Zespół Indeksacyjny Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich

Cele i sposoby działania Zespołu Indeksacyjnego określa rozdział IV Regulaminu Komisji Historyczno-Genealogicznej Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich.

Cele Zespołu Indeksacyjnego (ZISRG) określa § 6 pkt. 2-3, 6-7 statutu Stowarzyszenia,
a ich realizacja odbywa się poprzez:

 • indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych i kościelnych)
  w zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i Wielkiego Księstwa Litewskiego;
 • dokumentowanie i analizowanie zasobów przechowywanych w archiwach Polskich, Rosyjskich, Białoruskich. Litewskich i Ukraińskich, w zakresie genealogii rodów, legitymowania szlachectwa i historii rodów Grodzieńszczyzny oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 1. Do podstawowych zadań Zespołu ISRG należy:
 • indeksacja ksiąg metrykalnych dotyczących kościołów wszystkich wyznań wyznania znajdujących się w historycznych obszarach Grodzieńszczyzny
  i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • indeksacja innych źródeł historycznych w zakresie wszystkich wspólnot
  i związków wyznaniowych Grodzieńszczyzny i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zawierających osobowe spisy wiernych,
 • indeksacja innych dokumentów ze źródeł historycznych i współczesnych mogących tworzyć usystematyzowane zbiory danych obrazujących historię

Zespół ISRG sporządza plan indeksacji:

 • zasadniczy – raz na 5 lat,
 • roczny – pod koniec danego roku na kolejny rok.

Powrót do menu Komisji

Related Images: