ALEKSANDROWICZ Stanisław

ALEKSANDROWICZ v ALEXANDROWICZ Stanisław h. własnego alias Kosy.
Był prawdopodobnie synem Jana Władysława – marszałka grodzieńskiego i Krystyny
z Kurczów, choć w niektórych źródłach podaje się, że mógł być synem Piotra – porucznika petyhorskiego i Marianny Wolan herbu Lis. Za pierwszym przemawia fakt, że jako synowiec (bratanek) Stanisława w źródłach wymieniany jest Stefan Eustachy – ten był synem Konstantego Kazimierza, a wnukiem Jana Władysława. 

O Stanisławie wspomina się już w Konstytucjach Sejmu Warszawskiego z 1662 roku, a więc za czasów króla Jana Kazimierza – wymieniony w zapisie Assekuracya zasług żołnierzow pobitych, y zmarłych[…] Stanisław Alexandrowicz, Rotmistrz nasz Kozacki […] dostoienstwo Maiestatu naszego y całości Rzplitey dobrze constare, zaczym chcąc etiam post fata ich debitam onym wyświadczyć gratitundiem, wszystkie zasługi y wydatki ich w skarbie W.X.L. winne małżonkom y sukcesorom ich, authoritate praesentis Conventus assekuruiemy, y gdy na komissyi do generalney zapłaty woyskowey znaznaczoney likwidowane będą, zapłacić rozkażemy.”  Zginął pod Miednikami przed 1659 rokiem. 

W źródłach odnajdujemy jeszcze inny zapis „[…] rotmistrz pancerny chorogwi,
w ekspedycji z Moskwą pod Miednikami, na placu poległ. Świadczy Konstyt. Seymu roku 1662, wspominając iego odwagę potomności, z pochwałą zapisuiąc, krwawe zasługi sukcesorom liczyć każe: toż samo potwierdziła konstytucya 1683”. 
Z powyższego wynika, że jeszcze prawie ćwierć wieku po śmierci Stanisława jego sukcesorzy nie odebrali należnych im kwot. W cytowanej Konstytucji z 1683 roku odnajdujemy zapis:
Na teyże komissyi Ur. Stefanowi Alexandrowiczowi Podkomorzemu Grodzieńskiemu, vigore constitutionis 1662, którą gratitudo odważnych zasług stryia iego Ur. Stanisława Alexandrowicza Rotmistrza naszego, pod Miednikami w expedycyi Moskiweskiey poległego deklarowana Wielm. Podskarbi W.X.L z extra-ordynaryinych podatków
złot. 8, 000 siene mora aby wypłacił naznaczamy.” 
Z powyższego wynika, że sukcesorem Stanisława był jego bratanek Stefan Eustachy. W 1650 roku był deputatem powiatu grodzieńskiego na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

ŻYCIE RODZINNE

Nie jest do końca pewne, jak wyglądało życie rodzinne Stanisława. Z pewnych dokumentów źródłowych zachowanych w NIAB w Mińsku, cytowanych również w innych źródłach wynika, że jego żoną była Zofia Poczapowska (miecznikówna nowogródzka?),
z którą miał ponoć syna Michała Jana – późniejszego marszałka lidzkiego. Wykluczają
to jednak wyżej opisane sukcesje na rzecz bratanka – Stefana Eustachego. Gdyby Stanisław miał męskiego potomka, to zapewne on przejąłby po nim sukcesję. Córką Stanisława była zapewne Marcybela, która wyszła za Krzysztofa Janowicza Micutę (sędziego ziemskiego grodzieńskiego).
Stanisław zmarł przed 1659 rokiem, ponieważ już wtedy Zofia I voto Alexadnrowicz
z Poczapowskich była żoną  Andrzeja Tołoczko (cześnika grodzieńskiego). 

Źródła:
NIESIECKI, tom II, s.23
BONIECKI, tom I, s. 30
URUSKI, tom I, s. 24
Wojciech Wincenty Wielądek, Heraldyka czyli opisanie herbow, w iakim ktory iest kształcie. Oraz Familie rodowitéy Szlachty Polskiey, i W.X. Litewskiego, z ich herbami: przytym: Wsławieni męstwem i odwagą, wytworną nauką, cnotą, gorliwością i innémi zasługami w Oyczyznie, dawnieyjszego i teraznieyszego wieku Polacy, Warszawa 1792, tom 1, s.273
VOL.LEG., tom III, s. 365, tom IV s. 422, tom V s. 338
NIAB Mińsk,  Ф.1755. Воп.1. Спр.44. Арк.111–114 адв
NIAB Mińsk,  Ф.1755. Воп.1. Спр.46. Арк.138
Herold Litherland No 18, Grodno-Mińsk 2011, s. 50-51

Powrót do opisu rodu

Related Images: