ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1) osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia;
2) obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawieni praw publicznych, pragnący urzeczywistniać cele
Stowarzyszenia;
3) małoletni w wieku od 16. do 18. lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad
określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11

1. Przyjęcia lub nieprzyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą
podjętą w ciągu 30. dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
2. O podjętej decyzji zainteresowany winien być zawiadomiony w każdy skuteczny
sposób w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
3. W przypadku nie przyjęcia zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, należy
powiadomić na piśmie.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) głosu w sprawach Stowarzyszenia;
2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
3) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
7) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych
z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia;
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynnego
udziału w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
3) regularnego uiszczania składek członkowskich;
4) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna
uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia
deklaruje w deklaracji członkowskiej zgodę na uiszczanie składek członkowskich
ustalonych dla osób prawnych uchwałą Zarządu.
3. Osoba fizyczna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia
deklaruje w deklaracji członkowskiej zakres pomocy rzeczowej lub merytorycznej
w realizacji celów Stowarzyszenia i jest zwolniona z obowiązku uiszczania składki
członkowskiej.
4. Członkowie wspierający nie posiadają prawa biernego oraz czynnego prawa
wyborczego.
5. Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
2) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu;
3) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
7) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych
z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
6. Członek wspierający ma obowiązek:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń;
3) przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych oraz pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia,
która:
1) wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia;
2) jest autorytetem w dziedzinach wiedzy związanych z przedmiotem działalności
prowadzonej przez Stowarzyszenie, posiadająca w tym zakresie znaczne
doświadczenie i osiągnięcia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub
5 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz
Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich
5. Członek honorowy ma prawo:
1) brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
2) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu;
3) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
7) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych
z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.

§ 15

1. Odmowa przyjęcia oraz pozbawienie członkostwa następuje na piśmie wraz ze
wskazaniem przyczyn.
2. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa,
zainteresowany ma prawo w terminie 30. dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce
Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Zebranie rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest
ostateczne.

§ 16

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) śmierci członka;
2) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
3) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
4) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) niepłacenia składek za okres pół roku;
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.


Powrót do spisu rozdziałów statutu

Related Images: