ŻYWULT vel ZYWULT Roman

Roman Janowicz Zywult, a więc syn Jana, zapisany został w źródłach historycznych już w 1668 roku, w związku z nominacją na urząd budowniczego połockiego.  Urząd ten ustanowiono w 1645 roku „przykładem Wilna, po pogorzeniu miasta i zamku połockiego”. Nominację otrzymał 11 VI 1668 roku po śmierci poprzednika – Krzysztofa Worotyńca. Był ponoć dwukrotnie żonaty – w 1678 roku, jako jego żonę wymieniano Aleksandrę Sopoćkównę (Sopoćko). W kolejnych latach, jako żona Romana wymieniana była już Joanna Petelczycówna (Petelczyc) – cześnikówna oszmiańska. [1] W tym miejscu można dodać, że Joanna była córką cześnika oszmiańskiego Sebastiana Stanisława Petelczyca i Zofii Niekraszewicz. 
W rejestrach podymnego z 1690 roku dotyczących województwa trockiego wymienia się trzykrotnie JMP Zywulta, przypisując Dobra JKM hibernowe  Kryksztany vel Krysztany wyliczone na 5 dymów, jurysdykę w mieście Grodno (dwory w tymże mieście libertowane) z wykazanymi 2-ma dymami. Zapewne tegoż samego JMP Zywulta wykazano w parafii lejpuńskiej (Lejpuny) z przypisem: „Kryksztany, Bugidy i jurysdyka w Grodnie: jm.p. Zywult dymów 8”. Autor opracowania (Henryk Lulewicz) wykonanego na podstawie oryginałów arbiturat spisowych stwierdza, że jest tu mowa o Romanie Zywult, zmarły
po 1692 roku – budowniczym połocki jeszcze w 1668 roku.  [2]
W 1692 roku Roman Zywult występuje wraz z Janem Konstantym Ciechanowiczem – łowczym, jako deputat Smoleńska do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W źródle błędnie zapisany, jako budowniczy smoleński (przypis autora – powinno być połocki). [3] Jako budowniczy połocki był wymieniany jeszcze 4 XI 1693 roku, ale już w 1695 roku jego żona Joanna zapisana została, jako wdowa. [1] Z powyższego wynika więc, że Roman zmarł między końcem 1693, a 1695 rokiem. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że z pierwszego małżeństwa z Aleksandrą Sopoćko miał Roman co najmniej dwóch synów: Michała i Stanisława. Być może z tej rodziny był również Aleksander Zywult, pisany również jako Tywult… 

Na koniec warto dodać, że Roman Zylwut, zapisany jako budowniczy połocki w 1669 roku reprezentował województwo połockie w elekcji króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Z tego samego województwa wraz z nim występował Wawrzyniec Zylwut, o którym nic więcej nie wiadomo. [4]

[1] Henryk Lulewicz, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom V, Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2018, s.72 (poz. 9)
[2] Henryk Lulewicz, w swoim opracowaniu „Metryka Litewska. Rejestry podymnego. Wielkie Księstwo Litewskie. Województwo trockie 1690 r.”, s.73, 94 i 112
[3] Andrzej Rachuba, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1696, Spis, Warszawa 2007, s.385
[4] Elektorowie królów: Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława I, Stanisława Augusta i spis stronników Augusta III, [w:] Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, tom I 1908/1909, Lwów 1910, s. 278-279

Powrót do opisu rodu

Related Images: