ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 18

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w formie
elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały e-mailem do wszystkich
członków władzy. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”,
niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez
rozsyłającego projekt.

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Termin i miejsce obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, w każdy skuteczny
sposób co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów
bez określania wymaganej liczby członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie informacji z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i
międzynarodowych organizacji oraz delegowania członków Stowarzyszenia do
tych organizacji;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest każdy członek
Zarządu.
3. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu.

§ 23

  1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym: Prezes,Wiceprezes,Skarbnik i/lub Sekretarz i/lub Członek Zarządu, których wybiera Walne Zebranie Członków.
  2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu (m.in. z powodu rezygnacji członka, śmierci) w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie. Kadencja takiej osoby kończy się razem z kadencją Zarządu. Kooptacja może dotyczyć maksymalnie połowy składu.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
6. Przyjmowanie i skreślanie członków.
7. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
8. Wykonywanie wszelkich spraw wynikających z kodeksu pracy, kodeksu
cywilnego, wolontariatu w stosunku do osób świadczących pracę oraz działania
na rzecz stowarzyszenia.
9. Zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, o ile przepisy
tego wymagają.
10. mogą być tworzone komisje:
1) komisje działają w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd regulaminy komisji;
2) w skład komisji mogą wchodzić zespoły zagadnieniowe;
3) każda powołana komisja lub zespół może składać się dowolnej ilości
członków;
4) komisją kieruje Przewodniczący Komisji, zespołem kieruje Kierownik
Zespołu.

§ 26

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
  2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu (m.in. z powodu rezygnacji członka, śmierci) w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali jej członkowie. Kadencja takiej osoby kończy się razem z kadencją Komisji Rewizyjnej. Kooptacja może dotyczyć maksymalnie połowy składu.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie informacji ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu,
2. nie mogą również pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


Powrót do spisu rozdziałów statutu

Related Images: