Urzędnicy Grodzieńscy XIV – XVIII wiek

Redakcja: Piotr Cypla, Sławomir Olczyk

Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów wywodziły się z urzędów książęcych z czasów rozbicia dzielnicowego. Najważniejszymi urzędnikami ziemskimi byli wojewoda i kasztelan, którzy z urzędu wchodzili do Senatu. Po nich w każdej ziemi następowali pozostali urzędnicy – w większości były to godności honorowe. Urzędy ziemskie dzieliły się na dygnitarskie (łac. dignitates) i officia. Dygnitarzami byli: wojewoda, kasztelan, podkomorzy i sędzia ziemski. Officia to urzędy: stolnika, podstolego, cześnika, podczaszego, łowczego, miecznika, chorążego i wojskiego. Porządek starszeństwa sprecyzowała ustawa sejmowa (konstytucja) z 1611 roku, zmieniona w 1613 roku.  [1]
Z konstytucji tej, oprócz urzędów senatorskich, wynikało kolejne szesnaście urzędów ziemskich: podkomorzy, starosta grodowy, chorąży, sędzia ziemski, stolnik, podczaszy, podsędek, podstoli, cześnik, łowczy, wojski większy, pisarz ziemski, miecznik, wojski mniejszy, skarbnik, burgrabia.
 W wcześniejszych latach (głównie na Litwie) obowiązywała następująca hierarchia urzędnicza: ciwun, marszałek ziemski, podkomorzy, starosta grodowy, chorąży, sędzia ziemski, wojski większy, stolnik, podstoli, pisarz ziemski, podwojewodzi (podstarości), sędzia grodzki, pisarz grodzki, podczaszy, cześnik, horodniczy, skarbnik, łowczy, miecznik, koniuszy, oboźny, strażnik, krajczy, leśniczy, mostowniczy, budowniczy. [2]

[1] Volumina Legum tom III, s. 16, 88 i 94
[2] Z.Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, s. 187-192, Warszawa 1998

Spis został ułożony alfabetycznie według nazwy urzędu. Aby uzyskać informację o danym urzędniku należy podświetlić (kliknąć) jego nazwisko.

Podstawowe źródła użyte w opracowaniu:

 • AVAK – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, Wilno 1867 – 1915
 • UWKL_II – Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy.  Tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek. Pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009
 • URUSKISeweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom I-XV, Warszawa 1904-1931
 • NIESIECKIKasper Niesiecki, Herbarz polski, tom I-X, Lipsk 1839-1846
 • BONIECKIAdam Boniecki, Herbarz polski, tom I-XVI, Warszawa 1901-1913
 • PSB – Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935
 • VOL.LEG.Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu
 • TRYBUNAŁ_IAndrzej Rachuba, Henryk Lulewicz, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1696. Spis, Warszawa 2007
 • TRYBUNAŁ_IIAndrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697-1794. Spis, Warszawa 2004
 • REJ_PODYM_1690Henryk Lulewicz, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000

Źródła uzupełniające:

 • AJK – Анiщчанка Я.К. Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім. Mińsk 2008

Budowniczy grodzieński

1720-1723 Jan Antoni Nadodlanicki Sarosiek (Starosieka)
1746-1750 Michał Starzyński
1750-1750 Tomasz Jurowski
1750-1752 Jan Olizarowicz
1756-1762 Rafał Tomaszewski
1763-1765 Kazimierz Wolmer
1765-1769 Jan Adam Moroz
1769-1772 Piotr Bouffał Doroszkiewicz
1772-1777 Aleksander Michał Eysymontt
1777-1792 Michał Sadłucki
1792-1793 Leonard Kazimierz Wolmer
1793-1793 Ignacy Politalski
1794-1795 Michał Sadłucki

Chorąży Grodzieński

początek XVI w. Mikołaj Tołoczkiewicz vel Tołoczko
1514-1522? Marcin Olenicz
1522-1523 Piotr Tołoczkiewicz vel Tołoczko
1526-1526 Marko Hrynkowicz Wołowicz
1526-1554 Jan Mikołajewicz Tołoczkiewicz vel Tołoczko
1554-1560 Piotr Micuta
1565-1567 Bohusz Piotrowicz Micuta
1567-1588 Fedor Iwanowicz Kuncewicz
1589-1641 Jakub Fedorowicz Kuncewicz
1645-1649 Ostafi Radziwanowicz Kierdej
1649-1669 Jan Kazimierz Radziwanowicz Kierdej
1670-1677 Michał Massalski
1678-1680 Aleksander Hieronim Wołowicz
1680-1684 Stanisław Dołmat Isajkowski
1685-1693 Władysław Antoni Radziwanowicz Kierdej
1699-1706 Hieronim Józef Kotowicz
1709-1709 Władysław Tołoczko
1714-1714 Jan Kazimierz Eysymontt
1716-1716 Kazimierz Jerzy Piątkowski
1715-1733 Jan Zygmunt Benedykt Wal
1715-1716 Łukasz Baranowicz
1746-1763 Józef Wal
1764-1768 Michał Józef Eysymontt
1769-1772 Jan Wołkowicki
1772-1782 Józef Antoni Jelski
1783-1790 Ignacy Ihnatowicz
1790-1798 Ludwik Pancerzyński
1798-1802 Józef Kłanicki
1802-1810 Hipolit Wołkowicki
1810-1815 Stanisław Houwaltt
1816-1819 Józef Tarnowiecki
1820-1822 Michał Dąbrowski
1823-1824 Anzelm Eysymontt
1824-1827 Karol Maziewski
1828-1830 Ignacy Dąbrowski
1832-1869 Lucjan Eysymontt (zapewne ostatni obrany)

Cześnik Grodzieński

1636-1646 Jan Sopoćko
1646-1654 Leon Jan Pogirski
1646-1658 Dobrogost Janowicz Bouffał Doroszkiewicz
1646-1652 Krzysztof Jan Aleksandrowicz Buchowiecki
1661-1681 Andrzej Krzysztof Tołłoczko
1670-1670 Krzysztof Maciej Szczukocki
1673-1673 Piotr Pruszyński
ok. 1677-1678 Jan Politalski
1679-1700 Florian Pielecki
1683-1684 Marcjan Wołłowicz
1684-1685 Jan Michał Tołłoczko
1685-1692 Aleksander Kazimierz Wołłowicz
1688-1697 Bogusław Bokiej Kobrowski
1691-1710 Jerzy Wołłowicz
1695-1719 Aleksander Michałowski
1699-1704 Stanisław Kazimierz Godaczewski
1705-1714 Stanisław Aleksander Sopoćko
1706-1731 Jan Kazimierz Eysymontt
1706-1708 Piotr Karol Kempiński
1709-1709 Samuel Kazimierz Łazowy
1709-1709 Zygmunt Franciszek Bokiej Kobrowski
1710-1712 Michał Zywult vel Żywult
1731-1737 Wawrzyniec Michał Eysymontt
1737-1748 Dominik Kazimierz Sopocko
1748-1752 Konstanty Kalenkiewicz
1752-1756 Jerzy Jelski
1756-1765 Michał Politalski
1765-1772 Jakub Rukiewicz
1772-1777 Andrzej Jerzy Dzierżyński
1777-1782 Michał Antoni Zaleski
1782-1786 Jan Moroz
1786-1790 Andrzej Stanisław Eysymontt
1790-1793 Józef Bouffał Doroszkiewicz
1793-1793 Michał Ignacy Małecki
1793- ? Józef Eysymontt

Derewniczy Grodzieński

1794 Joachim Bułharyn

Horodniczy (Burgrabia) zamku grodzieńskiego

1486-1499 Hrynaszko Chodkowicz (Wołowicz)
1496-1522 Fedko Hawryłowicz Mieleszkowicz
1522-1529 Marcin Iwanowicz Mieleszkowicz
1530-1541 Semen Bohdanowicz Odyncewicz
1549-? Szczęsny Mikołajewicz Tołoczko
1551-1552 Ostafi Bohdanowicz Wołłowicz
1553-1567 Hrehory Bohdanowicz Wołłowicz
1567-1571 Jan Hrehorowicz Wołłowicz
1573-1582 Jan Wasylewicz Klukowski
1588-1596 Marcin Stefanowicz Skorulski
1597-1598 Gabriel Gieysztor
1598-1601 Jan Dziewiałtowski
1601-1623 Paweł Wołłowicz
1623-1637 Krzysztof Wiesiołowski
1637-1652 Gedeon Michał Tryzna
1667-1677 Samuel Kazimierz Oziembłowski
1674-1675 Aleksander Jan Zaremba Czempkowski
1675-1676 Jan Lewosz
1676-1699 Aleksander Dionizy Woyszko Skorobohaty
1700-1708 Zygmunt Karol Gumowski
1700-1710 Jakub Franciszek Politalski
? – 1706 Hieronim Kazimierz Kobyliński
1708-1709 Kazimierz Kowalewski
1709-1709 Wojciech Polkowski
1710-1720 Sebastian Stanisław Wołkowicki
1723-1734 Aleksander Jodkowski
1735-1740 Achacy Danko
1735-1750 Konstanty Gierdziejewski
1740-1756 Karol Jan Dańko
1752-1755 Łukasz Baranowicz
1755-1784 Franciszek Baranowicz
1784-1786 Andrzej Stanisław Eysymontt
1786-1794 Antoni Studziński
1792 -? Bogdan Notkiński
1792-1792 Marcin Kandyba
1793-1793 Antoni Baranowicz

Kasztelan Grodzieński

1793-1798 Kazimierz Wolmer

Klucznik Grodzieński

ok. 1440-1450 Iwaszko
1475-1476 Waśko Aleksandrowicz
ok. 1496 Kot
1505-1508 Ofanas Dudka
1508-1508 Iwan
1509-1514 Mikołaj Janowicz Kłoczko
pocz. XVI w. Marcin
1524-1541 Łukasz Hryńkowicz Wołowicz
1605-1635 Dymitr Borysowicz
1635-1646 Andrzej Wróblewski
1646-? Jan Lewosz
1794-? Stanisław Poczobutt

Koniuszy Grodzieński

1482-1488 Siesterniec
1506-1508 Michajło Sieńkowicz Braniec
1508-1539 Bohdan Hryńkiewicz Wołowicz
1539-1541 Andrzej Steckowicz Sopoćko
1541-1548 Oleksy Pokrywnicki
1555-1580 Jan Mikołajewicz Hajko
1580-1583 Adam Hajko
1667-1701 Franciszek Stanisław Czeszeyko
1694-? Teofil Mościcki
1701-1718 Stanisław Czeszeyko
1718-1748 Konstanty Kalenkiewicz
1748-1765 Benedykt Bouffał Doroszkiewicz
1765-1766 Ignacy Litawor Chreptowicz
1766-1769 Ludwik Kazimierz Daszkiewicz
1769-1772 Ignacy Daszkiewicz
1772-1777 Jan Moroz
1777-1780 Piotr Bouffał Doroszkiewicz
1781-1788 Stefan Sielecki Kołb
1788-1794 Ignacy Skarbek

Krajczy Grodzieński

1699-1707 Hieronim Michał Jankowski
1699-1699 Franciszka Kułak
1699-1712 Michał Pancewicz
1699-1716 Jan Hieronim Kazimierz Pancewicz
1712-1714 Franciszek Eysymontt
1717-1720 Jan Wincza
1726-1736 Paweł Pancewicz
1738-1746 Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz
1736-1741 Antoni Benedykt Mengolin
1739-? Michał Kotowicz
1746-1752 Kazimierz Odlanicki Poczobutt
1752-1782 Andrzej Antoni Glindzicz
1782-1794 Wiktor Szumkowski
1794-1795 Stanisław Ciemnołoński

Kuchmistrz Grodzieński

1794 Józef Kłanicki

Leśniczy Grodzieński

1476 Zub Migowicz
ok. 1505-1506 Koleda
1502-1506 Wasyl Doroszkiewicz
1511-1523 Jakub Kuncowicz
1536-1541 Jurij Zielepuha
1540-? Szymko
1540-? Piotr Micuta
1558 Grisza Żukow
1560 Michajło Sobakin
1560 Wasyl Mickiewicz
1560 Iwan Wensławowicz
1794 Ludwik Gorszkowski

Łowczy Grodzieński

1661-1679 Kazimierz Jan Rymgayło Gazuba (Kaszuba)
1680-1722 Florian Władysław Machwic
1682-1682 Piotr Karol Miniewski
1682-1693 Jakub Stanisław Karol Eysymontt
1682-1698 Andrzej Walentynowicz Puchalski
1684-1685 Szymon Politalski
1685-1713 Stanisław Benedykt Sopoćko
1688-1713 Władysław Jan Siruć
1689-1690 Łukasz Jan Łychowski
1685-1712 Adam Antoni Lenkiewicz
1694-1722 Piotr Machwic
1697 Zygmunt Łychowski
1697 Kazimierz Wojciechowicz Przedworski
1698 Jakub Kirko Eysymontt
1706-1710 Maciej Tołłoczko
1708-1720 Piotr Władysław Oziembłowski
1713-? Antoni Kotowicz
1714-1718 Samuel Jan Wituski
1720-1728 Władysław Połubiński
1722-1732 Jakub Stryjeński
1730-1756 Samuel Antoni Skirmunt
1734-1740 Ludwik Jan Żardecki
1739-1766 Ludwik Kazimierz Daszkiewicz
1742 Ignacy Narkowicz Podwiński
1749 Stanisław Poczobutt
1757-1762 Tomasz Krzysztof Kempiński
1757-1779 Stanisław Bolesław Korybut Daszkiewicz
1779-1797 Tadeusz Wolmer
1783 Ludwik Pokłoński
1793 Antoni Sopoćko

Marszałek Grodzieński

1565-1582 Iwan Iwanowicz Wołowicz
1582-1617 Fiodor Iwanowicz Massalski
1618-1627 Andrzej Fiodorowicz Massalski
1627-1644 Jan Władysław Stanisławowicz Aleksandrowicz
1644-1647 Władysław Radziwanowicz Kierdej
1647-1649 Mikołaj Ginwił Piotrowski
1649-1652 Andrzej Franciszek Kotowicz
1652-1668 Krzysztof Jan Buchowiecki
1669-1685 Jan Kazimierz Kierdej
1690-1698 Stefan Eustachy Aleksandrowicz
1699-1704 Jan Antoni Massalski
1704-1705 Krzysztof Micuta
1716-1745 Krzysztof Jundziłł
1746-1748 Andrzej Tomasz Micuta
1765-1771 Tadeusz Jundziłł
1772-1779 Józef Wołłowicz
1780-1783 Jan Wołkowicki
1784-1793 Kazimierz Wołkowicki
1794 Tadeusz Aleksandrowicz

Miecznik Grodzieński

1647-1648 Eliasz Wiński
1657-1662 Stefan Franciszek Jelski
1658-1664 Piotr Kazimierz Kuczborski
1659 Andrzej Sikorski
1672-1676 Hieronim Kazimierz Chodźkowicz Niemira
1673-1679 Felicjan Karol Kuczborski
1674-1690 Józef Wiński
1692-1710 Mikołaj Kazimierz Jelski
1699-1711 Aleksander Sikorski
1699-1708 Jan Kazimierz Eysymontt
1699 Jacek Jan Ptak
1699-1709 Jan Leszczyński
1710-1746 Jakub Chreptowicz
1746-1748 Stefan Rukiewicz
1748-1756 Marek Grobicki
1756-1758 Felicjan Połubiński
1758-1772 Tomasz Chreptowicz
1772-1777 Ignacy Daszkiewicz
1777-1783 Józef Kłanicki
1783-1795 Franciszek Muczyński
1795 Franciszek Glindzicz
1796 Jan Wiński

Mierniczy Grodzieński

1649 Wojciech Puciłowski
1667-1693 Andrzej Kazimierz Tołłoczko
1703-1710 Mateusz Bylewski
1703-1727 Mateusz Zdanowicz
1709-1713 Kazimierz Siemaszko
1713-1719 Marcin Hołłosowicz Szczęsnowicz
1765 Krzysztof Eysymontt

Mostowniczy Grodzieński

1685-1693 Jan Stanisław Nietupski
1695 Teodor Kazimierz Tołłoczko
1713 Kazimierz Gumowski
1717-1720 Jan Usowicz
1720-1724 Andrzej Jerzy Jurowski
1724-1726 Mikołaj Wereszczyński
1726-1738 Mikołaj Niemczynowski
1739-1744 Bazyli Kozłowicki
1744-1750 Józef Syruć
!750-1765 Jan Bartłomiej Olizarowicz
1767-1772 Hieronim Aleksandrowicz
1772-1777 Michał Sadłucki
1777-1784 Krzysztof Eysymontt
1784-1794 Józef Alojzy Kamieński
1794 Józef Jerzy Tomaszewski
1796 Józef Sikorski
1804 Jan Bylczyński

Niewodniczy Grodzieński

1541 Benesz Młynarewski
1563-? Wojna Hryczynowicz
?-1569 Iwan Makarowicz
1569-po 1574 Hrehory Afansjewicz Mosalski
?-1596 Stefan Bielawski
1596-1619 Piotr Wiesiołowski
1619-1637 Krzysztof Wiesiołowski

Oboźny Grodzieński

1677-1688 Jan Franciszek Gorzkowski
1691-1711 Jerzy Władysław Kirko Eysymontt
1716-1720 Antoni Tomasz Micuta
1719-1746 Jan Nepomucen Kazimierz Micuta
1746-1752 Łukasz Baranowicz
1752-1754 Kazimierz Poczobutt Odlanicki
1754-1755 Antoni Tadeusz Kalenkiewicz
1755-1760 Wiktor Józef Krzywkowski
1760-1762 Jan Wołkowicki
1762-1765 Jakub Rukiewicz
1763-1765 Bartłomiej Eysymontt
1765-1770 Kazimierz Wolmer
1770-1772 Andrzej Jerzy Dzierzyński
1772-1777 Józefat Kłanicki
1777-1784 Antoni Studziński
1784-1793 Antoni Chlewiński
1793-1798 Leonard Kazimierz Wolmer

Pisarz Grodzki Grodzieński

W Powiecie Grodzieńskim, znany od początku XVI wieku. Początkowo był pisarzem Starosty lub Sprawcy, zwany też Diakiem.  Za czasów Wojciecha Trebskiego, zastępował Sprawcę w niektórych czynnościach sądowych. Do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów należał do stałego składu Sądu Grodzkiego. W hierarchii WKL zajmował 13 pozycję.

1501-1505 Lewon Grygorewicz
1520 Mikołajko, diak starosty J. Radziwiłła
1538 Radziwon Łarionowicz, diak sprawcy W. Trebskiego
1538-1540 Matys Pechtycki, diak sprawcy i pisarz
1540 Tomasz, diak sprawcy
1542 Iwan Sołowiewicz
1567-1569 Stanisław Wojciechowicz Hladowicki
1570-1578 Iwan Michajłowicz Żak
1577 Jan Narbut
1579 Daniel Bienicki
1579-1580 Andrzej Maciejewicz Gniewiński
1579-1582 Sasin Putiata Rajewski
1582-1598 Stefan Janowicz Nieszkowski
1598-1602 Andrzej Czyż
1602-1604 Sasin Puciata Rajewski, powtórnie
1604-1611 Mikołaj Sopoćko
1610-1611 Wojciech Eysymontt
1611-1615 Aleksander Snarski
1616-1621 Filon Kozłowicki
1623-1629 Aleksander Snarski, powtórnie
1630-1633 Andrzej Jan Eysymontt
1633-1650 Mikołaj Michał Augustynowicz Eysymontt
1652-1659 Piotr Chreptowicz
1658-1664 Olbrycht Jerzy Micuta
1664-1682 Aleksander Stanisław Sopoćko
1682-1683 Kazimierz Stanisław Chreptowicz
1683-1690 Krzysztof Wiktoryn Jundziłł
1690-1704 Jan Kazimierz Tymiński
1705-1706 Kazimierz Piątkowski
1706-1717 Stanisław Antoni Małyszyński
1708-1712 Jakub Chreptowicz
1709 Jakub Franciszek Politalski
1718-1750 Dobrogost Kazimierz Bouffał Doroszkiewicz
1750-1765 Józef Felicjan Bouffał Doroszkiewicz
1765-1777 Franciszek Bouffał Doroszkiewicz
1777-1777 Aleksander Michał Eysymontt
1778-1785 Franciszek Suchodolec
1786-1792 Michał Borzęcki

Pisarz Ziemski Grodzieński

1555-1560 Fedor Iwanowicz Kuncewicz
1564 Mikołaj Janowicz Tołoczko
1565-1566 Ławryn Woyna
1566-1567 Fedor Iwanowicz Kuncewicz, ponownie
1568-1605 Andrzej Wasylewicz Kotowicz
1606-1609 Kondrat Wasylewicz Mieleszko
1609-1624 Stefan Nieszkowski
1626-1639 Ostafi Radziwonowicz Kierdej
1639-1644 Władysław Radziwonowicz Kierdej
1645-1648 Adam Aleksander Epimachowicz Buchowiecki
1648-1653 Konstanty Kazimierz Radziwonowicz
1654-1661 Stanisław Sopoćko
1661-1663 Tomasz Stanisław Wołłowicz
1663-1670 Piotr Chreptowicz
1670-1682 Aleksander Władysław Wołłowicz
1683-1688 Krzysztof Micuta
1688-1703 Kazimierz Aleksandrowicz
1703 Aleksander Kazimierz Wołłowicz
1705-1715 Zygmunt Aleksy Aleksandrowicz Buchowiecki
1720 Kazimierz Piątkowski
1746-1781 Karol Chreptowicz
1782-1792 Ignacy Chreptowicz

Pisarz Aktowy Ziemiański/Ziemski Grodzieński

1792-1795 Anzelm Eysymontt

Pisarz Dekretowy Ziemiański/Sądowy Ziemski Grodzieński

1792-1794 Stanisław Ciemnołoński

Piwniczy Grodzieński

1794 Józef Gineytt

Podczaszy Grodzieński

1635-1640 Trojan Stanisławowicz Sułowski
1640-1649 Jerzy Rabiej Gnojnicki
1649-1656 Aleksander Ludwik Kołycz
1652-1663 Piotr Olbrychtowicz Chreptowicz
1656-1657 Wojciech Zieliński
1659-1668 Władysław Kazimierz Aleksandrowicz Hryczyna Woyna
1660-1670 Jan Sasin Kaleczycki
1662-1688 Józef Jan Zieniewicz
1663-1668 Samuel Tomaszewicz Ostrowski
1663-1676 Marcin Jakubowicz Czernicki
1667-1673 Jerzy Władysław Aleksandrowicz
1668-1680 Piotr Paweł Świacki
1670-1688 Bartosz Łoknicki
1674-1693 Jan Kazimierz Giniatowicz Piłsudski
1674-1691 Władysław Czeszeyko
1679-1681 Krzysztof Kuczborski
1680-1682 Kazimierz Stanisław Chreptowicz
1684-1705 Ignacy Antoni Rukiewicz
1685-1690 Marcjan Jerzy Woyna
1686-1705 Michał Dionizy Szczepanowski
1687-1702 Jan Bonifacy Świacki
1687-1691 Kazimierz Jerzewicz Tołoczko
1688-1699 Antoni Łoknicki
1689-1711 Dominik Giniatowicz Piłsudski
1691-1698 Zygmunt Karol Gumowski
1693-1696 Jakub Stanisław Karol Eysymontt Lachowicz
1694-1713 Michał Jerzy Nowicki
1696-1704 Andrzej Poczobutt Odlanicki
1696-1704 Stefan Władysław Poczobutt Odlanicki
1699-1701 Kazimierz Leopold Żeligowski
1699 Jan Władysław Jabłonski
1699-1700 Andrzej Kotowicz
1702-1704 Kazimierz Świacki
1702-1734 Jan Michał Buchowiecki
1705-1726 Kazimierz Piątkowski
1708-1710 Jan Ptak
1712-1721 Michał Milikiewicz
1714-1724 Adam Puszkin Oymuciński
1717 Kazimierz Mołochowiec
1718-1723 Antoni Połubiński
1719 Kazimierz Chełchowski
1720-1726 Jan Stryjeński
1726-1747 Kazimierz Walerian Piątkowski
1736-1760 Andrzej Bouffał Doroszkiewicz
1739 Stefan Poczobutt Odlanicki
1740-1744 Ignacy Buchowiecki
1746-1757 Marcin Chreptowicz
1748-1752 Dominik Kazimierz Sopoćko
1748-1760 Stanisław Wołk Łaniewski
1752-1754 Konstanty Kalenkiewicz
1756-1758 Jerzy Jelski
1758-1765 Józef Jelski
1764 Józef Eysymontt
1765-1766 Benedykt Bouffał Doroszkiewicz
1766-1772 Ignacy Chreptowicz
1772-1777 Jakub Rukiewicz
1777-1786 Ignacy Daszkiewicz
1786-1794 Ignacy Moroz

Podklucznik Grodzieński

1794 Józef Gorszkowski

Podkomorzy Grodzieński

1566-1571 Paweł Juriewicz Kotowicz
1574-1584 Szymko Andrejewicz Sopoćko
1582-1589 Mikołaj Michajłowicz Sapieha
1589-1597 Hrehory Afanasjewicz Mosalski
1598-1600 Jan Mieleszko
1600-1615 Paweł Iwanowicz Wołłowicz
1617-1618 Ostafi Kurcz
1619-1623 Jerzy Scypion Kampo
1624-1625 Kondrat Mieleszko
1626-1638 Hrehory Fedorowicz Massalski
1639-1654 Aleksander Krzysztof Buchowiecki
1659-1670 Stanisław Massalski
1678-1690 Stefan Eustachy Aleksandrowicz
1694-1713 Krzysztof Micuta
1716-1736 Kazimierz Florian Micuta
1746-1765 Tadeusz Jundziłł
1765-1772 Jerzy Wołłowicz
1772-1780 Jan Wołkowicki
1780-1783 Marcin Klimański
1784-1818 Franciszek Jundziłł
1818-1820 Józef Eysymontt

Podsędek Grodzieński

1565-1569 Iwan Makarowicz
1569-1573 Wasyl Michajłowicz Mieleszko
1574-1578 Hrehory Afanasjewicz Mosalski
1578-1590 Hregory Zenowicz Dielnicki
1590-1608 Hieronim Hrehorowicz Wołłowicz
1609-1611 Kondrat Mieleszko
1611-1618 Jan Bouffał
1618-1625 Jerzy Sopoćko
1626-1638 Krzysztof Tołłoczko
1639-1646 Ostafi Radziwonowicz Kierdej
1646-1648 Jan Sopoćko
1648-1653 Adam Aleksander Buchowiecki
1653-1661 Konstanty Kazimierz Aleksandrowicz
1661-1663 Stanisław Sopoćko
1663-1670 Tomasz Stanisław Wołłowicz
1670-1682 Piotr Chreptowicz
1682-1688 Aleksander Władysław Wołłowicz
1689-1699 Krzysztof Jundziłł
1699-1716 Kazimierz Florian Micuta
1746-1765 Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz (urząd uległ likwidacji)

Podstarości Sądowy (Namiestnik Starościński) Grodzieński

1511 Urban
1513 Kondrad Iwaszkowicz
1526-1528 Kostiuszko
1527 Michajło Filipowicz Kostomołotski
przed 1533 kolejno Lew Czyż, Jan Mickiewicz, Mlekus, Dołmat Owrucki, Bohusz Borysowicz
1533-1540 Wojciech Trebski, sprawca starostwa Królowej Bony
1540-1551 Wojciech Hryńkowicz Kimbar
1552 Lew Michajłowicz
1553-1555 Mikołaj Szymkowicz Tołoczko
1555 Lew Michajłowicz, ponownie
1557 Olechno Gordiejewicz
1558 Lew Michajłowicz, ponownie
1560 Olechno Gordiejewicz, ponownie
1560 Lew Michajłowicz, ponownie
1564-1565 Iwan Fedorowicz Massalski
1567-1573 Andrzej Mackiewicz Kopleński
1573-1578 Bohdan Hrehorowicz Starunow
1579 Kasper Suski
1579-1580 Iwan Cypla
1581-1591 Wencław Janowicz Wdanowski
1592-1598 Mikołaj Rabiej Gnojnicki
1598-1602 Jan Walentynowicz (Eysymontt) Snarski
1603-1604 Aleksander Hrehorowicz Wołłowicz
1604-1611 Sasin Puciata Rajewski
1612-1615 Mikołaj Sopoćko
1617-1623 Jan Kampo
1623-1626 Krzysztof Tołoczko
1626-1636 Władysław Radziwonowicz Kierdej
1636-1646 Jan Sopoćko
1647-1650 Adam Kołycz
1652-1658 Paweł Kotowicz
1659-1663 Piotr Chreptowicz
1664-1670 Olbrycht Jerzy Micuta
1671-1692 Jan Kazimierz Kotowicz
1692-1699 Olbrycht Michał Chreptowicz
1698-1706 Hrehory Józef Piotrowicz Kotowicz
1705-1706 Zygmunt Stryjeński
1706-1715 Jan Jerzy Grothuz
1716-1719 Łukasz Baranowicz
1719-1721 Jan Kazimierz Tymiński
1722-1727 Zygmunt Bouffał
1727-1746 Andrzej Tomasz Micuta
1746-1748 Antoni Florian Broniec
1748-1756 Samuel Antoni Skirmunt
1757-1763 Antoni Tyzenhauz
1764-1765 Józef Wołłowicz
1765-1765 Andrzej Antoni Glindzicz
1765-1769 Jan Wołkowicki
1769-1778 Jakub Rukiewicz
1778-1782 Hieronim Aleksandrowicz
1783-1786 Ludwik Kazimierz Korybut Daszkiewicz
1786-1793 Aleksander Michał Eysymontt

Podstoli Grodzieński

1589-1591 Bohdan Borysowicz Hotkiński
1591-1593 Krzysztof Michajłowicz Wołłowicz
1594-1598 Woyna Fedorowicz Połujan
1610-1615 Chryzostom Snarski
1619-1626 Ostafi Radziwonowicz Kierdej
1627-1632 Jan Micuta
1632-1639 Władysław Radziwonowicz Kierdej
1639-1648 Konstanty Kazimierz Aleksandrowicz
1648-1652 Adam Kołycz
1656-1668 Samuel Kazimierz Hladowicki
1669-1679 Jan Kazimierz Hladowicki
1681-1691 Gedeon Hladowicki
1684-1691 Kazimierz Aleksandrowicz
1685-1703 Mikołaj Oziembłowski
1679?-przed 1690 Kazimierz Władysław Nowicki
1691 Aleksander Kazimierz Lewalt Jezierski
1693-1701 Jan Franciszek Korwin Gosiewski
1696-1713 Jan Apolinary Buchowiecki
1701-1715 Aleksander Kazimierz Lewalt Jezierski
1707-1718 Bogusław Marcjan Micuta (według Seweryna Uruskiego)
1715-1720 Benedykt Eustachy Aleksandrowicz
1720-1746 Antoni Tomasz Micuta
1724 Jan Turczynowicz
1741 Józef Rudkowski
1746-1752 Michał Józef Eysymontt
1752-1755 Dominik Kazimierz Sopoćko
1755-1756 Łukasz Baranowicz
1756-1758 Grobicki
1758-1762 Antoni Tyzenhauz
1762-1769 Ignacy Ihnatowicz
1771-1772 Franciszek Bouffał Doroszkiewicz
1772-1777 Ignacy Chreptowicz
1777-1780 Franciszek Jelski
1780-1786 Franciszek Suchodolec
1786-1788 Ignacy Daszkiewicz
1788-1793 Józef Daszkiewicz

Sędzia Grodzieński

1544-1553 Jan Mikołaj Tołoczko
1546-1548 Lew Michajłowicz
1555-1561 Piotr Micuta
1555-1564 Mikołaj Szymkowicz Tołoczko
1562-1564 Paweł Juriewicz Tołoczko

Sędzia Grodzki Grodzieński

1567-1575 Mikołaj Szymkowicz Tołoczko
1575-1578 Iwan Bohufał Doroszkiewicz
1578-1578 Stanisław Wojciechowicz Hladowicki
1579-1588 Sołujan Boufał Doroszkiewicz
1589-1594 Bohdan Żdanowicz Słowik
1595-1598 Jan Walentynowicz Snarski
1598-1609 Stefan Nieszkowski
1611-1612 Mikołaj Sopoćko
1612-1615 Antoni Mintowt Czyż
1617-1623 Krzysztof Tołoczko
1623-1628 Jan Sopoćko
1631-1633 Jan Odoliński
1636-1637 Trojan Nabr Sułowski
1637-1639 Stanisław Wierzbowski
1642-1647 Adam Kołycz
1647-1650 Andrzej Poczobutt Odlanicki
1654-1659 Andrzej Nowicki
1661-1674 Stefan Wawrzyniec Rukiewicz
1677-1679 Kazimierz Jan Gazuba
1678-1683 Krzysztof Micuta
1684-1687 Adam Grodecki
1690-1698 Tomasz Łazowy
1705-1706 Hieronim Michał Pancerzyński
1707-1709 Kazimierz Karol Woydziewicz
1709-1713 Samuel Kazimierz Łazowy
1710-1722 Zygmunt Bouffał
1722-1724 Jakub Chreptowicz
1726-1743 Józef Kazimierz Kaczanowski
1743-1746 Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz
1747-1748 Samuel Antoni Skirmunt
1748-1754 Wawrzyniec Onufry Chlewiński
1756-1764 Józef Wołłowicz
1764-1765 Wiktoryn Buchowiecki
1765 Józef Antoni Sopoćko
1765 Stanisław Jezierski
1765 Antoni Kleczkowski
1765-1769 Jakub Rukiewicz
1765-1770 Kazimierz Wolmer
1765-1771 Józef Staniewski
1769-1783 Ludwik Kazimierz Daszkiewicz
1770-1777 Tadeusz Aleksandrowicz
1777-1786 Aleksander Michał Eysymontt
1777-1778 Hieronim Aleksandrowicz
1779-1781 Andrzej Malczewski
1781-1793 Michał Sadłucki
1783-1784 Piotr Starzyński
1786-1796 Tadeusz Butowt Andrzejkowicz
1786-1795 Wiktory Szumkowski

Sędzia Ziemski Grodzieński

1565-1569 Iwan Fedorowicz Massalski
1578-1589 Hrehory Afanasjewicz Mosalski
1590-1610 Lew Michajłowicz Sapieha
1611-1624 Kondrat Mieleszko
1625-1631 Jerzy Sopoćko
1632-1646 Jan Micuta
1648-1651 Jan Sopoćko
1653-1659 Adam Aleksander Buchowiecki
1661-1669 Konstanty Kazimierz Aleksandrowicz
1670-1681 Tomasz Stanisław Wołłowicz
1682-1686 Piotr Chreptowicz
1686-1688 Aleksander Kazimierz Wołłowicz
1688-1694 Krzysztof Micuta
1699-1716 Krzysztof Wiktoryn Jundziłł
1746-1765 Benedykt Eustachy Michał Aleksandrowicz
1765-1771 Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz
1765-1770 Michał Wołkowicki
1773-1777 Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz, przywrócony na urząd
1765-1792 Michał Politalski
1766-1790 Benedykt Bouffał
1770-1777 Kazimierz Wolmer
1777-1792 Tadeusz Aleksandrowicz
1778-1790 Jakub Rukiewicz
1790-1792 Andrzej Stanisław Eysymontt
1791-1792 Hipolit Wołkowicki

Sędzia Ziemiański (Ziemski) Grodzieński

1792-1793 Michał Politalski
1792-1794 Tadeusz Aleksandrowicz
1792-1795 Andrzej Stanisław Eysymontt
1792-1795 Hipolit Wołkowicki
1792-1794 Ignacy Chreptowicz
1792-1794 Franciszek Muczyński
1792-1794 Franciszek Gosiewski
1792-1794 Michał Sadłucki
1792-1794 Michał Borzęcki
1792-1794 Michał Hromyka
1792-1795 Józef Doroszkiewicz Bouffał
1793 Anzelm Eysymontt

Skarbnik Grodzieński

1636-1651 Felicjan Stanisław Wahanowski
1641 Stanisław Hladowicki
1641-1669 Jan Kazimierz Hladowicki
1669-1697 Jerzy Andrzejowicz Hladowicki
1685-1699 Stanisław Aleksandrowicz Sasin Kaleczycki
1673-1676 Tomasz Stanisław Osiemborowski
1684-1686 Wojciech Franciszek Cytryński
1685-1721 Jan Kazimierz Tymiński
1695 Stanisław Beynart
1696-1699 Stanisław Kazimierz Godaczewski
1697-1698 Kazimierz Oziembłowski
1700-1711 Kazimierz Stanisław Rymkiewicz
1702-1724 Antoni Pułjanowski
1705-1710 Michał Wołłowicz
1712-1724 Jakub Hladowicki
1715-1720 Jan Józef Milikont Narwoysz
1715 Stanisław Nielubowicz
1721-1726 Michał Chreptowicz
1720-1745 Michał Moniuszko
1723-1733 Jan Lutyk
1723-1732 Jakub Rukiewicz
1724-1734 Józef Tymiński
1727-1749 Bogusław Wolan
1735-1737 Władysław Połubiński
1737 Nowicki
1738-1748 Aleksander Sopoćko
1748-1752 Adam Antoni Kuncewicz
1752-1756 Michał Politalski
1756-1769 Benedykt Sopoćko
1760-1767 Józef Staniewski
1762-1770 Ignacy Moniuszko
1769-1772 Tadeusz Aleksandrowicz
1772-1777 Hieronim Aleksandrowicz
1777-1782 Jan Moroz
1782-1784 Andrzej Stanisław Eysymontt
1784-1786 Antoni Studziński
1786-1798 Marcin Józef Dankiewicz

Stanowniczy Grodzieński

1765 Kazimierz Gorzkowski
1765-1767 Paweł Pacenko
1794 Piotr Jodko

Starosta Sądowy (Namiestnik, Dzierżawca) Grodzieński

1422-1433 Michał alias Moniwid
1434 Iwaszko Dowojnowicz
ok. 1440-1448 Ondruszko Dowojnowicz
ok.1447-1452 Piotr Lelusz
1458-1459 Olechno Sudymontowicz
1463-1476 Stanko Sudywojewicz
1478 Jan Kuczuk
1480-1484 Jan Nasutowicz
1486-1505 Aleksander Juriewicz Holszański
1505-1508 Jan Juriewicz Zabrzeziński
1508-1514 Stanisław Piotrowicz Kiszka
1514-1535 Jurij Mikołajewicz Radziwiłł
1533-1540 Wojciech Trebski
1540-1541 Jurij Mikołajewicz Radziwiłł, ponownie
1541-1551 Wojciech Hryszkowicz Kimbar
1552-1555 Lew Michajłowicz
1555-1562 Sebastian Dybowski
1561 Lew Michajłowicz, incydentalnie
1563 Hrehory Wołowicz
1563-1564 Stanisław Pawłowicz Naruszewicz
1564-1572 Hrehory Aleksandrowicz Chodkiewicz
1573-1578 Aleksander Hrehorowicz Chodkiewicz
1578-1582 Iwan Iwanowicz Wołowicz
1582-1601 Jan Klukowski
1602-1615 Andrzej Woyna
1615-1630 Paweł Wołłowicz
1630-1633 Krzysztof Chodkiewicz
1633-1636 Kazimierz Leon Sapieha
1636-1650 Fryderyk Sapieha
1650-1652 Malcher Stanisław Sawicki
1652-1676 Andrzej Franciszek Kotowicz
1676-1706 Jan Franciszek Kotowicz
1705-1706 Jan Antoni Massalski
1706-1724 Hrehory Józef kotowicz
1707-1708 Michał Józef Sapieha
1708-1712 Kazimierz Franciszek Kryszpin Kirszensztejn
1724-1727 Michał Fryderyk Czartoryski
1727-1750 Michał Józef Massalski
1750-1765 Józef Adrian Massalski
1765-1785 Antoni Tyzenhauz
1786-1801 Karol Chreptowicz

Stolnik Grodzieński

1589-1593 Jan Dziewałtowski
1593-1598 Jan Mieleszko
1616-1632 Iwan Wołłowicz
1632-1657 Krzysztof Bieniecki
1650? Jakub Micuta (wymieniany przez Seweryna Uruskiego)
1657-1659 Jerzy Michał Bieniecki
1659-1676 Dadzibóg Tołłoczko
1668? Samuel Rahoza (wymieniany przez Seweryna Uruskiego)
1676-1679 Albrycht Chreptowicz
1679-1695 Dadzibóg Grotkowski
1699-1703 Aleksander Kazimierz Wołłowicz
1703-1705 Kazimierz Piątkowski
1706-1713 Aleksander Kazimierz Wołłowicz
1713-1720 Antoni Tomasz Micuta
1720-1746 Antoni Benedykt Aleksandrowicz
1746-1746 Antoni Politalski
1746-1752 Jakub Chreptowicz
1752-1755 Michał Józef Eysymont
1755-1756 Dominik Kazimierz Sopoćko
1756-1762 Łukasz Baranowicz
1762-1769 Jan Wołkowicki
1769-1772 Ignacy Ihnatowicz
1772-1777 Franciszek Bouffał Doroszkiewicz
1777-1782 Ignacy Chreptowicz
1782-1786 Aleksander Michał Eysymontt
1786-1789 Franciszek Suchodolec
1789-1805 Maciej Tadeusz Eysymontt

Strażnik Grodzieński

1687-1713 Józef Baranowicz
1693 Zachariasz Jan Nowicki
1700 Jan Sasin Kaleczycki
ok. 1700 Bogusław Staszewski
1710-1714 Marcin Eysymontt
1710-1748 Marek Franciszek Grobicki
1715-1726 Michał Nasiłowski
1748-1765 Józef Kalenkiewicz
1765-1769 Franciszek Bouffał Doroszkiewicz
1769-1772 Jan Moroz
1769 Maciej Jodkowski
1770-1777 Piotr Bouffał Doroszkiewicz
1770 Antoni Kuszelewski
1770 Marcin Grobicki
1771 Andrzej Chreptowicz
1772 Stefan Kazimierz Lipiński
1776 Piotr Bogdaszewski
1777-1784 Antoni Chlewiński
1781 Franciszek Eysymontt
1784-1791 Hipolit Wołkowicki
1791-1794 Michał Odachowski

Strukczaszy Grodzieński

1665-1689 Mikołaj Karaś
1712 Józef Leszczyński
1766 Adam Proniewicz
1781-1784 Józef Alojzy Kamieński
1784-1793 Maciej Eysymontt

Surogator Grodzki Grodzieński

1652 Jan Sławogórski
1785-1786 Franciszek Suchodolec

Wojewoda Grodzieński

1794-1799 Antoni Suchodolski

Wojski Grodzieński

1529-1537 Bohdan Hrynkowicz (Wołowicz)
1539-1548 Mikołaj Szymkowicz Jundziłł
1550-1572 Benedykt Wasilewicz Protasowicz
1576-1593 Hrehory Matwiejewicz Woyna
1593-1599 Jan Dziewałtowski
1601-? Michał Sopoćko
1612-1618 Jerzy Sopoćko
1618-1623 Jan Scypio Campo
1623-1636 Stanisław Scypion Campo
1642-1642 Piotr Rayski
1642-1646 Jan Porembski
1646-1672 Jan Janowicz Oziembłowski
1672-1692 Kazimierz Julian Puchalski
1692-1701 Tomasz Władysław Łazowy
1692-1701 Stanisław Jan Rukiewicz
1701-1714 Paweł Stryjeński
1701-1708 Jan Kazimierz Eysymontt
1714-1715 Benedykt Eustachy Aleksandrowicz
1715-1716 Aleksander Kazimierz Jezierski
1716-1730 Samuel Kazimierz Łazowy
1730-1737 Jan Karp
1737-1746 Józef Wal
1746-1755 Dobrogost Kazimierz Bouffał
1755-1765 Michał Józef Eysymontt
1765-1772 Józef Jelski
1772-1784 Ignacy Ihnatowicz
1784-1786 Antoni Wołłowicz
1786-1790 Aleksander Michał Eysymontt
1790-1795 Ferdynand Eysymontt
1795-1801 Michał Muczyński

Wójt Grodzieński

1506-1518 Hryszko Putiatycz
1522-1526 Stanisław Janowicz
ok. 1540 Jan Niemielczyc
1530-1530 Leon Fedorowicz Sasin
1530-1530 Paweł Leśniewski
1531-1540 Piotr Hrynkowicz Czeszeyko
1540-1541 Stanisław Dubrowa
1546-1553 Matys Pechtycki
1555-1556 Piotr Szamotuła
1556-1558 Bohusz Michnowicz
?-1564 Paweł Mitkowicz
1564-1569 Dachno Kostentynowicz
1569-1575 Sebastian Jelitkowski
1576-? Dachno Kostentynowicz, ponownie
?-1586 Mikołaj Mikuszewski
1586-1593 Paweł Skołko
1593-1601 Jan Dziewiałtowski
1615-1620 Janusz Tyszkiewicz
1620-1630 Andrzej Stanisław Sapieha
1630-1633 Aleksander Tryzna
1633-1667 Konstanty Kazimierz Aleksandrowicz
1667-1700 Stefan Eustachy Aleksandrowicz
1700-1705 Jan Antoni Massalski
1706-1707 Kazimierz Karol Woydziewicz
1706-1707 Kazimierz Franciszek Kryszpin Kirszensztejn
1707 Michał Skrodzki
1709-1713 Bazyli Strutyński
1709-1724 Hrehory Józef Kotowicz
1724-1727 Michał Fryderyk Czartoryski
1727-1751 Michał Józef Massalski
1751-1765 Józef Adrian Massalski
1765-1774 Józef Dulemba
1774-1782 Józef Jelski
1782-1783 Marcin Klimański
1793-1805 Józef Antoni Zieliński

Wrotny (Worotny) Grodzieński

1539-1541 Paweł Miawczyński
1541-1549 Andrzej Mackowicz
?-1590 Stanisław Kempiński
1590-?1604 Piotr Prusinowski
1605-1635 Dymitr Borysowicz
1635-1646 Andrzej Wróblewski
1646-1652 Jan Lewosz
?-1687 Zakrzewski
1687-1708 Gumowski
1708-1709 Kazimierz Kowalewski
1709 Wojciech Polkowski

Related Images:

2 odpowiedzi na Urzędnicy Grodzieńscy XIV – XVIII wiek

 1. Andrzej Rachuba pisze:

  Ta list nie jest kompletna. NB. Ten Prokopowicz nie zmarł 14 IV 1780, tylko wtedy występuje wdowa po nim!

 2. Roman pisze:

  Witam,

  W NIAB w fondzie 1710 op. 1 dzieło 29 l. 328 jest wzmianka o cześniku grodzieńskim Michale Prokopowiczu zm. 14.04.1780 r. Nie widnieje wśród wyżej wymienionych. Jest prawdopodobne, że powyższa lista jest niekompletna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *