BISPING Samuel Gabriel

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiSamuel (Biszping, Biszpink, Bisping), w części źródeł historycznych nazywany Samuelem Gabrielem. Według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się około 1640-1650 roku. Był synem Tomasza, a wnukiem Jana  – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Jego rodzonymi braćmi byli Jan i Michał, o których źródła milczą. (MJM) Przyjęty opis wynika zapewne z Herbarza Adama Bonieckiego, gdzie zapisano: Jan, pierwszy z Bispingów, osiadły na Litwie, miał dwóch synów: Jana i Tomasza, którzy otrzymali 1635 r. od Władysława IV-go różne włości w starodubowskim powiecie […] Tomasza synów trzech: Jan, Samuel i Michał. …” (AB)  

Seweryn Uruski w swoim herbarzu podaje: „[…] po Tomaszu syn Samuel, skarbnik 1669 r., sędzic ziemski starodubowski, podpisał elekcyę 1697 r….” (SU) Boniecki i Uruski odmiennie wymieniają synów Samuela (Samuela Gabriela). Pierwszy podaje, że byli nimi Teofil, Tomasz i Władysław , natomiast drugi, że Władysław i Zygmunt. Kasper Niesiecki stwierdza tylko „[…]  Samuel zaś skarbnik Starodubowski Jana III.” (KN) 

W spisie urzędników województwa smoleńskiego odnajdujemy Samuela Gabriela Bispinga, który w 1667 lub 1670 roku, a także pod datą 19 I 1687 roku wymieniany był, jako skarbnik starodubowski. Bardzo możliwe, że sprawował również urząd pisarza grodzkiego starodubowskiego w 1669 roku. Pod datą 3 I 1686 roku Samuel (Gabriel?) Bisping (Bispink) występuje, jako pisarz aktowy ziemiański. Być może ten sam Samuel Gabriel Bisping (Bispink) był sędzią ziemskim starodubowskim – w źródłach wymieniany jest pod datami 25 V 1690 i 28 VI 1698 roku. Zmarł 20 III 1698 roku – jako jego druga żona wymieniana jest Zuzanna Olszewska. Jego pierwszą żoną była Katarzyna Dobrosłowska –  zmarła przed 1690 rokiem. (HL/AR)

Skarbnik Samuel Gabriel zapisany, jako Bispink w 1681 roku był deputatem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego ze Staroduba. (DTG)

W sumariuszu dokumentów Dóbr Supraskich Chodkiewiczów (w fascykule 109 Dokumentów do sprawy z Orańskiemi), pojawia się zapis datowany na 18 VI 1700 roku dotyczący „dekretu Trybunału W. X/. Lit. w Wilnie w sprawie Wielmożnej Samuelowej Biszpingowej, sędzinej Ziemi Starodubowskiej o ekspulsję dopełnioną w Szepledziach przez JP. Ihnatowicza, Leszkiewicza y pryncypała JP. Montrymowicza z uczestnikami wiecznej bangi.” Bez wątpienia jest tu mowa o żonie Samuela Gabriela Bispinga (Biszpinga), zmarłego w 1698 roku. Zgodnie z przypisem sumariusza, wymienione w zapisie Szepledzie to Szeplugi (powiat Prużana), a występujące osoby to Jan Michał Ihnatowicz (cześnik oszmiański 1680-1702) i Jan Kazimierz Leszkiewicz (wójt wileński 1691-1700). W tym samym fascykule, pod datą 23 IV 1704 rok, „a 1715 Julii 29 w Trybunale W. X. Lit. w Wilnie aktywowane prawo zastawne od JPP. Kaszobow, JP. Zygmuntowi Biszpingowi na Woszczanki y Szepluhy y że Szepluhy od Karola Chodkiewicza, oboźnego Litewskiego, są zastawione wraz.” W przypisie podaje się, że wymieniony Zygmunt Bisping (Biszping) to zapewne stolnik starodoubowski (1700-1719), sędzia (1719-1736) i marszałek starodubowski (1736-1749). Szepluhy to Szeplugi, a Woszczanki to Woszczanka leżąca w pobliżu Szeplug. O czym może świadczyć zestawienie wdowy po Samuelu (Samuelu Gabrielu) Bispingu i Zygmunta Bispinga w jednym miejscu i prawie jednakowym czasie? Być może Seweryn Uruski był bliższy prawdy twierdząc, że Zygmunt był synem Samuela Gabriela, wnukiem Tomasza, prawnukiem Jana. (AM)

Źródła:
MJM – Marek Jerzy Minakowski, 
Wielka Genealogia Minakowskiego
AB 
–  Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899, tom I s.272
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, tom I, s. 221-222
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839, tom II, s. 162
HL/AR – Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia Smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, tom II, Warszawa 2003, s. 266 poz. 2034; s. 268 poz. 2051; s. 297 poz. 2310; s. 301 poz. 2343
AM – Antoni Mironowicz, Sumariusz dokumentów Dóbr Supraskich, Białystok 2011,  s.178
DTG – Andrzej Rachuba, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697-1794. Spis, Warszawa 2004, s. 347

Powrót do indeksu rodu

Related Images: