Zespół Badawczy Genealogii Rodowej

Cele i sposoby działania Zespołu Badawczego Genealogii Rodowej określone zostały
w rozdziale V Regulaminu Komisji Historyczno-Genealogicznej. 

Cele Zespołu określa § 6 pkt. 2-3, 5-7 statutu Stowarzyszenia. Przedmiot przedsięwzięć współorganizowanych przez Zespół w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa § 8 pkt. 2-3, 6-7 i 12-13 statutu. Przedmiot przedsięwzięć  w zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego:

 • organizowanej przez Zespół BGR określa § 9 pkt. 2 i 4 statutu
 • współorganizowanej przez Zespół BGR określa § 9 pkt. 1, 3, 5-7

Zespół realizuje cele  poprzez:

 • gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich oraz innych przynależnych historycznie do Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • dokumentowanie i analizowanie zasobów przechowywanych w archiwach Polskich, Rosyjskich, Białoruskich. Litewskich i Ukraińskich, w zakresie genealogii rodów, legitymowania szlachectwa i historii rodów Grodzieńszczyzny oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z realizacją celów statutowych,
 • działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą,
 • organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji działań.

W ramach Zespołu funkcjonują Grupy Rodowe badające historię i genealogię danego rodu.

Zespół prowadzi i administruje komputerową Bazą Rodów Grodzieńskich (Baza RG/nazwa indeksowa HGKBD_01, zwaną dalej Baza RG, gromadzącą i przetwarzającą informacje o rodach pochodzenia szlacheckiego, mieszczańskiego i chłopskiego zamieszkujących:

 • obszar Grodzieńszczyzny w okresie przedrozbiorowym – do 1772 roku,
 • obszar Grodzieńszczyzny w okresie między rozbiorowym – 1773-1795,
 • obszar Guberni Grodzieńskiej w okresie jej istnienia – lata 1796-1915,
 • obszar Guberni Grodzieńskiej po jej rozwiązaniu – lata 1916-1919,
 • obszar woj. białostockiego w okresie istnienia II RP – lata 1920-1939.

Do Bazy RG wprowadzane są informacje wynikające z:

 • indeksów osobowych „Księgi metrykalne” parafii wszystkich wyznań
  w zakresie chrztów, ślubów i zgonów, wykonane przez Zespół Indeksacyjny Rodów Grodzieńskich,
 • indeksów osobowych „Nekropolie” wykonane przez Zespół Indeksacyjny Rodów Grodzieńskich,
 • indeksów osobowych „Źródła historyczne” pochodzących ze źródeł takich, jak: Metryka Litewska, Volumina Legum, księgi sądów ziemskich, księgi Deputacji Wywodowej, spisy urzędników WKL, spisy podymnego, itp. opracowywanych przez Zespół Indeksacyjny Rodów Grodzieńskich oraz Zespół Historyczny Ziemi Grodzieńskiej.

Baza może być opublikowana w Internecie z zachowaniem ograniczonego dostępu do danych. Funkcjonowanie Bazy RG opisuje „Instrukcja Bazy Danych HGKBD_01

 Zespół  prowadzi i administruje komputerową Bazą „Nekropolie” (Baza N/nazwa indeksowa HGKBD_02), gromadzącą i przetwarzającą informacje o cmentarzach Grodzieńszczyzny. Do bazy wprowadzane będą informacje wynikające z:

 • indeksów osobowych „Nekropolie” wykonane przez Zespół Indeksacyjny Rodów Grodzieńskich,
 • dostępnych źródeł internetowych związanych z tematem cmentarzy kresowych

Baza może być opublikowana w Internecie z zachowaniem ograniczonego dostępu do danych. Funkcjonowanie Bazy N opisuje „Instrukcja Bazy Danych HGKBD_02

Zespół BGR prowadzi Archiwum Cyfrowe w zakresie:

 • HGAC_01 – Archiwum Metrykalne
 • HGAC_02 – Archiwum Nekropolie

W archiwach przechowywane będą pliki cyfrowe (skany, zdjęcia) poszczególnych aktów metrykalnych (urodzeń/chrztów, ślubów, zgonów) oraz nagrobków cmentarnych pochodzących  z Grodzieńszczyzny. Archiwa mogą być publikowane w Internecie
z zachowaniem ograniczonego dostępu do danych.

Zespół wprowadza ograniczony zakres informacji do Historyczno-Genealogicznych Internetowych Bazy Danych:

 • HGIBD_01 – Serwis Udostępniony Bazy Rodów
 • HGIBD_02 – Serwis Udostępniony SRG (strona internetowa SRG)

Zakres wprowadzanych danych opisuje „Instrukcja Historyczno-Genealogicznych Internetowych Baz Danych HGIBD”.


Powrót do menu Komisji

Related Images: