Rachunek placów miejskich

Opracował: Tomasz Orechwo

RYNEK

 • Plac miejski P. Żelepluzyney, na którym kamieniach y Domek drewniany y Piekarenka.
 • Plac J.P. Landowoyta, na którym kamienica murowana liberowany.
 • Plac Mieyski kupiony od Pana Horbaczyńskiego zabudowany.
 • Plac P. Godfrida Warląga miejski zabudowany.
 • Plac P. Podkomorzego, Woyta Grodzienskiego przedtym miejskim zabudowany.
 • Plac P. Samosza, na którym kramka zabudowany.
 • Plac P. Adama Jaroszewicza Ławnika miejskiego zabudowany.
 • Plac P. Chmielewskiego miejski zabudowany.
 • Plac P. Zanirskiego wpuł zabudowany.
 • Plac do Probostwa należący, na którym się pobudował P. Went …… nowo.
 • Plac Wielmożnego J. P. Potockiego libertowany.
 • Plac Jaśnie Wielmożnego J. P. Woyewody Mścisławskiego, na którym kamienica z dawna libertowany.
 • Dom na placu miejskim P. Garowskiego zabudowany wpuł.
 • Podle plac pusty do Probostwa Grodzieńskiego należący.
 • Plac miejski P. Landwoyta zabudowany liberowany.

 Ulica Mostowa naprzód idąc z Rynku.

Prawa strona

 • Plac miejski P. Strażowy wdowy zabudowany.
 • Plac pusty miejski P. Michała Czarniawskiego Ławnika Grodzieńskiego.
 • Plac P. Foltynowey miejski zabudowany.
 • Plac miejski P. Konstantowey wdowy zabudowany.
 • Plac miejski P. Kąckiego Burmistrza Grodzieńskiego.
 • Plac przedtym miejski teraz w dzierżeniu przez J.P.Referendarza WSCZ zabudowany.
 • Plac wieleb. Panien Bernardynek Conwentu Grodzieńskiego, na których domów 4 pobudowanych.

Lewa strona

 • Plac miejski P. Hanukowey zabudowany.
 • Dwór wielmożnego J.P. Starosty Płotelskiego nex Placu tegosz Jm  zabudowany.
 • Plac z dawna miejski teraz wydzierżawia JMP. Floriana Pokorniskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Wawrzęcia Pawłowskiego zabudowany.
 • Plac Ziemski J.P. Marszałka Grodzieńskiego zabudowany.
 • Plac Ziemski P. Karpiowey cześć. Zabudowana, cześć pusta.
 • Plac Wielebnych OO Bernardynów pod górą na którym domów pięć zabudowany.

 Ulica Bernardyńska

Prawa strona

 • Plac przedtym mieyski teraz  J P. Starosty Płotelskiego, na ktorym mieszka Jozeph Proleyko mularz stan zabudow.
 • Plac przedmeyski P. Poniatowskiego.

Lewa strona

 • Plac Wielmożnyń Im. P. Potockiego przybramien zabudowany.
 • Plac Im. P. Grochowskiego skarbnika wilenskiego pusty z dawna mieyski.
 • Plac mieyski, na którym Domek spalony przedtym był zabudowany połowa tegosz placu pusta.
 • Place przedtym miejskie teraz wdzierżawieniu  IP Tyminskiego zabudowane, na którym mieszkają Gospodarze Żydzi powiedali cz są libertowane.
 • Plac przedtym  P. Poniatowskiego miejski teraz w dzierżawieniu JP Sianawskiego zabudowany.
 • Plac miejski P Kazimierza Wiogrodzkiego zabudowany.
 • Plac pusty miejski, na którego połowie mieszka Janowa Złotnicka a połowa pusta.
 • Plac miejski Jana Krawca zabudowany.
 • Plac miejski Piotra Starzynskiego krawca, na którym domow dwa pobudowanych puł placa ostane puste.
 • Plac JP Tyminskiego Ziemskie, na których domow trzy zabudowanych czwarty Dom deworski.

Ulica Podolska

Prawa strona

 • Plac Pana Kasztelana Wileń zdawna libert zamurowany.
 • Plac Wieleb OO Kamedulow Wilenskich zabudowany.
 • 1 Plac Mieyski na którym Theodor Kotlarz mieszka zabudowany.
 • 3 Place JP Woyewody Mscilawskiego, naktorych Ogrodnikow dwu zabudowanych.
 • 2 Place miejskie Jana Hosarza zabudowany.
 • Plac JP Wdy Trockiego na którym dwor oparkaniony Jm.
 • Plac Mieyski na którym Domkow malych cztery.
 • Plac Mieyski P Hanusowey w którym Domkow 4.
 • Plac Mieyski Slusarza Szpakowskiego zabudowany.
 • Plac P Wilczka na którym chalupek cztery.
 • Dwor P Wilczka zabudowany.
 • Plac Mieyski na którym chalupek blahych 4.
 • Plac JP. Cholewinskiego na którym dwie Piekarenki zabudowany.
 • Plac JP. Podkomorzego Grodzien. Zabudowany.
 • Plac OO Bazylianow naktorych chalupek sześć.

Lewa strona.

 • Plan wieleb. OO Karmelitow Bosych na którym Dwor y ogrodnikow dwa.
 • Place OO Bazylianow naktorych Ogrodnikow cztery.
 • Plac P. Wilenskiego naktorym karczma zabudowany.
 • Plac Mieyski P Mikołaia Woyelewicza Burmystrza Grodzinskiego zabudowany.

Ulica od Niemna idąc do miasta.

Prawa strona

 • Plac miejski mały na którym domek zabudowany.
 • Place miejskie małe na których chałupek zabudowanych 3.
 • Place OO Bernardinow na których chałup zabudowanych dziesięć.

Lewa strona

 • Plac miejski na którym domow 4 zabudowanych.
 • Place popowskie na których Ogrodnikow chałup sześć.
 • Plac miejski zabudowany Wasila Chrzczyny.
 • Plac Mieyski P Bobrzykiewiczowey Ławnikowey zabudowany.
 • Plac Mieyski P Jana Markiewicza zabudowany.
 • Place popowskie na których Ogrodnik trzech.
 • Plac Mieyski Wasila Waleniewicza zabudowany.
 • Place Wielebn. OO Jezuitow na których Ogrodnikow chałup sześć.
 • Place Wieleb Panien Brygidek na których Ogrodnikow chałup 3.

Uliczka od samego Niemna

Prawa strona

 • Plac Mieyski zabudowany Domek 1.
 • Plac Mieyski zabudowany Domek 1 Mularza.

Lewa strona

 • Place Popowskie na których Ogrodn chalup 4.
 • Dwor JP Woyewody Mścisławskiego y Place regaszcz z Ogrodnikami libertowany  których było chalup 3.
 • Plac Ziemski JP Podczedka Grodzienskiego zabudowany.
 • Dwor P Marszałka Słonimnskiego.
 • Plac Wieleb Panien Zakon Reguły Franciszka na których chałup 23 nad Horodnicą.
 • Plac JP Połubienskiego na którym chałup dwie.

Ulica z Podolu mimo stare Panny

Prawa strona

 • Plac Ziemski JP Czernickiego na którym ogrody dwa.
 • Wieleb Panien Czernicz Place na których chałup cztery zabudowanych.
 • Place Biskupskie na których chałup 5 pod Zamkiem na którym ogrodnikow zabud. 18.
 • Plac Żydowski zabudowany Żyd mieszka.
 • Plac Mieyski na którym chałup dwie.

Lewa strona

 • Dwor JP Pisarza Dekretowego zabudowany.
 • Monaster wielki naktorym Ogrodnikow Popowskich chałup piętnascie.

Ulica Zamkowa idąc od Zamku w Rynek

Prawa strona

 • Place Żydowskie na których kamienic dobrze zabudowanych sześć.
 • Plac JP Podkomorzego y Woyta Grodzienskiegozabudowany.

Lewa strona

 • Place Żydowskie na których kamienic dobrze zabudowanych osm.
 • Plac JP Polubenskiego Marszałka WSCZ na którym Dwor stoi zabudowany.
 • Plac Biskupski zabudowany na którym Żyd mieszka.

Ulica Wilenska z Rynku idąc.

Prawa strona

 • Plac Mieyski P Kasprowiczowey wdowy zabudowany.
 • Plac Mieyski P Chorążego Wendeń zabudowany libertowany.
 • Plac Mieyski P Marcina Sapinskiego Jamotuby zabudowany.
 • Plac Mieyski pusty P. Poltynowey.
 • Plac Mieyski pusty P. Szmarowksiego.
 • Plac Ziemski P. Obuchowicza pusty.
 • Plac Mieyski pusty P. Kanonowicza.
 • Plac przedtym Mieyski teraz w dzierżeniu JP Sokolnskiego Pisarza WSCZ zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Kozłowskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Żewniczewicza zabudowany.
 • Plac Biskupski na którym domow dwu zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Adamowicza zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Szymona Szamotuły zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Postawskiego pusty.
 • Plac Mieyski P. Michala Grzyrowskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski Romana Rudirbi pusty.
 • Plac Mieyski Kororbiewicza zabudowany dobrze.

Lewa strona

 • Plac JP Kanclerza WSCZ na którym Dwor Jm stoi.
 • Plac Mieyski P Cwiklicza zabudowany.
 • Plac Szlachecki na którym P. Żewkowiczowa zabudowany.
 • Plac OO Dominikanow zabudowany.
 • Plac JP Woyewody Polockiego zabudowany na którym Dwor Jm stoi.
 • Plac Szpitalny na którym szpital murowany y domow dwa.
 • Plac Miejski P Szulenskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski Pwora szefca zabudowany.
 • Plac Mieyski Walentego zabudowany.

Ulica Kaluczynska idac od Horodnice w Rynek

Prawa strona

 • Plac Mieyski Grygera Czechowicza zabudowany.
 • Plac Mieyski Kanowicza zabudowany.
 • Plac Mieyski P. Piotrowskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski w dzierżeniu P  Matuszewica zabudowany.
 • Plac Mieyski Michałowey wdowy zabudowany.
 • Plac OO Jezuitow na którym Bednarz mieszka zabudowany.

Lewa strona

 • Plac Mieyski Iwaniszewskiego zabudowany.
 • Place Mieyskie w dzierżawieniu JP Landwoyta na którym Ogrodnikow chałup 3
 • Plac pusty Mieyski P Piotrowskiego.
 • Plac Mieyski przedtym teraz Jasnie oswieconej Jasnej Jejmosci na którym Dwor Jejmosci stoi zabudowany.
 • Plac P   Dreckey wpul zabudowany.
 • Plac OO Dominikanow na którym Dom stoi zabudowany.

Ulica Jeziorska z Rynku idac.

Prawa strona

 • Plac JP Potockiego na którym Zyd mieszka zabudowany.
 • Plac Mieyski Andrzeiowey Pawłowiczowey zabudowany.
 • Plac Mieyski na którym P Szarawski mieszka zabudowany.
 • Plac Mieyski P Wzorka zabudowany.
 • Plac P Karpia zabudowany liberowany.
 • Plac Mieyski P Żanyusa zabudowany.
 • Plac Mieyski Szaszkiewicza zabudowany.
 • Plac Mieyski  P Makowskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski P Fiederowicza zabudowany.
 • Plac Mieyski teraz P Wolowicza Sedziego Ziemskiego Grodzienskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski Jerzego Jurgiewicza zabudowany.
 • Plac Mieyski Woyciecha Skowrąskiego zabudowany.
 • Plac Mieyski Byszczynskiego zabudowany.
 • Plac JP Butlerowey Podkomorzyny Koronney zabudowany.
 • Place Wieleb Panien Brygidek na których domow dwa zabudowany.

Lewa strona

 • Place OO Jezuitow na których kamienica zabudowane.
 • Place tychze na których na których Domow pięc zabudowane.
 • Plac Miejski P Oleszkiewicza zabudowany.
 • Plac Mieyski Stanislawa Sadowskiego zabudowany.
 • Plac JP Butlerowey Podkomorzyny Koronney na którym Dwor.
 • Plac JP Starosty Janeckiego na którym Dwor Jm y Ogrodnikow zabudowany.

 Ulica Rzeznicka idac do Miasta

Prawa strona

 • Plac Mieyski P Foltynowey na którym Gumno stoi.
 • Plac P Godfrida na którym Gumno stoi.
 • Plac Mieyski P Maximowey Kuritowiczowey  zabudowany.
 • Plac Mieyski P Żewkowiczowey na którym Gumno y Piekarnia.
 • Place Popowskie na ktorych chalub  zabudow. 2.

Lewa strona

 • Plac Popowski na którym Ogrodnikow chalup 2 zabudowany.
 • Plac JP Grotkowskiego Skarbnika Smoleń zabudowany y karczma.
 • Place OO Jezuitow na których Ogrodnikow 4 chalup zabudowany.
 • Plac miejski Zawackiego zabudowany.
 • Plac Mieyski Jana Szewca zabudowany.
 • Plac Mieyski P Heywarowey zabudowany.

Uliczka Zlota idac na Horodnice

Prawa strona

 • Place niegdy JP Kazuby na których Ogrodn. chalup 4.
 • Plac Mieyski P Beynarowicza zabudowany.

Lewa strona

 • Plac JP Woyewody Mscisławskiego na którym Ogrodnikow chalup pienc.
 • Plac Mieyski P Cwiklicza zabudowany.
 • Plac Mieyski Jana Jareckiego zabudowany.

Uliczka Sbalimanowska Wilenskiey Ulicy do Jeziorskiey

Lewa strona

 • Place JO Ozieblowskiego na których Ogrodnikow 9.
 • Plac Mieyski P Jaroszewica na którym Pikarnia y Gumno.
 • Plac Mieyski P Simona Zubiewicza zabudowany.
 • Plac Mieyski Marka Walawskiego na którym Gumno y Piekarnia.
 • Plac Mieyski Daniela Waydy zabudowany.
 • Plac Jasn. Wielm. JP Wilen. na którym chalup trzy.
 • Place OO Jezuitow, chalup 4.
 • Plac Xiezny JP na którym Ogrodnikow 6.
 • Place Zamkowe na których Ogrodnikow 2.
 • Plac Mieyski Drogosza na którym Gumno y Piekarnia.
 • Place P. Masalskiego na których Ogrodnikow chalup trzy.
 • Plac Popowski byca smoły wpuł zabudowany.

Uliczka z Rynku mimo Kosciol Farski

Prawa strona

 • Place Proboszczowskie na których chalup y Domow 16.
 • Plac Biskupski zabudowany. Place Biskupskie na których chalup y Domow 9.
 • Plac Mieyski P Rozumtonowicza zabudowany.

Uliczka na Kurchan idac od Mostowy ulicy

Prawa strona

 • Plac Mieyski Woytka Rzeznika zabudowany.
 • Plac JP Podczaszego WSCZ zabudowany.
 • Plac JP Witunskiego na których Ogrodnikow 4.
 • Plac Zeyocz na ktorym Dwor stoi.
 • Folwark P Stanislawowey.
 • Plac Szlachecki P Choieckey.

Lewa strona

 • Plac JP Pisarza Ziemskiego Grodzienskiego zabudowany.
 • Place JP Potockiego  na których chalup Ogrodnikow 9.
 • Plac JP Podstarosciego Grodzienskiego zabudowany na którym Domow 16.

Uliczka OO Bernardyow do uliczki na Kurchan

Prawa strona

 • Dwor JP Puchalskiego zabudowany.
 • Plac JP Woyewody Mscisławskiego na którym chalub idenaście.

Lewa strona

 • Na Placu P Ziminskiego chalup Ogrodnikow dwa.
 • Uliczka z ulicy Zamkowey na ktorey Żydzi mieszkaia. Place wszystkie Żydowskie na których chalup iest 32.
 • Uliczka mimo Plac Jm Marszalka Wiekiego WSCZ od Zamkowey ulicy, uliczka w ktorey Żydzi mieszkają Place Zydowskie Domow 28.
 • Uliczka od ulic Żydowskiey przy mogiłach onych od Kościola Farnego idac Place Biskupskie na których Ogrodnikow Żydow i Chrystian 60.

Ulica Żydowska od Mogił do Niemieckiego Rynku.

Prawa strona

 • Plac Podproboszczowski zabudowany na którym chalup 2.
 • Place OO Dominikanow na któr. Ogrodnikow tak Żydow iako y Chrzescian chałup 20.
 • Plac Biskupski na którym mieszka Garncarz zabudowany.
 • Place Szarowskiego na których Ogrodnikow 3.

Lewa strona

 • Place Żydowskie na których Żydowskich chalup 8.
 • Place Żydowskie na których chalup 3.
 • Plac Podproboszczowski na którym chalup 4.
 • Place Szmarowskiego nad Horodnica na których chalup 15.

Uliczka w Bok Troycy od Wilenskiego Goscińca

Prawa strona

 • Plac Mieyski Romana Lazuka zabudowany.
 • Place Biskupskie na których Ogrodnikow chalup 3.
 • Plac Zamkowy P Poltynowey na  którym Ogrodnikow 4.
 • Plac Mieyski Krzysztofa Piłownika zabudowany.
 • Place JP Woiewody Potockiego pod samym Dworem na ktorych Ogrodniczych chalup 8
 • Plac Mieyski Romanowicza na którym chalup 11.

Lewa strona

 • Place Szpitalne na ktorych Ogrodnikow 4.
 • Plac Mieyski P Adama Kalenkiewicza.
 • Place OO Dominikanow pod klasztorem na ktorych Ogrodnikow 8.
 • Place JP Woiewody Potockiego na ktorych Dom ieden zabudowany ostatek pustnie.
 • Plac Biskupski na ktorym Jakub Malinowski mieszka zabudowany.
 • Zwierzyniec Mieyski na ktorym placow 19.

 


Powrót do spisu

 

Related Images: