BISPING Teofil

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiTeofil (Biszping, Biszpink, Bisping) według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się z grubsza około 1700 roku – data wydaje się jednak mało prawdopodobna, ponieważ jego ojciec zmarł w 1698 roku. Teofil urodził się, co najmniej 30 lat wcześniej. Minakowski podaje, że był synem Samuela (Samuela Gabriela), wnukiem Tomasza, a prawnukiem Jana  – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Jego rodzonymi braćmi byli Tomasz i Władysław. (MJM) Przyjęty opis wynika zapewne z Herbarza Adama Bonieckiego, gdzie zapisano: „[…] Samuel vel Samuel Gabryel, sędzia ziemski starodubowski 1697 r., miał trzech synów: Teofila, Tomasza i Władysława…” (AB) Seweryn Uruski w ogóle nie wymienia Teofila – jako synów Samuela wymienia natomiast Władysława i Zygmunta. (SU) Matką Teofila była prawdopodobnie Katarzyna Dobrosłowska –  zmarła przed 1690 rokiem.

W spisie rycerstwa polskiego walczącego razem z Janem III Sobieskim pod Wiedniem w dniu 17 IX 1683 roku wymienia się: „Biszpink Teofil herbu Biszpink” (BT). Kasper Niesiecki w swoim herbarzu opisuje następującą postać: „Teofil Bispink miecznik Starodubowski, poseł i deputat z tejże ziemi ad pacta conventa Augusta wtórego, które podpisał Confirmat. Jurium Gent. Constitut. 1697. fol. 11.” (KN)  Oswald Zaprzaniec (zapewne błędnie), jako elektora Augusta II wymienia „z województwa smoleńskiego Bispink Teodor, miecznik starodubowski, deputat ad pacta conventa i posesor z powiatu starodubowskiego.” Ten sam autor wymienia również, jako elekta Augusta II „Bispink Teofil, chorąży rzeczycki z województwa mińskiego.” (OZ) Zapewne nastąpiła tu zamiana imion. 

Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba z źródłem litewskim podają, że Teofil Michał Bisping (Bispink, Biszpink) pod datą 10 XII 1692 roku wymieniany był jako miecznik starodubowski,  sędzic ziemski, co można to odczytać, jako miecznik, syn sędziego ziemskiego. Powyższe można uznać za potwierdzenie, że ojcem Teofila był Samuel Gabriel, który do chwili śmierci w 1698 roku był sędzią ziemskim starodubowskim.  Dalsza kariera Teofila (Teofila Michała) pozostawia pewne wątpliwości. W 1700 roku z cesji Jana Siemkowskiego był ponoć nominowany na urząd stolnika, jednak pod datą 8 I 1703 roku występuje jeszcze jako stolnik.  W innych źródłach cytowanych przez w/w autorów jako podstoli starodubowski wymieniany jest przy datach 12 XI 1701 i 7 III 1713 roku. Na urząd stolnika awansowany był ponoć dopiero w 1716 roku, na krótko przed śmiercią – zapisano go błędnie jako podstolego. Zmarł ponoć 30 XII 1716 roku – na urzędzie zastąpił go Mikołaj Józef Rotkiewicz. (HL/AR) O żonie Teofila (Teofila Michała), jak również jego potomkach nic nie jest wiadome. 

Źródła:
MJM – Marek Jerzy Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
AB –  Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899, tom I s.272
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, tom I, s. 221-222
BT – autor B.T, Spis Rycerstwa Polskiego walczącego z Janem III pod Wiedniem 17 września 1683, Poznań 1883, s. 7
OZ – 
Oswald Zaprzaniec, Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, Najjaśniejszych Królów Polski i Wielkich Książąt Litewskich, Lwów 1845, s.17
HL/AR – Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia Smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, tom II, Warszawa 2003, s. 260 poz. 1973; s. 288 poz. 2222; s. 317 poz. 2480

Powrót do indeksu rodu

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *