Ratusz

Opracował: Tomasz Orechwo

Jako wszystkich miast y miasteczek magdeburskiemi szczycącemi się prawami y prerogatiwami powszechną są ozdobą Ratusza, gdzie ConsIlia ystoty swoie odprawować powinni meonuenis być musi, kiedy Miasto Grodno Proktorum swoiego iniquitare remptorum etbelii z dawna zruinowanego y spalonego dotąd nie zrestaurowawszy na priwatnych mieiscach swoye Rady y sudycia odprawia a lubo nam rationem dali mieszczanie, że do tego dla ciężarów różnych na miasto przypadających y scetytutią żołnierskich przyjść nie mogli, aby zupełną fabrykę wystawili zwiezieliśmy jednak, iż tak incuria Maytous iako y ocietrzose mieszczan y obywatelów u Contributiach do tego należących Hanc causanitiemeram. Zaczym aby w tym dalszey nie było odwrotu zwłaszcza, że reszta od miasta tego należy w którym lege publica Seym Trzeci dla obrad Całey Korony Polskiey  y WKL Jest naznaczony żeby Ratusz był restaurowany rukową około tego zniesiającą z Magistratem y Miastem przybywając J.P. V-ce ekonoma Grodzieńskiego uczyniliśmy …….

Najprzód obrachowawszy sumptna mularze, cieśle, pomocniki, cegłe, wapno, żelazo, wożenia drzewa, wszakże samo drzewo na to zgodne z Puszczy oekonomiczney podług consensu Jp. Króla ……..Michała, który wcale zachuwuiemi, wolnym prawem bez okupu mieć maią y inne materie znaleźliśmy iż na to potrzeba Zł 4.800 które ralumze sposobem iabi przez JP Wileńskiego, JP Marszałka Słonimskiego y JP. Zaruby Łowczego Grodzieńszczyzny Materiey naznaczonych Comisarzo Zł 1.200 ze sa wynalezici uposażonowiony mają bydż wybierane i oddane czteroma ratami pierwsza dla sporządzenia y przysposobienia przez Unię Materię y potrzeb do tego należących na dzień 24 Januara Roku przyszłego 1676 złotych Polskich dwa na dwanasieset trzecią  na dzień ostatny Augusta, czwarta na dzień 24 Nobra w tymże Roku 1676 o którey Contributiey wszelkie osoby w Magistracie będące iako y extra Magistratum zostający Mieszczanie, Przemieszczanie y insi tak Duchownych iako y szlacheckich gruntach mieszkaiący ludzie nikogo nie wyimuiąc, ani ochraniając włok, folwarków, morgów, placów, kandtorów, rzemiosł, szynków y substentiey proparionalizer należeć maią pod winą pięciudziesiat bop na każdego tey ordinatiey niposłusznego, albo sprzecznego od skarbu JKM zalozona na którą proportią Magistrat przy bytnosci V-ce Ekonoma Grodzień y ktorycheśmy JKM za Comminpanow do teo użyli według słuszności nikogo nie ochraniając ai aggrawuiąc iako nayprędzey y kwatermistrzów, albo swoi albo zwyczajnymi bierczyni serio zlecu Żeby te Contribuce niezwłocznie należną ratę wybierali y do rąk P. Drogosza Pisarza Woykowskiego y Pana Marcina Kąckiego do tego od nas obranych y naznaczonych Dispensatorow, którzy odebranych pieniędzy ani na swoy, ani na cudzy pożytek obracać, dawać, ani pożyczać nie powinni, ale na same tylko fabrykę Ratusza i Zegara podług Abrisu podanego za wiadomością pod niego JP Viceekonoma wydawan y Rzemieslnikom onemi płacić będą Regestra Expensara co tydzień przed tym JP VIceekonomem produkując y podpisując y dla doskonalszego raportym Rachunku otrzymując. A iako Żydzi do pierwszey skladki na Commipiey JP Wieleńskiego y innych wyżey mianowanych sprawowaney Zegar złotych trzysta, cegły dziesięć tysięcy y wapna pięćdziesiąt solanek do tey fabryki wydać powinni byli y de facto iuż złotych trzysta wydali, tak wiedząc, iż nierownie większego sumptu Zegar z wieżą potrzebnie, a wiedząc iż tak Żydzi y kramiarzie na miejskich gruntach maią handle wszelkie w miescie odprawuią tedy nie więcey do
tego co iuż wydali, tylko po złotych stu do każdey raty mieyskiejwykladcie będą. Cegły zaś y z tym co dać byli powinni dwuchset kop litewskich na rząd Grodzin zatoczoną, którey aby profficiusno Żydów nieposłusznych exequowatharat nomie Reyio zlecamy. Te zaś złotych trzysta przez Żydów wydane, z których złotych dwieście u J.Panny Xieni Panien Zakonnych S. Brygity u P. Hanusa Paulensa Zandwoyta  Grodzieńskiego zanydujace sie są dwu pomienionym dupensatorom maią brydż oddane. Z których iako z
wszelkich innych Percept rachunek uczynić powinni będą A iako to wszystko dziać się ma za wiadomością Pana Burmistrza proremptore escisren y Rady Grodzienskiey iak P. Burmistrz y Rada starać się powinni, żeby wydawanie y odbieranie Radnych iey mianowanych y wystawieniu Ratusza z Zegarem w przyszłym da Bóg Roku żadnego nie było omieszkania pod winą tysiąca kop. Gr. Litewskich co Magistratowi y całemu Miastu opowiedziawszy y asensu onych Na wszystko otrzymawszy In acta Commicipiens….wposalimy.

Takowa Rady była Ordinaria przeszłey Commufney A 1675 odprawioney względem Ratusza którey ze dla Przechodów żadnych ymoszych impedimento Mieszczanie Grodzieńscy do tych refun nie mogli Commufsarzom przez Constitutią Seymu Grodzieńskiemu do wymierzeni placów na Postow Ziemskich naznaczonym zlecono iego, a by oraz względem fabriki Ratusza y dla czego stąd nieiest wystawiony ingnistią wywiedli doskonale się o wszystkich Perceptuch y Expensach wywiedzieli yto wszystko co od bonum Grodniem Miasta tego będzie należało spawili y escequowali Dlaczego Muszę Sprawę do odprawowania onym wstawiliśmy.


Powrót do spisu

 

Related Images: