ALEKSANDROWICZ Michał Jan

ALEKSANDROWICZ v. ALEXANDROWICZ Michał Jan h. własnego vel Kosy (odmienny), prawdopodobnie syn Stanisława, rotmistrza JKM zmarłego w 1659 roku
w bitwie pod Miednikami i Zofii z Poczapowskich miecznikównej nowogrodzkiej, brat stryjeczny Stefana Eustachego, kasztelana nowogrodzkiego. Tak, jak jego krewni piastował w powiecie lidzkim wiele różnych urzędów:

  • skarbnik (1677-1685 lub 1687)
  • pisarz ziemski (1685 lub 1687-1703),
  • marszałek lidzki (1703-1712)

Według niektórych źródeł (PSB) w latach 1701-1704 był również chorążym lidzkim, co jest raczej błędem. Jako marszałek lidzki występował jeszcze w źródłach 18 II 1712 roku, jednak następny marszałek – Franciszek Józef Mosiewicz, nominowany został dopiero 28 IX 1714 roku (po śmierci Michała Jana). 

 Podpisał elekcję w 1674 wraz z powiatem lidzkim. Był deputatem z powiatu lidzkiego na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego w  1679 i 1688 roku. Wielokrotnie był posłem powiatu lidzkiego na kolejne sejmy i sejmiki: 1693 (zwyczajny i nadzwyczajny), 1695 (zwyczajny), 1696 (konwokacja), 1697 (koronacyjny), 1698, 1699, 1701, 1703, i 1710 roku. Bierze też udział w Zjeździe Generalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1700 (Olkieniki) pod własną chorągwią, jako pisarz ziemski lidzki i rotmistrz tegoż powiatu.
W 1703 roku zapisany, jako „Deputat do boku JKM„. W 1704 roku był zgłoszony na konsyliarza i sędziego na Konfederacji Sandomierskiej, lecz trudno rzec czy na niej w ogóle był. Obrany deputatem do Trybunału Skarbowego WKL w 1710 roku

Żadne źródła historyczne nie wskazują wyraźnie na związek Michała Jana Alexandrowicza z linią grodzieńską tego rodu. Jedyny zapis, który może o takim związku świadczyć odnajdujemy w Archiwum Radziwiłów, gdzie przechowywana jest prośba Michała złożona do kanclerza Karola Stanisława Radziwiłła o urząd wójta grodzieńskiego po zmarłym
w 1700 roku Stefanie Eustachym Alexandrowiczu, określanym w dokumencie, jako „stryjeczny” – zapewne brat stryjeczny. Michał powołuje się na cesję potwierdzoną konsensem JKM i zapieczętowaną w kancelarii litewskiej. Prosi jednocześnie kanclerza Radziwiłła, aby nie pieczętował przywileju Massalskiemu, który już „zaszczyca się przywilejem świeżym„. W dokumencie była mowa o Janie Antonim Massalskim, który faktycznie 31 X 1700 roku został nominowany na urząd marszałka grodzieńskiego. 

Wskazanie Stefana Eustachego jako  „stryjecznego”  potwierdza, że ojcem Michała mógł być Stanisław – rotmistrz JKM, poległy pod Miednikami około 1659 roku. Michał Jan Alexandrowicz zmarł w stanie bezżennym między 1712, a 1714 rokiem i został pochowany
u Karmelitów w Lidzie (Niesiecki).

Źródła:
NIESIECKI, tom II, s. 23;
URUSKI, tom I, s. 26;
PSB, tom I, s. 70;
TRYBUNAŁ_I, s. 339, s.370
UWKL_I,s.377 (poz.2697), s.350 (poz.2456), s. 338 (poz. 2350)
VOL.LEG., tom V, s. 150 (kol. 288), tom VI, s. 53 (poz. 10, kol. 102);
AVAK, tom VII, s. 474;
Konfederacja Generalna Stanów Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskie na Zjeździe Walnym pod Sandomierzem dnia 20 miesiąca maja Roku Pańskiego 1704 Postanowiona, k. F2v;
Postanowienie Generalne Stanów W.X.Lit., Wieczne i nigdy nienaruszone, na Zjeździe Walnym Województw i Powiatów Pospolitym Ruszeniem, pod Olkinikami uchwalone w 1700, k. L;

Powrót do opisu rodu

Related Images: