Eysymontt, Anzelm (1762-1825)

Eysymontt, Anzelm (1762-1825), prezydent sądów grodzieńskich, s. Kazimierza, brat Atanazego. W latach 1784-1794 regent ziemski, następnie pisarz ziemski (1792-1795), sędzia ziemski grodzieński (1793). Jego ojcem był Kazimierz, zapewne tożsamy z uczestnikiem Popisu 1765 z okolicy Wielkie Eysymonty: „Kazimierz Eysymont na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym.” Wraz z bratem Atanazym był pod kuratelą stryja – ks. Jerzego Józefa Eysymontta, kanonika inflanckiego, podproboszcza i dziekana grodzieńskiego, proboszcza ejsmontowskiego. Już w 1775 roku stryj Jerzy zakupił od Leona i Scholastyki z Szukiewiczów Szumowiczów, starostów kazimierzowskich dla niego folwark i wieś Siemianówka w par. Krynki. Zapewne kształcił się w Wilnie, a następnie stryj wprowadził go do służby publicznej. Już 16.09.1784 zostaje mianowany regentem w Izbie Podkomorskiej Grodzieńskiej, a 2.05.1786 regentem ziemskim. W 1789 jako regent grodzieński jest głównym koordynatorem prac przy Rewizji Grodzieńskiej. W dn. 14.02.1792 składa podpis na Instrumencie Delegacyjnym grodzieńskim jako regent ziemski i komornik grodzieński; był asesorem tegoż sejmiku. W dn. 24.05.1794 złożył jako były koncyliarz powiatowy z ramienia targowickiego hetmana Kossakowskiego i pisarz ziemski akces do Insurekcji oddając się do dyspozycji Komisji Porządkowo-Wojskowej Grodzieńskiej. Po upadku Rzeczypospolitej nadal funkcjonował w strukturach władz sądowych Grodzieńskich. Władze carskie już w 1802 nadały mu rangę VI urzędników Imperium, czyli Radcy Kolegialnego. Od 1808 sędzia w Sądzie Ziemskim Grodzieńskim. W latach 1810-1815 sprawował funkcję Prezydenta Sądu Powiatowego w Grodnie. Poślubił 13.05.1794 Anielę z Kłanickich Glindziczową (1762-1812), wdowę po Józefie Glindziczu, rotmistrzu Grodzieńskim, córkę Józefa Kłanickiego, miecznika grodzieńskiego, a następnie Józefę Bylczyńską (1790-1862). Zmarł w swoim majątku Siemianówka 1.05.1825. Z pierwszego małżeństwa miał córkę Teklę (1801-1835), poślubioną Antoniemu Bylczyńskiemu (1774-1835), sekretarzowi i komornikowi gubernskiemu w Guberni Grodzieńskiej oraz syna Jana Aureliana (1803-1842), sędziego granicznego grodzieńskiego, właściciela majątku Cydziki w par. Wielkie Ejsymonty, ożenionego z Salomeą Zaleską (ur. 1816), skarbniczanką grodzieńską, z okolicy Żukiewicze. Z drugiego małżeństwa córka Amelia Felicja (ur. 1816), dziedziczka Siemianówki i Ostapkowszczyzny, wniosła te dobra Rudolfowi Montowiczowi, rotmistrzowiczowi trockiemu, deputatowi wywodowemu grodzieńskiemu. Źródła: AKIR 1802 II, s. 335, 1805 II, s. 299, 1806 II, s. 428, 1808 II, s. 449, 1809 II, s. 420, 1810 II, s. 431, 1811 II, s. 439, 1812 II, s. 457, 1813 II, s. 455, 1814 II, s. 457, 1815 II, s. 457; Akta Komisji Porządkowej w Grodnie, k. 432-432v; Анiщчанка Я.К. Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім. Минск 2008, s. 512; AVAK VII, s. 419, XXXV, s. 277-283; Lauda sejmikowe 1792, k. 623, 628; UWKL II, s. 289, 326;