ROZDZIAŁ II – Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie historii Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 2. Odtwarzanie historii poszczególnych rodów zamieszkujących historyczne obszary Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji rodowej pośród potomków rodów kresowych żyjących współcześnie.
 4. Dążenie do  rozwoju lokalnych społeczności  pochodzenia polskiego zamieszkujących dawne obszary Grodzieńszczyzny, znajdujące się poza granicami RP.
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Propagowanie genealogii kresowej.
 7. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 11. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna, oświata
  i wychowanie.
 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 17. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 18. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 20. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 21. Promocja i organizacja wolontariatu.
 22. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 23. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 § 7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)
  o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich
  i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 • Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich.
 • Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 • Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów
 • Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą.
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, podmiotami sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań
 • Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji działań.
 • Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie festynów, balów
 • Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności
 • Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych.
 • Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych
 • Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe
 • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, in. Poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.
 • Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności
 • Opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych
 1. Działalność stowarzyszenia w całości będzie finansowana przez stowarzyszenie.

§ 8

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)
  o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich
  i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich.
 4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych.
 6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą.
 7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, podmiotami sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań statutowych.
 8. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań.
 9. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 10. Organizowanie festynów, balów charytatywnych.
 11. Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej.
 12. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych.
 13. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez.
 14. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia.
 15. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.
 16. Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej.

§ 9

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)
  o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich
  i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich.
 4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych.
 6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą.
 7. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań.
 8. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 9. Organizowanie festynów, balów charytatywnych.
 10. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych.
 11. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez.
 12. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia

Powrót do spisu rozdziałów statutu

Related Images: