OP001

LISOWSCY HERBU LIS

 

Udostępnieniu podlegają wersje elektroniczne (dokumenty PDF) dwóch opracowań dotyczących rodu Lisowskich herbu Lis z Grodzieńszczyzny:

książka pt.: „Lisowscy Grodzieńszczyzny herbu Lis 1550-2017”
zbiór dokumentów „Lisowscy Grodzieńszczyzny herbu Lis 1550-2017 – VARIA”

Koszt – 60,00 zł za komplet

VARIA – łac. Varius, czyli rozmaity… Potocznie określenie stosowane do zbiorów różnorodnych (rozmaitych) tekstów, myśli, notatek zebranych w jakieś publikacji.
W tym przypadku publikacją jest wydana w 2017 roku opowieść o zabarwieniu historyczno-genealogicznym autorstwa prof. Andrzeja Lisowskiego
pt.: „Lisowscy Grodzieńszczyzny Herbu Lis 1550-2017”, spisana przy współudziale Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. W przypadku tejże publikacji „zbiorem różnorodnym” są licznie cytowane dokumenty obrazujące życie opisywanego rodu Lisowskich herbu Lis. Wśród nich odnajdujemy niezwykle bogatą kolekcję zapisów metrykalnych związanych z narodzinami, ślubami i śmiercią poszczególnych członków tego rodu. Na kolejnych kartach przedmiotowej publikacji wielokrotnie cytowano również zapisy sądowe pochodzące z ksiąg grodzieńskich sądów grodzkich i ziemskich – dzięki tym źródłom możliwe było zapoznanie się z wieloma aspektami dotyczącymi życia opisywanego rodu. Tego rodzaju varia odnaleziono w czasie prowadzonych kwerend w Litewskim Narodowym Archiwum Historycznym (LVIA) w Wilnie, Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi (NIAB) w Grodnie i Mińsku oraz Archiwum Archidiecezjalnym – Archiwum Metryczne Kurii Metropolitalnej Białostockiej w Białymstoku (AAB).  Bezcennych źródłem były także dokumenty zawarte w tzw. teczce wywodowej rodu Lisowskich herbu Lis, którą wielokrotnie cytowano – przedstawiano wiele dokumentów
w całości, pozbawiając jednak czytelnika możliwości obcowania z oryginałem dokumentu. Teczka przybyła z dalekiego St. Petersburga w Rosji – jej oryginał przechowywany jest
w Rosyjskim Narodowym Archiwum Historycznym (RGIA).

W publikacji odwoływano się także do dokumentów niemalże współczesnych, obrazujących powojenną historię rodu Lisowskich. Wśród nich odnajdujemy dokumenty obrazujące tragiczne wydarzenia, takie jak zesłania do katorżniczej pracy, repatriację… Oryginały tych dokumentów przechowywane są w Muzeum Wojska Polskiego/Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Sporządzane były na przestrzeni kilku wieków w wielu grodzieńskich kościołach rzymskokatolickich funkcjonujących w takich miejscach, jak: Grodno, Jeziory, Kozłowicze, Kaszubińce, Żydomla. W publikacji odnajdujemy również metrykalia z cerkwi greko-katolickich (unickich)…

W publikacji pt.: „Lisowscy Grodzieńszczyzny Herbu Lis 1550-2017 – Varia” przedstawiono dokumenty wymieniane w przypisach zamieszczonych w poprzedniej publikacji, rozpoczynając od Rozdziału 4 i przypisu 12. Przed każdym z zamieszczonych dokumentów wykazano jego tytuł (kogo lub czego dotyczył), datowanie, jak również wykazano stronę i konkretny odnośnik z poprzedniej publikacji.
Pominięto jedynie przypisy odnoszące się do współczesnych źródeł pisanych (encyklopedycznych, słownikowych, naukowych).

W celu uzyskania dokumentu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
    (OP001) oraz wymagane w formularzu dane
  • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu opracowań własnych