica Eysymonty niejasne
Kulikowski Ludwik Okolica Eysymonty niejasne
Petelczyc Józef Okolica Eysymonty krzyżyki
Petelczyc Wojciech Okolica Eysymonty krzyżyki
Petelczyc Józef Okolica Eysymonty krzyżyki
Siemaszko Maciej Okolica Eysymonty krzyżyki
Glindzicz Antoni Okolica Glindzicze niejasne
Glindzicz Michał Okolica Glindzicze niejasne
Jodkowski Antoni Okolica Glindzicze niejasne
Maciejewski Ignacy Okolica Glindzicze podpis własnoręczny
Radziwiłowicz Marcin Okolica Glindzicze niejasne
Stetkiewicz Franciszek Okolica Glindzicze niejasne
Antuszewski Antoni Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Józef Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Mateusz Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Bartłomiej Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Maciej Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Antoni Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Jan Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Antoni Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Maciej Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Tadeusz? Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Adam Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Andrzej Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Piotr Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Jerzy Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Maciej Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Jan Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Marcin? Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Antoni Okolica Jodkiewicze niejasne
Cydzik Adam Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Cydzik Tadeusz Okolica Jodkiewicze podpis własnoręczny
Cydzik Jerzy Okolica Jodkiewicze podpis własnoręczny
Jerubiński? Maciej Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Maciej Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Jerzy Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Maciej Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Jodkowski Piotr Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Jodkowski Piotr Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Maciej Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Antoni Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Adam Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Jan Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Michał Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Ignacy Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Jan Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Andrzej Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Jerzy Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Stanisław Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Bartłomiej Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Michał Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Michał Okolica Jodkiewicze niejasne
Jodkowski Adam Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Jodkowski Adam Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Jodkowski Józef Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Krassowski Kazimierz Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Kazimierz Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Paweł Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Michał Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Józef Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Jan Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Kazimierz Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Józef Okolica Jodkiewicze niejasne
Poczobut Marcin Okolica Jodkiewicze niejasne
Siedzieniewski Jan Okolica Jodkiewicze niejasne
Siemaszko Franciszek Okolica Jodkiewicze niejasne
Statkiewicz Jerzy Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski nieczytelne Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski Jakub Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Zaniewski Michał Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Zaniewski Andrzej Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Zaniewski Franciszek Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski Kazimierz Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski Wincenty Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski Bartłomiej Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski Maciej? Okolica Jodkiewicze niejasne
Zaniewski Dominik Okolica Jodkiewicze krzyżyki
Kulikowski Dominik Okolica Kuliki niejasne
Kulikowski Jerzy Okolica Kuliki krzyżyki
Kulikowski Jan Okolica Kuliki krzyżyki
Kulikowski Maciej Okolica Kuliki krzyżyki
Kulikowski??? Stanisław Okolica Kuliki niejasne
Steckiewicz Marcin Okolica Kuliki krzyżyki
Steckiewicz Stanisław Okolica Kuliki krzyżyki
Steckiewicz Marcin Okolica Kuliki krzyżyki
Wierciński Antoni Okolica Kuliki niejasne
Zaniewski Antoni Okolica Kuliki niejasne
Hlebowicz Jakub Okolica Łaniewicze krzyżyki
Hlebowski Benedykt s. Bonawentury? Okolica Łaniewicze krzyżyki
Strzałkowski Józef Okolica Łaniewicze krzyżyki
Zaniewski Jan Okolica Łaniewicze krzyżyki
Siedzieniewski Józef Okolica Siezieniewicze krzyżyki
Siezieniewski Dominik Okolica Siezieniewicze lista
Siezieniewski Kazimierz Okolica Siezieniewicze lista
Franciszkowicz Adam Okolica Staniewicze niejasne
Jodkowski Józef Okolica Staniewicze niejasne
Pułjanowski Jerzy Okolica Staniewicze niejasne
Pułjanowski Jerzy Okolica Staniewicze niejasne
Sarosiek Franciszek Okolica Staniewicze podpis własnoręczny
Staniewski Nikodem Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Stanisław Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Bartłomiej Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Michał Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Jerzy Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Antoni Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Antoni Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Piotr Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Adam Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Piotr Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Michał Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Jerzy Okolica Staniewicze niejasne
Staniewski Jerzy Okolica Staniewicze lista
Staniewski Tomasz Okolica Staniewicze lista
Staniewski Michał Okolica Staniewicze lista
Biergiel Kazimierz s. Jerzego Okolica Zaniewicze krzyżyki
Biergiel Kazimierz s. Benedykta Okolica Zaniewicze niejasne
Cydzik Michał Okolica Zaniewicze podpis własnoręczny
Cydzik Stanisław Okolica Zaniewicze krzyżyki
Jodkowski Michał Okolica Zaniewicze krzyżyki
Steckiewicz Jan Okolica Zaniewicze krzyżyki
Strzałkowski Michał Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Jakub Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Mateusz Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Karol Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Antoni Okolica Zaniewicze podpis własnoręczny
Zaniewski Jakub Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski P..(Piotr?) Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Jakub Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Ignacy Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Kazimierz Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Kazimierz Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Franciszek Okolica Zaniewicze podpis własnoręczny
Zaniewski Piotr Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Jakub Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Józef Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Ludwik Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Jan Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Antoni Okolica Zaniewicze podpis własnoręczny
Zaniewski Ignacy Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Michał Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Adam Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Jerzy Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Franciszek Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Ludwik s. Rafała Okolica Zaniewicze krzyżyki
Zaniewski Tadeusz s. Rafała Okolica Zaniewicze niejasne
Zaniewski Jan Okolica Zaniewicze niejasne
Siezieniewski Andrzej Siezieniewicze krzyżyki
Siezieniewski Michał Siezieniewicze krzyżyki
Cydzik Michał Zaniewicze niejasne
Zaniewski Jakub Zaniewicze niejasne
Zaniewski Stanisław Zaniewicze niejasne
Zaniewski Józef Zaniewicze niejasne
Zaniewski Antoni Zaniewicze niejasne
Zaniewski Jan Zaniewicze niejasne
Zaniewski Jerzy Zaniewicze niejasne
Zaniewski Jakub Zaniewicze niejasne
Zaniewski Piotr Zaniewicze niejasne
Zaniewski Tadeusz Zaniewicze niejasne
Zaniewski Ignacy Zaniewicze niejasne
Zaniewski Antoni Zaniewicze niejasne
Zaniewski Karol Zaniewicze niejasne
Zaniewski Antoni Zaniewicze niejasne
Zaniewski Franciszek Zaniewicze niejasne
Zaniewski Michał Zaniewicze niejasne
Zaniewski Franciszek Zaniewicze niejasne

 

Related Images: