Nasze zbiory

W ramach działalności naszego Stowarzyszenia staramy się również gromadzić księgozbiór (w formie tradycyjnej) o tematyce związanej z szeroko pojętą Grodzieńszczyzną i jej mieszkańcami na przestrzeni wieków. Część naszych zbiorów pochodzi od prywatnych darczyńców, a część została nabyta z funduszy Stowarzyszenia:


ARMORIAŁ czyli poczet Herbów-Zbroi-Klejnotów zacnych polskich rodów rycerskich
i szlacheckich oraz możnych Familii rycerskich
i szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego

Bogusław Jerzy hr. Zajączkowski
Peplin 2005

 

 

 


Grodno in the Dialogue of Centuries
(rosyjski/angielski)
Valencin Kanin
Mińsk 2008

 

 

 

 


Polskość Kresów Wschodnich
Kazimierz Frąckiewicz
Mysłowice 2020

 

 

 

 


Litwa i Białoruś – od Murawiowa do Baranowa
Stanisław Wiech
Kielce 2018

 

 

 

 


Dwory i pałace na Litwie
Katarzyna i Jerzy Samusikowie
Białystok 2017

 

 

 


Tablice odmian herbowych Chrząńskiego
wydał Julisz hr. Ostrowski

Poznań 1909 /reprint Warszawa 2000//

 

 

 


Polskie herby ziemskie
Stefan Krzysztof Kuczyński
Warszawa 1993

 

 

 

 


Polska Piastów
Paweł Jasienica
Warszawa 1985

 

 

 

 

 


Polska Jagiellonów
Paweł Jasienica
Warszawa 1985

 

 

 

 

 


Rzeczypospolita Obojga Narodów
Calamitatis regnum

Paweł Jasienica
Warszawa 1985

 

 

 

 

 


Rzeczypospolita Obojga Narodów
Dzieje agonii

Paweł Jasienica
Warszawa 1985

 

 

 

 


Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku
Józef Wolf
Warszawa 1895 (reprint)

 

 

 

 


Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865
Tadeusz Korzon
Wilno 1913, Tom I-II

 

 

 


Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i Wszystkiej Rusi
Maciej Stryjkowski
Warszawa 1846 /reprint/, Tom I-II

 

 


Słownik gwar polskich
Jan Karłowicz
Kraków 1906 /reprint/ tom. I-VI

 

 

 

 

 


Herby rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584
wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego,
Kraków 1858 /reprint/

 

 

 


Almanach Błękitny.
Genealogia żyjących rodów polskich.
Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie. Część pierwsza

Jerzy hr. Dunin Borkowski
Sandomierz 2017

 

 

 


Almanach Błękitny.
Genealogia żyjących rodów polskich.
Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie. Część druga

Jerzy hr. Dunin Borkowski
Sandomierz 2017

 

 

 


Wilno. Historia-Ludzie-Tradycja
Marek A.Koprowski
Warszawa 2013

 


Dwory i dworki
Marcin K. Schirmer
Warszawa 2012

 

 

 

 


Klasztory w Polsce
Konrad Kazimierz Czapliński
Warszawa 2017


Polska. Historia-Przyroda-Kultura
praca zbiorowa
Warszawa 2017


Polska. Niepodległa międzywojenna
praca zbiorowa 
Warszawa 2018


Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych
w latach 1918-1945

Jerzy Grzybowski
Łódź 2006


Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945
Longin Tomaszewski
Warszawa 2010


Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku
praca zbiorowa
Poznań 2014


Drobna Szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku
Stefan Kuczyński (red.)
Białystok 1991

 

 

 

 

 


Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część I – Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka
Antoni Mironowicz
Białystok 2016


Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część II – Lata panowania Zygmunta Starego
Antoni Mironowicz
Białystok 2017


Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część III – Lata panowania Zygmunta Augusta
Antoni Mironowicz
Białystok 2018


Herbarz szlachty polskiej
Grzegorz Korczyński
Bielsko-Biała 2018

 


1001 bitew, które zmieniły historię świata
R.G.Grant (red.)
Warszawa 2012


Herbarz Rycerstwa W.X. Litewskiego
tak zwany COMPENDIUM czyli o klejnotach albo herbach
ks. Wojciech Wijuk-Kojałowicz S.J.
Kraków 1897 /reprint/


Rycerstwo polsko-litewskie. Spisy rycerstwa
Romuald Bejnar-Bejnarowicz
Ridero 2018


Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku
Czesław Malewski
Warszawa 2016


Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy Tom IX. Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek
Andrzej Rachuba /red./
Warszawa 2019


Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707)
Andrzej Rachuba /red./
Warszawa 2003

Spis treści


Kresy. Śladami Wielkich Polaków
Mirek i Magda Osip-Pokrywka
Kielce 2020

 

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom II
Elita wileńska – dawne województwo wileńskie
Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2011

 

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom III
Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich:

połockie, witebskie, mścisławskie i smoleńskie
Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2011

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom IX
Elita litewska – rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2012

 

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom XI
Elita żmudzka i nadniemeńska – księstwo żmudzkie i województwo trockie
(z Kownem, Grodnem i Suwalszczyzną)

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013


Elita Rzeczypospolitej. Tom XII
Elita ruska – województwo ruskie z ziemi chełmską i województwem bełskim

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom XIV
Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy w granicach Rzeczypospolitej

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013


Elita Rzeczypospolitej. Tom XV
Elita podlaska – województwo podlaskie

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013


Elita Rzeczypospolitej. Tom XVII
Elita czernihowska – województwo czernihowskie

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013


Spisy szlachty z XVIII wieku
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2011-2018

W spisach ujęto 12 powiatów i województw. Materiały opracowano na podstawie ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich:

 1. Szlachta województwa brzeskiego – spis z XVIII stulecia (2011 rok)
 2. Szlachta powiatu słonimskiego – spis z XVIII stulecia (2012 rok)
 3. Szlachta powiatu wołkowyskiego – spis z XVIII stulecia (2012 rok)
 4. Szlachta województwa mścisławskiego – spis z XVIII stulecia (2013 rok)
 5. Szlachta powiatu lidzkiego – spis z XVIII stulecia (2013 rok)
 6. Szlachta powiatu mozyrskiego – spis z XVIII stulecia (2014 rok)
 7. Szlachta powiatu orszańskiego – spis z XVIII stulecia (2015 rok)
 8. Szlachta powiatu rzeczyckiego – spis z XVIII stulecia (2015 rok)
 9. Szlachta powiatu pińskiego – spis z XVIII stulecia (2016 rok)
 10. Szlachta województwa nowogródzkiego – spis z XVIII stulecia (2017 rok)
 11. Szlachta powiatu grodzieńskiego – spis z XVIII stulecia (2018 rok)
 12. Szlachta powiatu brasławskiego – spis z XVIII stulecia (2018 rok)


Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE

Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Warszawa 2008

Spis treści

 

 


Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
WSCHODNIE POWIATY DAWNEGO WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO
Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Warszawa 2007

Spis treści

 

 


Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
WOJEWÓDZTWO POLESKIE
Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Warszawa 2000

 

 


Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Kościoły i klasztory dawnego województwa trockiego
red.nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Warszawa 2012-2018

 

 

 

 


Bohatyrowicze sto lat później
Iryda Grek-Pabisowa, Kwiryna Handke,
Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska
Warszawa 1998

 


Ejsmontowie herbu Korab
Tadeusz Ejsmont
Modlica 2010


Ejsmontowie 
Tadeusz Ejsmont
Modlica 2009


Historia mojej prababci
Anna Nowobilski-Vasilios
Chicago (USA) 2017


Lisowscy z Grodzieńszczyzny herbu Lis 1550-2017
Andrzej Lisowski & Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
Katowice 2017
wersja elektroniczna do kupienia w Stowarzyszeniu

 

 

 

Lisowscy z Grodzieńszczyzny herbu Lis 1550-2017 – Varia
Piotr Paweł Cypla – Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
Warszawa 2019
wersja elektroniczna do kupienia w Stowarzyszeniu


Na Kresach – czas pokoju i wojny. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian – Tom I
W górnictwie – czas sukcesów i klęsk. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian – Tom II
Andrzej Lisowski
Katowice 2011


Wojna i łut szczęścia, 
Lata chłopięce i huk dział,

Gdy zamilkną działa, 
Antoni Kulikowski
Warszawa 1997, 1999, 2000

 


Elżbieta z Bispingów Henrykowa Morman – Trzecia z trzynaściorga rodzeństwa, wspomnienia 1915-1988, 
Barbara Włodek 
(wydawca Adam Benedykt Bisping)
Kraków 2015


Siedem miesięcy w Rosyjskiej Polsce roku 1863
Wielebny Fortescue L.M. Anderson, B.A.
(wydawca Adam Benedykt Bisping)
Kraków 2014


Inwentarze starostw i dzierżaw
powiatu grodzieńskiego 1765

Inwentarze starostw i dzierżaw
powiatu grodzieńskiego 1789

Inwentarze guberni szczeberskiej
Grzegorz Kurpiński
Jamno 2018

 


Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku
red. Dorota Michaluk i Krzysztof Mikulski
Warszawa 2016

 

 


Grodno
Ryszard Jan Czarnowski
Warszawa 2015


Grodno
Józef Jodkowski
Wilno 1922 (reprint)


Grodno na starej fotografii
Andrzej Gaponik, Tadeusz Gaponik
Katowice 2013


Saga o Grodnie
Ludwik Sawoniewski
Łodź-Białystok 1999


Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r.
Andrzej Rachuba
Warszawa 2015
wersja elektroniczna do pobrania


Poniatowicze i niektóre miejscowości położone w północno-wschodniej części Powiatu Sokólskiego
Alfred Rochalski
Białystok 2009

 


Polskie ślady na Litwie i Łotwie
Magda i Mirosław Osip-Pokrywka
Olszanica 2016


Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 roku
Konrad Rzemieniecki
Biała Cerkiew 2015
wersja elektroniczna do pobrania 


Taryfy podatku podymnego. lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku
Konrad Rzemieniecki
Biała Cerkiew 2015


Herbarz szlachty białoruskiej tom 3
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2014
ciekawe informacje


Herbarz szlachty białoruskiej tom 4
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2016
ciekawe informacje


Herbarz szlachty białoruskiej tom 5
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2018
ciekawe informacje


Stare miejsca Grodzieńszczyzny
(w języku rosyjskim)
A.T. Fedoryk
Mińsk (Białoruś) 2014


Uczestnicy Powstania 1863-1864 roku – słownik biograficzny
(w języku rosyjskim)
D. Matwiejczyk
Mińsk (Białoruś) 2016


Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie
(w języku rosyjskim)
Katalog zbiorów 2016 rok
Grodno (Białoruś) 2016


Wojna Polska 1918-1921 – Samoobrona Ziemi Lidzkiej
Józef Dziczkaniec
Warszawa 1938 (reprint 1992)


Wojna Polska 1918-1921 – Dzieje Samoobrony w Szczuczynie Nowogródzkim
Andrzej Brochocki
Wilno 1936 (reprint 1992)


Lida
Aleksander Jurewicz
Kraków 2004


Moje powojenne łagry
Teresa Pawłowska
Gdańsk 1992


Sokólski Brueghel – Witalis Sarosiek (1945-2012)
Album malarstwa z kolekcji Heleny i Leonarda Drożdżewiczów
Sokółka 2013 


Przezroczystość (album malarstwa)
Wiktoria Tołłoczko-Tur
Białystok 2017


Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku
red. Dorota Michaluk
Warszawa 2014

 

 


Brasławszczyzna.
Pamięć i współczesność

Elżbieta Smułkowa (red.)
Warszawa 2009-2011
Tom I – Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwa mieszkańców
Tom II – Słownictwo