Indeks miejscowości

Materiał wyjściowy do opracowania indeksu miejscowości stanowił „Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych.. T. 5: Województwo białostockie”. Opisanie powiatu grodzieńskiego wykonano z podziałem na gminy, a w nich na poszczególne miejscowości. W opisach miejscowości ujęto inne źródła historyczne obejmujące okres XVII-XX wiek.

Gmina Berszty 
Gmina Brzostowica Mała 
Gmina Brzostowica Wielka
Gmina Dubno
Gmina Hołynka
Gmina Hornica
Gmina Hoża
Gmina Hudziewicze
Gmina Indura
Gmina Jeziory
Gmina Kamionka do 1929 roku
Gmina Krynki
Gmina Łasza
Gmina Łuna
Gmina Mosty
Gmina Porzecze
Gmina Skidel
Gmina Wielkie Ejsymonty
Gmina Wiercieliszki
Gmina Żydomla

Utworzone po 1921 roku

Gmina Druskienniki
Gmina Grodno
Gmina Gudziewicze
Gmina Marcikańce

Indeks miejscowości opracowany został na podstawie:

 1. Jan Jakubowski,  Prace Komisji Atlasu Historycznego
 2. Filip Sulmierski, Słownik geograficzny Królestw Polskiego i krajów i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1914
 3. Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim 1794 rok (str. 219-262)
 4. Wiesława Wernerowa, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784.Dekanat Grodzieński, Warszawa 1994
 5. Mapy – baza miejscowości kresowych(okres międzywojenny)
 6. Pierwszy powszechny spis ludności z 1921 roku. Powiat Grodno (str. 30-42)
 7. Списокъ землевладѣнiй въ гродненской губернiи
 8. Zabytki i atrakcje Białorusi, Litwy i Podlasia org
 9. Wschodnia Gazeta Codzienna pl
 10. Polska Grodzieńszczyzna – Pamięć dla Pokoleń
 11. Архитектурные и иные достопримечательности Беларуси Глобус Беларуси
 12. Писцовая книга Гроденской экономии
 13. Henryk Lulewicz, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000
 14. Andrzej Rachuba, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 1989
 15. Ludwik Olczyk, Miejscowości Ziemi Grodzieńskiej w świetle Popisów WKL i innych dokumentów zawartych w Metrykach Litewskich, Warszawa-Łódź-Pionki 2011.
 16. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju – nazewnictwo geograficzne świata, Warszawa 2005,  Zeszyt 6 Białoruś, Rosja, Ukraina