ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP)
oraz poza jej granicami.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz posiadać znak graficzny na zasadach
określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powoływać oraz być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych, w granicach prawnie określonych.


Powrót do spisu rozdziałów statutu

Related Images: