1651 – Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego

reasumpcja: 24 IV 1651
kadencja wileńska: do 26 VIII 1651
kadencja nowogródzka: od 25 IX do 23 XII 1651 (w początku grudnia sądy zostały prolongowane, przeciw czemu protestował Krzysztof Pac chorąży litewski w liście z dnia
7 XII 1651 roku do szlachty powiatu lidzkiego)

MARSZAŁEK/MARSZAŁKOWIE

Krzysztof Chodkiewicz wojewoda wileński
Stanisław Albrycht Zenowicz podkomorzy oszmiański – w Mińsku

Related Images: