ROZDZIAŁ V – Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia i dochody z kapitału (jak odsetki, lokaty),
  4. dotacje, środki z funduszy publicznych, granty,
  5. rzeczy ruchome i nieruchome.

§ 30

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

§ 31

Stowarzyszenie nie ma prawa do:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu stowarzyszenia.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.


Powrót do spisu rozdziałów statutu

Related Images: