ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Powrót do spisu rozdziałów statutu

Related Images: