Podsumowanie 2019 roku

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODÓW GRODZIEŃSKICH
ZA 2019 ROK

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W 2019 roku Zarząd obradował tylko jeden raz. W okresie tym wydano łącznie 5 uchwał. Do Stowarzyszenia zostało przyjętych 6 nowych członków, w tym:
5 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający (osoba fizyczna).

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY STOWARZYSZENIA

Obecnie Stowarzyszenie liczy 36 członków, w tym 30 członków zwyczajnych
i 6 wspierających. Nasi członkowie pochodzą nie tylko z Polski – wśród nas są również mieszkańcy Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i oczywiście Białorusi. Członkami naszego stowarzyszenia są potomkowie wielu rodów Grodzieńszczyzny – należy tu wymienić między innymi: Tołoczko (Tołłoczko) herbu Pobóg, Jurowski herbu Przyjaciel, Sipowicz herbu Lis, Cydzik herbu Prawdzic, Bylczyński herbu Dęboróg, Ejsymont herbu Korab, Orechwo herbu Rogala, Czerniawski (Czerniewski) herbu Szreniawa, Sarosiek herbu Podkowa, Cypla herbu Kościesza, Jagielnicki herbu Leliwa… Mamy również dosyć duże grono sympatyków. Utrzymujemy także kontakty z przedstawicielami takich rodów Grodzieńskich, jak: Lisowscy herbu Lis, Konstantynowicz herbu Lis, Kulikowski herbu Drogomir,  Hamulecki herbu Sulima, Starzyński herbu Dęboróg, Obuchowski herbu własnego… Efektem tych kontaktów jest wzajemna współpraca i pozyskiwanie materiałów źródłowych.

SPRAWY FINANSOWE

Rok 2019 rozpoczęto saldem 9 614,87 zł. a zakończono kwotą 17 610,25 zł. Wpływy ze składek członkowskich wyniosły 4 500,00 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy darowizny na cele statutowe w wysokości 1 117,15 zł, łącznie od 7 darczyńców, za co im serdecznie dziękujemy. Dwie darowizny dedykowane były, jako wsparcie dla konkretnych projektów wydawniczych (PR004 tom III i tom V). Ponadto, otrzymaliśmy jedną darowiznę w postaci książki Szlachta kresowa. Lista z XVIII wieku. Powiat Grodzieński – darowiznę otrzymaliśmy od jej autora Eugena Aniszczenko, za co mu również bardzo serdecznie dziękujemy. 
Istotną pozycję w budżecie Stowarzyszenia – 4 382,01 zł stanowiła odpłatna działalność pożytku publicznego:

 • w ramach projektu „Udostępnianie zasobów” uzyskano kwotę 3 422,01 zł,
 • w ramach projektu „Baza Rodów Grodzieńskich” – 140,00 zł tytułem opłaty abonamentowej za dostęp do Bazy Rodów Grodzieńskich.
 • w ramach projektu „Herby Rodów Grodzieńskich” – 820,00 zł tytułem licytacji dwóch ręcznie malowanych herbów (płótno/olej)

W 2019 roku poniesiono koszty w łącznej wysokości 2 271,49 zł, w tym:

 • 700 zł na zakup rosyjskojęzycznych książek o tematyce historyczno-genealogicznej (Szlachta kresowa. Lista z XVIII wieku, 11 tomów, autor: Eugen Aniszczenko),
 • 400 zł koszt pobytu w Litewskim Narodowym Archiwum Historycznym w Wilnie
 • 308,06 zł zamówienie kopii dokumentów historycznych w Narodowym Archiwum Białorusi w Grodnie,
 • 343,20 zł organizacja spotkania członków SRG w ramach projektu „Herby Rodów Grodzieńskich”,
 • 520,23 zł na utrzymanie strony internetowej, serwera, powierzchni dyskowej oraz aplikacji bazodanowych.

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA

Na portalu społecznościowym „facebook” prowadzimy grupę sympatyków naszego Stowarzyszenia – prawie każdego tygodnia przybywają do nas nowe osoby zainteresowane tematyką rodów Grodzieńskich. W 2017 roku grupa liczyła 87, w 2018 roku 162, a obecnie 272 członków. Równie duże zainteresowanie ma nasza strona na tym samym portalu –  1075 osób obserwuje stronę, a 1061 ją polubiło. Wiele osób do nas pisze, przesyła zdjęcia i opisuje historię swoich rodzin.

Dosyć aktywnie w 2019 roku działało także forum Rodów Grodzieńskich. W 2017 roku forum posiadało prawie 600, w 2018 roku 686, a obecnie  761 użytkowników (przybyło 75 użytkowników). Statystyki forum w 2019 roku wykazały  1 421 492  wejść – był to rekordowy rok od początku istnienia forum (od 2012 roku). W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o 588 047 wejść. Na forum funkcjonuje obecnie 781 wątków, a w nich 3 764 wpisy. Powyższe może świadczyć o tym, że popularność tematyki związanej z Grodzieńszczyzną rośnie, z czego bardzo się cieszymy…

W 2019 roku na portalu Stowarzyszenia rodygrodzienskie.pl zamieszczono jedynie dwie publikacje:

 • Herby Rodów Grodzieńskich
 • Grodzieńskie nazwiska w Polsce – frekwencja w 2018 roku

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dosyć ważnym przedsięwzięciem rozpoczynającym 2019 rok, w które zaangażowani byli przedstawiciele Stowarzyszenia był IV Zjazd Rodu Tołłoczko/Tołoczko.
Odbył się 26 I 2019 roku w Pułtuskim Zamku. Na zjazd została przygotowana bardzo pokaźna prezentacja multimedialna. Stowarzyszenie powyższą grupę rodową objęło swoim patronatem już w 2017 roku.

W marcu 2019 roku w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego rozpoczęto projekt Udostępnianie Zasobów, którego celem jest stworzenie szerszemu gronu zainteresowanych tematyką Grodzieńszczyzny możliwość zapoznania się z różnego rodzaju dokumentami źródłowymi pochodzącymi z XVIII/XIX i XX wieku, w tym: lustracjami, taryfami, rejestrami, spisami wiernych poszczególnych parafii rzymskokatolickich. Udostępniamy także opracowania własne Stowarzyszenia – głównie indeksację źródeł metrykalnych. Przedmiotowy projekt pozwolił na uzyskanie środków finansowych w wysokości 3 422,01 zł na dalsze prowadzenie działalności statutowej, w tym na pozyskiwanie nowych zasobów.

W kwietniu 2019 roku w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Grodnie pozyskano kolejną partię materiałów źródłowych z tzw. Fondu 92, w którym znajdują się niezwykle ciekawe dokumenty wytworzone w XIX wieku przez Powiatowego Marszałka Szlachty – głównie były to dokumenty z dzieła 258 – Spis mieszkańców grodzieńskiego powiatu na 1832 rok oraz dzieła 259 – Spis dworian grodzieńskiego powiatu, II grupy wykonany w 1899.

W lipcu 2019 roku również w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego uruchomiono projekt Baza Rodów Grodzieńskich, którego podstawowym celem jest zebranie informacji na temat żyjących od XVIII do XX wieku mieszkańców Grodzieńszczyzny. W chwili obecnej w bazie znajduje się 3 269 rekordów osobowych. Baza jest cyklicznie aktualizowana i dostępna bezpłatnie dla członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. Przedmiotowy projekt pozwolił na uzyskanie środków finansowych w wysokości 140 zł na dalszy rozwój bazy.

W lipcu 2019 roku na portalu Stowarzyszenia utworzono katalog tematyczny Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1794
na chwilę obecną wprowadzono wykaz deputatów z lat 1650-1671 oraz przygotowano biogramy kilku deputatów. Uzupełniono również część biogramów
w dziale Urzędnicy Grodzieńscy XIV-XVIII wiek.

We wrześniu 2019 roku zakończono realizację I etapu projektu Herby Rodów Grodzieńskich. Efektem projektu było stworzenie 22 ręcznie malowanych herbów (olej/płótno wym. 23,0×30,5 cm), których autorem była Anna Nowobilska-Vasilios – amerykański członek naszego Stowarzyszenia. W tym etapie projektu powstały herby: Bisping, Bończa, Dęboróg, Drogomir, Grzymała, Jasieńczyk, Korab, Kościesza, Kotwicz, Krzywda, Lis, Nałęcz, Ogończyk, Podkowa, Pobóg, Pawdzic, Przyjaciel, Rogala, Sas, Sulima, Szreniawa i Wieniawa. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego przeprowadzono licytację dwóch herbów, w wyniku czego uzyskano kwotę 820,00 zł.

W trakcie wizyty na Litwie jednego z członków Stowarzyszenia udało się pozyskać w Litewskim Narodowym Archiwum Historycznych w Wilnie kolejne dokumenty z grupy spisy wiernych parafii rzymskokatolickich z XX wieku z Dekanatów: Brzostowica, Lida, Głębokie, Wilejka, Wiszniew, Świr, Święciany, Troki, itp.:

 • LVIA Fond 694/5/665 – Spis parafii Werejki  za rok 1926 
 • LVIA Fond 604/1/8691 – Spis parafii Iszczołna za rok 1909
 • LVIA Fond 694/5/883 – Spis parafii Głębokie za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/1145 – Spis parafii Dzisna za rok 1926 
 • LVIA Fond 604/1/7062 – Spis parafii Wojstom  za rok 1909
 • LVIA Fond 604/1/8053 – Spis parafii Dołhinów za rok 1909
 • LVIA Fond 694/5/1637 – Spis parafii Ilja za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/3207 – Spis parafii Olkowicze za rok 1926
 • LVIA Fond 604/1/7151 – Spis parafii Wołkołata  za rok 1909
 • LVIA Fond 604/1/8123 – Spis parafii Dokszyce  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/920 – Spis parafii Hruzdowo  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/3375 – Spis parafii Parafjanów  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/3458 – Spis kolędowy parafii Postawy  za rok 1926
 • LVIA Fond 604/1/8671 – Spis parafii Iwje  za rok 1911
 • LVIA Fond 604/1/10845 – Spis parafii Świr  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/4072 – Spis parafii Sorokpol (Powiewiórka)  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/3461 – Spis parafii Pelikany  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/2436 – Spis kolędowy parafii Landwarów  za rok 1926
 • LVIA Fond 694/5/16036 – Spis parafii Ikaźń  za rok 1926 

Ponadto, udało się pozyskać spisy parafialne dekanalne z XIX wieku:

 • Dekanat Wileński zamiejski z 1859 roku (parafie: Niemenczyn, Suderwa, Dukszty, Kiernów, Czabiszki, Muśniki, Mejszgołą, Werki),
 • Dekanat Nadwilejski z 1871 roku (parafie: Wołkołata, Duniłowicze, Dzierkowszczyzna, Łuczaj, Zadziew, Postawy, Parafianowo, Miadzioł),
 • Dekanat Wilejski z 1868 roku (parafie: Radoszkowice, Budsław, Dołhinów, Kościeniewicze, Olkowicze, Krzywicze),
 • Spis wiernych parafii Ilja z 1862 i 1865 roku (Dekanat Wilejski)
 • Spis wiernych parafii Granne z 1843 roku.

INDEKSACJA

W 2019 roku Grodzieński Zespół Indeksacyjny przy Stowarzyszeniu Rodów Grodzieńskich wykonał indeksację następujących zasobów:

 • Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej w Jeziorach:
 • chrzty lata 1773-1818 oraz 1848-1850
 • śluby lata 1848-1850
 • zgony lata 1785-1819 oraz 1848-1850
 • Taryfa kurzących się dymów powiatu grodzieńskiego z 1775 roku
 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej w Kuźnicy z 1909 roku
 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej w Kundzinie z 1909 roku
 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej w Nowym Dworze z 1909 roku
 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej w Odelsk z 1909 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA W TRAKCIE REALIZACJI (zakończenie w 2020 roku)

 W 2019 roku rozpoczęto realizację kilku przedsięwzięć indeksacyjnych
i wydawniczych, których efekt ukaże się w 2021 roku:

 Indeksacja

 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej w Kozłowiczach z 1926 roku
 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej w Kaszubińcach z 1926 roku
 • Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej Bernardyńskiej w Grodnie z roku 1926

 PR005 Zapomniane kościoły, parafie i cmentarze Grodzieńszczyzny:

 • TOM I – Cmentarz rzymskokatolicki w Kaszubińcach
 • TOM II – Cmentarz rzymskokatolicki w Żydomli

 PR006 Zapomniane miejsca Grodzieńszczyzny

 • TOM I – Powiat grodzieński, Brzostowica Wielka
 • TOM II – Powiat grodzieński, Brzostowica Mała, Murowana i Drewniana

PR008 Mieszkańcy Grodzieńszczyzny w XIX-XX wieku w świetle spisów parafialnych:

 • TOM III – Dekanat grodzieński, Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej
  w Kaszubińcach z roku 1926
 • TOM IV – Dekanat grodzieński, Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej
  w Kozłowiczach z roku 1926
 • TOM V – Dekanat grodzieński, Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej Bernardyńskiej w Grodnie z roku 1926
 • TOM VI – Dekanat sokólski, Spis wiernych parafii rzymskokatolickiej
  w Kuźnicy z roku 1909

 PLANY WYDAWNICZE NA 2020 ROK

Zarówno w 2018, jak i 2019 roku nie udało się zrealizować planowanych przedsięwzięć wydawniczych z cyklu Biblioteka Rodów Grodzieńskich. Dołożymy wszelkich starań, aby do końca 2020 roku ukazały się publikacje z serii:  

PR007 – Taryfa kurzących się dymów w powiecie grodzieńskim z 1775 roku

PR008 Mieszkańcy Grodzieńszczyzny w XIX-XX wieku w świetle spisów parafialnych:

 • TOM I – Dekanat grodzieński, Spis wiernych parafii Jeziory z roku 1852
 • TOM II – Dekanat grodzieński, Spis wiernych parafii Jeziory z roku 1926

 PR009 Indeksy grodzieńskich ksiąg metrykalnych z XVIII-XX wieku:

 • TOM I – Dekanat Grodzieński, parafia rzymskokatolicka w Jeziorach, Liber Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum z lat 1773-1799
 • TOM II – Dekanat Grodzieński, parafia rzymskokatolicka w Jeziorach, księgi chrztów, część I lata 1800-1850
 • TOM III – Dekanat Grodzieński, parafia rzymskokatolicka w Jeziorach, księgi zaślubionych, część I lata 1800-1850
  TOM IV – Dekanat Grodzieński, parafia rzymskokatolicka w Jeziorach, księgi zgonów, część I lata 1800-1850.

Comments

comments

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona Główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *