Indeks do księgi ziemskiej Fond 1755 Opis 1 Dzieło 2

autor spolszczenia: Grzegorz Malinowski

 1. Судовы вырак па скарзе пана Шчаснага Навіцкевіча на пана Яска Тамковіча за захоп сенажаці

Дакумент пашкоджаны

 1. Судовы вырак па скарзе мысліуца Яцкі Казла на баярына Паўла Стэцкевіча за захоп авечак
 2. Судовы вырак па скарае зямяніна Міхайлы Стрелкоускага на пана Івана Пауловіча за забойст ва падданага на вуліцы дв. СкіДзельскі
 3. Судовы вырак па скарзе двараніна Станіслава Дзевялтоускаgа на зямяніна Фёдара Сасіновіча за захоп сенажаці Скімплеушчызна маёнтка Кунданаускі

Дакумент без заканчэння

 1. Скарга канюшынай троцкай пані Філії Валовіч на служэбніка пана Івана Мялешкі Себасцьяна Федаровіча за забойства І абрабаванне яе падданага Яскі Ранковіча на дарозе ля мяст. КузНІЦЫ

Сазнанне віжа служэбніка суддзі Мікалая Талочкі Пятра Завацкага па гэтай справе

 1. Судовы вырак па скарзе бая рына Яна Мацеевіча на баярына Войцаха Мацеевіча за нявыплату грошай
 2. Дарчы ліст зямянкі Марыны Стецкевіч зяцю Якубу Шэпялевічу на частку маёнтка Снарскі
 1. Аповед цівуна маршалка І пісара каралеўскага Астаф’я Валовіча Астапа Каланкіча пра забойства I абрабаванне урадніка Станіслава Стэцкевіча на бяседзе у сідрэнскага папа. Сазнанне віха служэбніка суддзі І харунжага Пятра Міцуты Тамка Пятровіча пра агляд забітага
 2. Судовы вырак па скарзе гарадзенскага жыда Аграма ІгудзІча на татарына Даулеша АсемберДзеевіча за нявыплату грошай
 3. Судовы вырак па скарзе баярына Яска Тамковіча на баярына Юхна Пятровіча за патраву на сенажаці
 4. Судовы вырак па скарзе баярына Аляксея Панюковіча на баярына Максіма Цімашэвіча за збіцё сабак на паляванн
 5. Сазнанне баярына Марціна Мацковіча пра продаж пляца зямлі на р. Клімаука двараніну Беняшу Млынскаму.
 6. Судовы вырак па справе паміж баярамі Янам Мікалаевічам І Ягнежкай ЭйсІмантовіч аб праве валодання пляцамі зямлі.
 7. Судовы вырак па скарзе зямяніна Размысла Пескага на баярына Баўтрамея Мацковіча за парушэнне умоў продажу пляца зямлі Занкаўшчына.
 8. Судовы вырак па справе паміж баярамі Янам Мікалаеві чам І Ягнежкай Эйсмантовіч аб праве валодання пляцам зямлі
 9. Судовы вырак па справе паМіж баярамі Пятром Мікалаеві чам І Тумашам I Шымкам Аляхновічамі аб праве валодання пляцам зямлі
 10. Судовы вырак па скарзе баЯркі Дароты Пятроуны на баярына Яску Пятровіча за невяртанне яе рухомай маёмасці
 11. Судовы вырак аб прызнанні дзеукі Алены баяркі Малгарэты Талочкавай вольнай
 12. Сазнанне ласасенскага татарына Адмы Баранцэвіча пра пазыку у гарадзенскага жыда Агрона Ігудзіча трох коп грошай.
 13. Судовы вырак па скарзе котранскага падданага Івана ЛукяноbІча на баярына ХоцІна Макараві ча за захоп быдла, збіцце І абрабаванне пастуха.
 14. Судовы вырак па скарзе двараніна Івана Тарусы на баярына Аўрама Духну за захоп пляца зямлі дварца Ласосенскі.
 15. Судовы вырак па скарзе баярына Паўла Бялезкі на баярына Мікалая Белакоза за збіццё жонКІ Ганны.
 16. Судовы вырак па справе паМіж зямянемi Васілём Сапоткам 1 Грыгорыем І Аўгуштынам Скіпарамаб уводзе ва ўладанне маёнткам Васілеўскі Тандзягольскай вол. Жамойцкай зямлі.
 17. Судовы вырак па справе паМіж гарадзенскай мяшчанкай Малгарэтай Шаматулінай І зямянінам Аўрамам Духнам Чэхам аб. праве валодання сенажаццю.
 18. лІст баярына Баўтрамея Юргялевіча пану Вянславу Суданоўскаму на продаж трох пляцаў зямлі ў маёнтку Юргелеўшчызна ля мяст. Кузніца.
 19. Судовы вырак па скарзе зямяНіна Фалімера Дарашкевіча на брата баярына Багусала Дарашкевіча за захоп сенажацей ва уроч. Федаршчызна на р. Ласосна І парубанне дрэвау у Данлаускім лесе
 20. Аповед зямяніна Клімента Дрождца I сазнанне пані Ганны Мацкаўны пра пацверджанне яго права валодання маёнткам Свіслач.
 21. Ліст баяркі Зафер Пятроўны сястры Ядзвізе І яе мужу Андрэю Стасевічу на продаж пляца Зямлі Пятроўскі у маёнтку ЕдкаВІчы
 22. Судовы вырак па скарзе зямяніна Васіля Путкоўскага на баяр Каспара І Яска ВайцэховіЧау, за невяртанне грашовай паЗЫКІ
 1. Судовы вырак па скарзе баярына Езафа Шчасновіча на баярына Федзьку Праневіча за наезд на дварэц Радутоўскі і збіццё падданага
 2. Сазнанне віжа служэбніка суддзі земскага гарадзенскага Пятра Міцуты Івана Старадубца пра дастаўку ключніку троцкага гараднічага пану Андрэю Няпрацкаму у дв. Каханоўскі ўпаміналь нага ліста аб высяленні яго з Дв. Дзешаўшчызна маёнтка Дубніцы пана Мацея Тарусы
 3. Сазнанне зямянкі Ганны Эйсімонтавіч пра перазаставу пану Кліменту Дрождчы маёнтка … на р. Свіслач ля мяст. Няцечы
 4. Ліст зямяніна Пятра Заванткага суддзі земскаму гарадзенскаму Мікалаю Талочку на продаж пляца зямлі
 5. Іст баяркі МарІ Філіпавай Казаковай суддзі земскаму гарадзенскаму Мікалаю Талочку на продаж пляца зямлі
 6. Запіс пра няяўку на суд Двараніна Фалімера Дарашкеві ча па справе з Багуфалам Дарашкевічам аб парушэнні межаў
 7. Скарга гарадзенскага мяшчаніна Станіслава Канароўскага на пана Андрэя Валовіча за адмову у пакаранні служэбніка Мацькі за збіццё яго жонкі Альжбеты
 1. Запіс пра няяўку на суд зямян Івана І Грыгорыя Тарусаў па позве двараніна пацея Тарусы аб зоїцці яго жонкі Уліяны
 2. Судовы вырак па скарзе зя мяніна Станіслава Янкоўскага на асочніка дана Радзівонавча за захоп воза з рухомай маёмасцю 7 мяст. Кузнецкае Дадзены падрабязны пералік

захопленых рэчаў

 1. Аповед зямяніна Астафея Грыдзіча пра аднову увода ва уладанне яго маёнткам падданаГа пана Стужынскага
 2. Аповед зямяніна Езафа часновіча пра збіццё яго крынкскім падстарастам пана Андрэя Тарноўскага Андрэем Брэзінскім у карч ме на дарозе з Крынак у Адзельск Сазнанне віжа СтаніславаСтанчыковіча па гэтаў справе
 3. Скарга зямяніна Яна ГлядаIвіцкага на брата Станіслава Глядавіцкага за збіццё I абрабаванне яго, служэбніка Грышкі Дзмітровіча 1 служебніка пана Сцяпана Сапегі Анікея Копця ва уласным доме ў маёнтку ГлядаВІЧЫ Сазнанне віжа Мікалая Кушчыча пра агляд пацярпелых
 4. Скарга зямяніна, Станіслава Глядавіцкага на браа Яна Гля- Давіцкага за збіццё I абрабаванне яго, сям”І І падданых у час яніва на полі маёнтка Глядавiчы ля р. Свіслач

Сазнанне віжа Станіслава Станчыковіча пра агляд пацярпеЛых

 1. Скарга зямяніна Езафа Шчасновіча на баярына Алехну Радоціча за захоп жыта на полі ма ёнтка Радутоўскі І збіццї цӏву | на І рыкунн Сазнанне віжа Себасцьяна Федаровіча пра агляд пацярпелых |
 2. Судовы вырак па скарзе гаран дзенскага жыда Гошкі Хамові ча на татарына Сяйпука Таўчыкові ча за нявыплату грошай
 3. Скарга ўрадніка ваяводы пад ляшскага Паўла Сапегі Лаўрэна Смаржэўскага на ўрадніка маёнтка Лауны двараніна Сцяпана Сапегі Якава Саковіча за наезд на дв. Чарлена, зоіццё варты, захоп челядзі І маёмасці. Сазнанне віжа служэбніка суддзі Мікалая ТалочкІ Яна Грыбоўскага па гэтай справе Дадзены падрабязны пералік захопленага
 4. Судовы вырак па скарзе баяр кі Ягнежкі Янавай Пятровіча на баярына Аляксея Малевіча за яе zbiщё
 5. Судовы вырак па справе па Між дваранінай Мацеем Тарусам І зямянінам Размыслам Пенскім аб праве валодання застаунымі маёнткамі Дубніца І Ноўдзешаўшчына
 6. Судовы вырак па справе пам зямянінам Сямёнам Федаровічам 1 баярынам Фёдарам Улановічам аб праве валодання застаўнай сенажаццю
 7. Судовы вырак па скарзе баярына Аляксея Жэлевіча на баярына Яску Пятровіча за збце цё сына Лаўрэна 1 захоп быдла
 8. Аповед двараніна Грыгорыя Тарусы пра зоіццё і захоп найМіта Цімоха братам Іванам Тарусам
 9. Аповед двараніна Грыгорыя Тарусы пра адмову брата Івана Тарусы падзяліць з ім падда- ных маёнтка Ласасенскі Сазнанне вӏжа Яна Тамковіча па гэтай справе
 10. Судовы вырак па справе пат між падданымі Марцінам Пікалаевічам І Мацеем Івановічам І баярынам Матысам Янушэвічам аб захопе маёмасці
 11. Аповед баяркі Кацярыны Выжчанкі пра збіццё яе пасынкам Грышкам Баўтрамееві чам
 12. Скарга зямяніна Грышкі Баўтрамеевіча пра збіццё яго бацькам ва ўласнай клеці і за- хоп яго рэчаў мачахай Кацярынай выждзянкай
 13. Аповед служэбніка дзяржаўцы лабенскага І берзінскага пана Войны … Мікалая Сташэўскага пра пахвалкі яму тавары ша Ждана Калубовіча
 1. Аповед гарадзенскага бурМістра Сцяпана Міцкевіча пра 301ццё І абрабаванне яго, братавай Жданы Міцкевіч І яе „жонкі” цыганкі зямянінам Фёдарам Дамашоўскім у карчие Сазнанне віжа Мікалая Кошчыча 1 гарадзенскай мяшчанкі ЗафІІ МІхалёвай пра агляд пацяр пелых
 2. Судовы вырак па скарзе татарына Тактамыша Баранцэві ча на татарына Аксву Ачасанові ча за збіццё яго І захоп пляца зямлі Дакумент без заканчэння.
 3. Аповед двараніна Івана Карпа пра захоп зямянінам Фалімерам Дарашэвічам часткі маёнтка Ласасенскі
 4. Аповед баярына Грышкі Анд- рэевіча пра крадзеж каня пасынкам зямяніна Вянслава Маеўскага Іванкам
 5. Вяноўны запіс зямяніна Бе- недыкта Эйс монтавіча жонцы Ган- не Копцеўне на частку маёнтка Валатын
 6. Іст баярына Івана Боск зямяніну Кліменту Дрождчы на продаж маёнтка на р. Свіслач

Аповед пана Якава Сакові ча пра наезд луненскага ўрадніка Шчасного Вінского на дом цівуна пана Сцяпана Сапегі Алексы Мӏн- цэвіча, абрабаванне I забойства

Яго

 1. Аповед пана Якава Сакові ча пра наезд луненскага ўрадніка Шчасного Вінского на дом цівуна пана Сцяпана Сапегі Алексы Мӏнцэвіча, абрабаванне I забойства Яго Сазнанне віза служэбніка пісара Фёдара Кунцэвіча шляхціча Марціна Яновіча па гэтай справе

Дакумент без пачатку

 1. Скарга двараніна Паўла КаДО товіча на старасту крынскага 1 котрэнскага Андрэя Тарноўскага за напад, збіццё і абрабаванне служэбнікау 1 падданых на возе ры на р. Глушыца. Сазнанне віжа служэбніка пісара Фёдара Кунцэвіча шляхці- ча Марціна Яновіча пра агляд пацярпелых
 2. Скарга старасты крынскага

І котрэйскага Андрэя Тарноўска- га на двараніна Паула Катові ча за збіццё яго служэбнікаў на дарозе ля дв. Квасаўка

Дакумент пашкоджаны, без

Заканчэння

F. 1755-1-2

1559 r.

 1. Wyrok sądowy na skargę Szczęsnego Nowickiego przeciwko Jaśkowi Tomkowiczowi za zajęcie siana. Dokument uszkodzony. S. 1-1v.
 2. Wyrok sądowy na skargę myśliwego Jaśka Kozła przeciwko bojarowi Pawłowi Steckiewiczowi za zajęcie owiec. S. 2-3.
 3. Wyrok sądowy na skargę ziemianina Michała Strełkowskiego (Стрелкоускага) przeciwko panu Janowi Pawłowiczowi za zabójstwo poddanego na ulicy dworu Skidelskiego. S. 3-4.
 4. Wyrok sądowy w sprawie skargi szlachcica Stanisława Dziewałtowskiego na ziemianina Fiodora Sasinowicza za kradzież siana w Skimplewszczyznie (Скімплеушчызна) majątku Kundzinowskiego (Кунданаускі). Dokument jest niekompletny. S. 4-4v.
 5. Skarga koniuszyny trockiej pani Filii Wołowicz na służącego pana Jana Mieleszki Sebastiana Fiodorowicza za zabójstwo i obrabowanie jej poddanego Jaśka Rankowicza na drodze do miejscowości Kuźnica. 30 lutego, s. 5.
 6. Wyrok sądowy w sprawie skargi bojara Jana Maciejewicza na bojara Wojciecha Maciejewicza za niewypłacenie pieniędzy. 30 lutego, s. 5v-6.
 7. Darowizna od właścicielki ziemskiej Mariny Steckiewicz dla zięcia Jakuba Szepielewicza (Шэпялевічу) na udział w majątku Snarski. 13 lutego, s. 6-7.
 8. Oświadczenie cibuna marszałka i pisarza królewskiego Astafiusza Wołowicza Astapa Kalankicza o zabójstwie i obrabowaniu urzędnika Stanisława Steckiewicza na spotkania w Sidrze. Informacja od służby sędziego chorążego Piotra Micuty Tamko Piotrowicza o oględzinach zabitego. 28 lutego, s. 7-7v.
 9. Wyrok sądowy w sprawie skargi żyda z Grodna Agrama Igudzi na tatarzyna Dawlesza Asemberdziejewicza za niezapłacenie pieniędzy. 28 lutego s. 8.
 10. Wyrok sądowy w sprawie skargi bojara Jaska Tomkowicza na bojara Juhna Piotrowicza za kradzież siana. 28 lutego, s. 8v-9.
 11. Wyrok sądowy w sprawie skargi bojara Alekseja Panjukowicza na bojara Maksima Cimaszewicza za bicie psów podczas polowania. 28 lutego, s. 9-10v.
 12. Oświadczenie bojara Marcina Mackowicza o sprzedaży działki ziemi nad rzeką Klimówka szlachcicowi Beniaszowi Młyńskiemu. 5 marca, s. 10v-12v.
 13. Wyrok sądowy w sprawie między bojarami Janem Mikołajewiczami i Agnieszką Ejsmontowicz o prawo własności działek ziemi. 13 marca, s. 12v-13.
 14. Wyrok sądowy w sprawie skargi ziemianina Razmusła Peskiego na bojara Bartłomieja Mackowicza za naruszenie warunków sprzedaży działki ziemi Zankawszcina (Занкаўшчына). 13 marca, s. 13v-14v.
 15. Wyrok sądowy w sprawie między bojarami Janem Mikołajewiczem i Agnieszką Ejsmontowicz o prawo własności działki ziemi. 13 marca, s. 14v-15v.
 16. Wyrok sądowy w sprawie między bojarami Piotrem Mikołajewiczem, Tomaszem i Szymkiem Olechnowiczami o prawo własności działki ziemi. 10 kwietnia, s. 15v-17.
 17. Wyrok sądowy w sprawie skargi bojarki Doroty Piotrówny na bojara Jaśka Piotrowicza za niezwrócenie jej ruchomości. 10 kwietnia, s. 17v-18.
 18. Wyrok sądowy o uznaniu Aleny dziewki bojarki Małgorzaty Tołoczkowej, za wolną. 10 kwietnia, s. 18-19.
 19. Zeznanie (ласасенскага?) tatarzyna Admy Barancewicza o pożyczce od grodzieńskiego żyda Agrona Igudzicza trzech kopiejek pieniędzy (грошай). 10 kwietnia, s. 19v.
 20. Sądowy wyrok w sprawie skargi poddanego kotryńskiego Jana Łukjanowicza na właściciela Chocina Makarewicza za kradzież bydła, pobicie i obrabowanie pasterza. 22 maja, s. 19v-20v.
 21. Sądowy wyrok w sprawie skargi szlachcica Jana Tarusy na właściciela Awrama Duchny za zajęcie działki ziemi dworu Lasosieńskiego. 5 czerwca, s. 20v-22v.
 22. Sądowy wyrok w sprawie skargi bojara Pawła Białezki na bojara Michała Białokoza za pobicie żony Anny. 5 czerwca, s. 22v-24.
 23. Sądowy wyrok w sprawie między ziemianami Wasylem Sopoćką i Grzegorzem i Augustynem Skiparamabami (Скіпарамаб) o przejęciu majątku Vasilewski Tandziagolskiej (Васілеўскі Тандзягольскай) w woł. Żmudzkiej. 22 maja, s. 24-27.
 24. Sądowy wyrok w sprawie między mieszczanką z Grodna, Małgorzatą Szamatuliną, a ziemianinem Awramem Duchnem Czechem o prawo do posiadania siana. 19 czerwca, s. 27-28v,
 25. List bojara Bartłomieja Jurgialewicza do pana Wacława Sudanowskiego w sprawie sprzedaży trzech działek ziemi w posiadłości Jurgielewszczyzna koło miejscowości Kuźnica. 20 czerwca, s. 28v-31.
 26. Sądowy wyrok w sprawie skargi ziemianina Falimira Daraszkiewicza na brata bojara Baguchwała Daraszkiewicza za kradzież siana na posiadłości Fiedorszczyna nad rzeką Łosośna oraz wyrąb drzewa w Daniłowskim lesie. 20 czerwca, s. 31-32.
 27. Zawiadomienie ziemianina Klemensa Drożdża i zeznanie pani Hanny Mackówny w sprawie potwierdzenia jego prawa własności do posiadłości majątku Świsłocz. 20 czerwca, s. 32-33.
 28. List bojarki Zofii Piotrówny do siostry Jadwigi i jej męża Andrzeja Stacewiczowi w sprawie sprzedaży działki ziemi w posiadłości Piotrowski w majątku Edkawicze. 27 czerwca, s. 33v-35.
 29. Sądowy wyrok w sprawie skargi ziemianina Wacława Putkowskiego na bojarów Kacpra i Jaśka Wojcechowiczów za niezwrócenie pożyczonej gotówki. 27 czerwca, s. 35-36.
 30. Sądowy wyrok w sprawie skargi bojara Józefa Szczęsnowicza na bojara Fedzkę (Федзьку) Pranewicza za najazd na dwór Radutowski i zbicie poddanego. 3 lipca, s. 36v-38v.
 31. Zeznanie służącego sędziego ziemskiego grodzieńskiego Piotra Miciuty Jana Starodubca o dostarczeniu kluczy trockiego horodniczego panu Andrzejowi Niepreckiemu w dworze Kochanowskim wspomnianego w liście o wysiedleniu jego z dworu Dzieszawszczyzna majątku Dubnicy pana Macieja Tarusy. (możliwe błędy w tłumaczeniu). 9 czerwca, s. 38v-39v.
 32. Zeznanie zmianki Hanny Ejsimontowicz o ponownym przekazaniu panu Klemensowi Drożdżowi majątku … na rzece Swisłocz w pobliżu miejscowości Niecieczy. 10 czerwca, s. 39v-40v.
 33. List ziemianina Piotra Zawackiego do sędziego ziemskiego grodzieńskiego Mikołaja Tołoczki w sprawie sprzedaży działki ziemi. 17 lipca, s. 40v-42.
 34. List ziemianki Marii Filipowej Kozakowej do sędziego ziemskiego grodzieńskiego Mikołaja Tołoczki w sprawie sprzedaży działki ziemi. 17 lipca, s. 43-43.
 35. Zapis o nieobecności na sąd szlachcica Falimira Daraszkiewicza na sprawie z Baguchwałem Daraszkiewiczem dotyczącej naruszenia granic. 17 lipca, s. 43-43v.
 36. Skarga mieszczanina grodzieńskiego Stanisława Kanarowskiego na pana Andrzeja Wołowicza za odmowę ukarania służącego Maćki za pobicie jego żony Elżbiety. 17 lipca, s. 43v-44.
 37. Zapis o nieobecności na sąd ziemski Jana i Grzegorza Tarusów na wezwanie szlachcica Piotra Tarusa w sprawie o pobicie jego żony Julianny. 17 lipca, s. 44.
 38. Sądowy wyrok na skargę ziemianina Stanisława Jankowskiego przeciwko osocznikowi Żdanowi Radziwanowiczowi za zaatakowanie wozu z ruchomym majątkiem w miejscowości Kuznica. Przedstawiona jest szczegółowa lista skonfiskowanych rzeczy. 17 lipca, s. 44v-46.
 39. Zeznanie ziemianina Astafiusza Hrydzicza (Grydzicza?) dotyczące przywrócenia mu prawa do posiadania majątku, który był w posiadaniu poddanego pana Stużyńskiego. 17 lipca, s. 46-46v.
 40. Zeznanie ziemianina Józefa Szczęsnowicza o zbiciu go kryńskim podstarościm pana Andrzeja Tarnowskiego Andrzejem Brzezińskim w karczmie na drodze z Krynek do Odelska. Zeznanie świadka Stanisława Stańczykowicza w tej sprawie. (możliwe błędy w tłumaczeniu). 17 lipca, s. 46v-47.
 41. Skarga ziemianina Jana Hładowickiego na brata Stanisława Hładowickiego za pobicie i obrabowanie go przez służącego Grzegorza Dmitrowicza oraz służącego pana Stefana Sapiehy Anikeja Kopcia w jego własnym domu na majątku Hładowicze. Zeznanie świadka Mikołaja Kuszczyca w sprawie oceny obrażeń poszkodowanych. 19 lipca, s. 47v-49.
 42. Skarga ziemianina Stanisława Hladowickiego na brata Jana Gładowickiego za pobicie i obrabowanie jego oraz jego rodziny i poddanych w czasie nocy na polu majątku Gładowicze nad rzeką Świsłocz. Zeznanie świadka Stanisława Stanczykowicza w sprawie oceny obrażeń poszkodowanych. 19 lipca, s. 49-51v.
 43. Skarga ziemianina Józefa Szczęsnowicza na bojara Alechnę Radocicza za kradzież zboża na polu majątku Radutowskiego oraz pobicie jego i jego syna. Zeznanie świadka Sebastiana Fiodorowicza w sprawie oceny obrażeń poszkodowanych. 21 lipca, s. 52-52v.
 44. Wyrok sądowy w sprawie skargi żyda grodzieńskiego Goszki Chaimowicza na tatarzyna Siajpuka Tawczykowicza za niezapłacenie pieniędzy. 24 lipca, 52v-53v.
 45. Skarga urzędnika wojewody podlaskiego Pawła Sapiehy Wawrzyńca Smarżewskiego na urzędnika majątku Ławny szlachcica Stefana Sapiehy Jakuba Sakowicza za najazd na dwór Czarlena (Чарлена), zniszczenie mienia, porwanie służby i mienia. Zeznania świadka poddanego sędziego Mikołaja Tołoczki Jana Hrybowskiego w tej sprawie. Szczegółowy wykaz zabezpieczonego mienia. 31 lipca, s. 54-55.
 46. Sądowy wyrok na skargę bojarki Agnieszki Janowej Piotrwoicza na bojara Aleksieja Żelewicza za jej pobicie. 31 lipca, s. 55-56.
 47. Sądowy wyrok w sprawie między szlachcicem Maciejem Tarusą a ziemianinenm Razmysłem Peńskim o prawie do posiadania stodół w majątkach Dubnica i Nowdzieszawszczyna? (Ноўдзешаўшчына). 31 lipca, s. 56-61v.
 48. Sądowy wyrok w sprawie między ziemianinem Szymonem Fiodorowiczem i bojarem Fiodarem Ułanowiczem o prawa do posiadania łąk na siano. 31 lipca, s. 61v-62v.
 49. Sądowy wyrok w sprawie skargi bojara Aleksieja Żelewicza na bojara Jaśka Piotrowicza za pobicie jego syna Wawrzyńca i zaatakowanie bydła. 31 lipca, s. 62v-63v.
 50. Zeznanie szlachcica Grzegorza Tarusy o schwytaniu Namity? Cimocha przez brata Iwana Tarusy. (możliwy błąd w tłumaczeniu). 31 lipca, s. 63v.
 51. Zeznanie szlachcica Grzegorza Tarusy o odmowie brata Jana Tarusy do podzielenia się z nim poddanymi majątku Lasosieńskiego. Zeznanie świadka Jana Tomkowicza w tej sprawie. 17 lipca, s. 64-64v.
 52. Wyrok sądowy w sprawie sporu między poddanymi Marcinem Miołajewiczem i Maciejem Janowiczem i bojarem Maciejem Januszewiczem o zagarnięcie mienia. „32 lipca” s. 64v-65v.
 53. Zeznanie bojarki Katarzyny Wyżczanki o pobicu jej syna Grzegorza Bartłomiejowicza. „32 lipca”, s. 65v.
 54. Skarga ziemianina Grzegorza Bartłomiejowicza o pobiciu go przez rodziców w jego własnej kaltce? i zagrabienie jego rzeczy przez macochę Katarzynę Wyżczankę. (możliwy błąd w tłumaczeniu). 1 Sierpnia, s. 65v-66.
 55. Zeznanie urzędnika państwowego łabieńskiego i bierziańskiego pana Wojny … Mikołaja Staszewskiego dotyczące pochwał skierowanych do niego przez kupca Żdana Kałubowicza. (możliwy błąd w tłumaczeniu). 1 sierpnia, s. 66-66v.
 56. Zeznanie burmistrza grodzieńskiego Stefana Mickiewicza o pobiciu i obrabowaniu jego, bratowej Żdana Mickiewicza i jego „żony” cyganki przez ziemianina Fiodora Domaszowskiego w karczmie. Zeznanie świadka Mikołaja Koszczycza i mieszkanki grodzieńskiej Zofii Michałowej o oględzinach poszkodowanych. 1 sierpnia, s. 66v-67v.
 57. Sądowy wyrok w sprawie skargi Tatarzyna Taktamysza Barancewicza przeciwko tatarzynowi Akwowi Aczasanowiczowi za pobicie go i zajęcie ziemi. Dokument bez zakończenia. 28 sierpnia, s. 67v-69v.
 58. Zeznanie szlachcica Jana Karpa o zajęciu przez ziemianina Falimira Daraszewicza części majątku Lasosieńskiego. 25 września, s. 70.
 59. Zeznanie bojara Grzegorza Andrzejewicza o kradzieży konia przez pasierba ziemianina Wieczesława Majewskiego Janka. 1 października, s. 71.
 60. List zanotowany przez ziemianina Benedykta Ejsimontowicza dla żony Hanny Kopcewnej dotyczący udziału w majątku Wałatyń. 7 listopada, s. 71-71v.
 61. List bojara Jana Bośki do ziemianina Klemensa Drożdża o sprzedaży majątku na rzece Swisłocz. 12 listopada, s. 72-72v.
 62. Oświadczenie pana Jakuba Sakowicza o napadzie łunieńskiego urzędnika Szczęsnego Wińskiego na dom cibuna pana Stefana Sapiehy Aleksego Mincewicza, kradzież i jego zabójstwo. Zeznanie świadka sługi pisarza Fiodora Kuncewicza szlachcica Marcina Janowicza w tej sprawie. Dokument bez początku. 12 listopada, s. 73-74.
 63. Skarga szlachcica Pawła Kototowicza na starostę kryńskiego i kotrańskiego Andrzeja Tarnowskiego za napad, pobicie i obrabowanie służącego i poddanych na brzegu rzeki Głuszyca? (Глушыца). Zeznanie świadka służącego pisarza Fiodora Kuncewicza szlachcica Marcina Janowicza dotyczące oględzin poszkodowanych. 10 grudnia, s. 74-75.
 64. Skarga starosty kryńskiego i kotrańskiego Andrzeja Tarnowskiego, na szlachcica Pawła Kotowicza za pobicie jego służby na drodze do dworu w Kwasówce. Dokument jest uszkodzony, bez zakończenia. 10 grudnia, s. 75-75v.

Related Images: