Popis Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1567 roku

|| /л.222/ Odnośnik do oryginalnej karty

Поветъ Городенсній. 3.


Месяца сентебра 10 дня.

Богушъ Петровнчъ Мицута, хоружий на онъ часъ бывший Городенский, з ыменья своего отчизного з Ожи ставидъ коня, а з фолварка купленого Малышина конь, а на ласку господаръскую ставилъ кони два; всихъ коней чотыры збройне, пнцри., при., тар., древ..

Тотъ же Богушъ Мицута при тыхъ ездныхъ ставилъ пешого драба одного з рогати., з секер. 4.

Петръ Мицута самъ дей форъ, выслалъ слугу з ыменья выслужоного Свислочи конь збройно, пнцр., пр., тар., др. 4.

Панъ Иванъ Карповичъ з ыменей своихъ отчизныхъ, то есть—з Берозовое, и з Новоселокъ, з Радутишокъ, и з Меновского, з Олоное ставилъ коней шесть збройно, пнцр., пр., тр., др. 4.
Онъ же ставилъ драбы тры з ручницами
4.

|| /л. 222 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Иванъ Сиркгуть исъ Черги на клячи з рогатиною 5.

Месяца сентебра 23 дня.

Михаило, Иванъ, Сулиянъ Богуфаловичи Дорошкевича з ыменей своихъ з Лососны а съ Понемонского дворъца въ Городеньскомъ повете ставили почту коней 4 збройно, пнцр., пр., тарчи, др., и сами особами становилися, а то дей именья промежку ихъ еще неделеные 4. Тые жъ становили драбовъ 2 з рогати., з секерками въ барве 4.

 

Фалимеръ Дорошкевичъ з ыменья своего з Волкуши конь 1 збройно, пнцр., пр., тар., др.. Онъ же ставилъ драба 1 з рогати. 4.

 

Иванко зъ Ейсимонтовъ отъ вдовы Куничиной кляча, скурка, рогати., пр. 5.

||/л.223/ Odnośnik do oryginalnej karty

Месяца сентебра 24 дня.

Станиславъ Толочко з ыменья своего Молявицкого а з Яшунъ у повете Виленьскомъ кони 2 збройно, пнцр., пр., тар., др. 1. Онъ же, ставилъ драба з рогати. 1.

 

Овдотья Сопотковъна Миколаевая Толочковая з ыменья Молявицкого кони 2, пнцр., пр., тар., др. 5.
Она жъ ставила драба 1 з рогати., з мечомъ, секеркою
2.

 

Миколай Свир-


1 Въ оба вызова – 0. 2 Въ первый вызовъ одного, во второй – 0. 3 Лмстъ 221 чистъ 4 Въ оба вызова вее кони м драбы. 5 Въ первый вызоп – 0, во второй одною коня.

 

ский з именья Бальского а з Пушкаровского кони 2, пнцр., шипіакъ, аркаб., рогати.1.

Григорей Ивановичъ съ Перелома Зостайского конь а з ыменья зоставного брата своего Яна Ивановича Зостайского конь; всихъ коней 2 пнцр., пр., согай., рогати. 1.

Войтехъ Чановицкий, сынъ Яновъ, батько дома, з Свяцка конь 1, пнцр., пр., аркобу., рогати. 2.

||/л.223 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Станиславъ Кгабрняловичъ з Свяцка а з Мондвидовского з дыму кони 2, одинъ збройно, рогати., согайдакъ 3.

Каспоръ Чеховичъ съ Понемоня коникъ, пнцр., пр., согай., рогати. 2.

Александръ Яновичъ отъ батька своего выехалъ на клячи з рогати. 4.

Ясно Парфеновичъ з Лабна кляча, рогати. 5.

Федоръ Гринашковичъ з Лабна коникъ, пнцр., пр., согай., рогати. 6.

Миколай Яновичъ Внучко отъ ойца выехалъ дорослый, кляча, аркобу., рогати. 6.

Мартинъ Кунцовичъ з Лаши конь, пнцр., пр., согай., рогати. 7.

Щасный Винский з Рудавицкого коникъ, пнцр., пр., согай., аркабу., рогати. 8.

Миколай Богушевичъ з ыменья женнего Окуловского кляча, каф., рогати. 5.

|| /л.224/ Odnośnik do oryginalnej karty

Богданъ Ивановичъ Кошчичъ з Свислочи коникъ, зброя бляхо., рогати., пр. 6.

Федоръ Ивановичъ Кошъчичъ коникъ, пнцр., пр., рогати. 6.

Иванъ Федоровичъ Яновичъ з Свилочи конь, зброя, пр., рогати. 6.

Миколай Юхновичъ отъ Томилы Чешейковое з Горницы конь, пнцр., пр., согай., саб. 6.

Томъко Шимановичъ з Жосны з дыму кляча, рогати. 6.

Лавринъ Федоровичъ Кулбачичъ з дыму кля., рогати. 6.

Петръ Федоровичъ Кулбачичъ з дыму кляча, рогати. 6.

Янъ Федоровичъ Кулбачичъ з дыму кляча, рогати. 6.

Пологея Кулбачиная вдова выслала слугу на клячи з рогати. 6.

|| /л. 224 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Рабей Гнойницкий з ыменья Гнойинцкого подъ Городномъ конь, зброя бляхъ., пр., др. 4.

Станиславъ Глядовицкий, писаръ замъковый Городенский, выслалъ слугу Богдана Семеновича, конь, пнцр., пр., рогати., согай. 4.

Матысъ Глядовицкий коникъ, пнцр., пр., рогати. 6.

Денисъ Павловичъ з Радивоновичъ коникъ, каф., рогати. 6.

Матысъ Василевичъ конь, пнцр., пр, согай., саб., рогатина 6.

Василей Петровичъ коникъ, зброя блях., пр., рогати. 6.

Шостакъ Семеновичъ з Радивоновичъ коникъ, пр., пнцр., согай., саб. 6.

Козелъ Семеновичъ з дыму коникъ, каф., согай., рогати. 6.

Михаило Ивановичъ Друцкевичь з Радивоновичь кляча, зброя блях., пр., рогати. 6.

|| /л.225/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Яковъ Андреевичъ ставился пешъ, конь дей здохъ, з Радивоновъского у кафътане 9.

Нестеръ Саковичъ ставилъ коня з Радивоновского з дыму, пнцр., сагай., саб., рогатина 6.

Панасъ Саковичъ ставилъ коня з ыменья женнего з Бердовки, пнцр., согай., саб., рогати. 6.

Полонея удова Денисовая з ыменья своего з Росского выслала слугу на имя Мартина Яновича, кляча, пнцр., мечъ, секер., рогати. 6.

Витко Судкевичъ кляча, рогати., мечъ, пр. 6.

Павелъ Петровский з Лаши коникъ, пнцр., пр., рогати., кор. 6.

Собостиянъ Миколаевичъ Толочко конь збройно, пнцр., пр., тар., др. 4.

Станиславъ Толчевичь з дыму кляча., рогата., мечъ. 6.

Гришко Толчевичь кляча, рогатина, пр. 6.

|| /л. 225 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Ганна Станиславовая Дмишевичъ вы-


1 Въ оба вызова по два коня. 2 Въ первый вызовъ 0, во второй одного коня. 3 Въ первый вызовъ 0, во второй два коня. 4 Въ оба вызова по одному коню. 5 Въ оба вызова – 0. 6 Въ первый вызовъ одною коня, во второй – 0. 7 Въ оба вызова по одному коню, черезъ обе графы отмечено—посланъ з листомъ. 8 Въ первый вызовъ одною коня, во второй 1 слуга. 9 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0


слала слугу
Станка, конь, пнцр., пр., рогати.1.

Шимонъ Грибовский з Овснара и з Ярыловкн кони 2 збройно, пнцр., пр., тар. 1, др. 1, аркабу., кор. 2.

Тотъ же Грибовский ставилъ драба з рогати. 3.

Станиславъ Войтеховичъ Зубрицкий зъ Зубрыцы а з Мордасова конь, пр., аркабу., кор. 4.


Месяца сентебра 26 дня.


Ленковая Мацуха з Обуховичъ выслала слугу Трохима Онисковича на клячи, кафъ., рогати. 5.


Месяца сентебра 27 дня.


Панъ Василей Сопотко з ыменья отчизного з Лососны конь а з ыменья закупного Василевского з Жомойти з Черги конь, всихъ коней 2, пнцр., пр., тар., др. 2. Онъ же ставилъ драба 1 з ручни. 6

|| /л.226/ Odnośnik do oryginalnej karty

Федоръ Кунцевичъ, хоружий теперешний Городенский, з ыменья Тужевичъ конь, а з Гледовичъ конь, а третий конь на ласку господарьскую; всихъ коней 3 збройно, пнцр., пр., тар., др. 7. Онъ же ставилъ драба 1 з руч. 8.

Щепанъ Яновичъ з Черги конь, з Мешковского изъ ыменья пнцр., пр., тар., др. 1.

Григорей Ланевичъ выслалъ сына Василия з ыменья отчизного а з женнего Свислоцкого и Поднетецкого конь 1, пнцр., пр., согай., рогати. 1.

Павелъ Васкевичъ Ланевича з ыменья отчизного съ Черги конь збройно, пнцр., пр., согай., рогати. 4.

Богданъ Микитичъ Ланевича съ Черги коникъ, пнцр., пр., согайдакъ, рогати. 1.

Яковъ Олехновичъ з Черги кляча, пнцр., рогати. 5.

|| /л. 226 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Месяца сентебра 28 дня.


Михайло Девочка, городничий Киевский, з ыменья своего Олешевичъ выслалъ сына своего Яроша, кони з нимъ 2, пнцр.,пр.,согай., саб., рогати. 2. Онъ же ставилъ драба 1 з рогатиною, мечомъ 8.

Федоръ Сасинъ з ыменья своего з Гнойницы з дыму конь, кафъ., рогати., кор. 5.

Нечай Тишевичъ з ыменья своего з Глубокого конь, пнцр., рогати. 4.

Иванъ Шишка з ыменья Ятвезка кляча, каф., согай., рогати. 4.

Елинский Куръяновичъ з Ятвезка кляча, рогати., пр. 4.

Василей Гриневичъ з Мокреца конь, а съ повету Новогородского з Вышъкова конь одинъ збройно, пнцр., пр., аркабузъ, а другий въ каф., съ тар., з др. 9.

||/л.227/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Миколаевая Летенксая вдова Ганна з сельца Турска выслала слугу Яна Индурского конь 1, пнцр., пр., согай., рогатина 1.

Гораинъ Юхновичъ Куровский самъ служить князю бискупу Киевскому, з ыменья своего выслалъ Мартина слугу Лагоду, конь, пнцр., пр., рогати. з Мокреца 5.

Богушовая Кохановая вдова з ыменья своего з Мокреца выслала слугу Миколая, конь, пнцр., рогати., мечъ 1.

Яцковая Кохановая вдова з ыменья своего Мокрецкого выслала слугу Грицука мужика, кляча, ‚каф., мечъ 4.

Оникей Мордасовичъ з Мокреца ставилъ конь, пнцр., пр., рогати. 1.

Григорей Лобановичъ з Мокреца конь, каф., пр., рогати. кор. 1.

Размусовая Песская з ыменья

1 Въ оба вызова по одному коню. 2 Въ оба вызова по два коня. 3 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 4 Въ первый вызовъ – 0, во второй одною коня, 5 Въ первый вызовъ одного коня, во второй – 0 6 Въ оба вызова – 0. 7 Въ оба вызова по три коня. 8 Въ оба вызова по одному. 9 Въ первый вызовъ – 0, во второй – два коня.

Найдешивщины выслала слугь 2, пнцр., пр., рогати., кор.
1.

Она жъ ставила драба 1 а рогати., в меч. 2.

|| /л. 227 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Богушь Стирпейко з ыменья Кустинского конь, пнцр., пр., рогатн. 3.

Войтехъ Стирпейко зъ Юркгелевщины з Лососны конь, каф.., пр., рогати., саб..

Степанъ Павловичъ Былчнчъ зъ Явтезка кляча, рогати., мечъ.

Андрей Васильевичъ Куровский з Мокреца коникъ, пнцр., пр., согай., саб., слуга оказался, самого неть 4.

Яцко Кошчичъ а Свислочи кляча, рогати., кор,.

Болтромей Онопреевичъ кляча, рогати., вор., з Нетечъ.

Янъ Олизаровичъ з Черги з Лососонского кляча з согай., з ощепомъ въ каф..

Ханецъ Мордасовъ сынъ Корозичъ з Свислочи коникъ, каф., рогати., секирка, кор..

|| /л. 228/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Романъ Малеевчъ з Свилоча кляча, пнцр ., пр., рогати..

Мартинъ Сидоровичъ з Черги з Милковщины кляча, рогати..

Миско Кононовичъ съ Пыри съ Черги кляча, рогати..

Стаяиславъ Зубъ съ Котры з Черги кляча, рогати..

Парфенъ Гущичъ съ Пыри кляча, рогати..

Олексей Гущичъ съ Пыри кляча, рогати..

Иванко Грневичъ Гущичъ съ Пыри з дыму кляча, рогатина, кор. 2.

Еско Степаиовичъ Калениковичъ съ Пыри кляча, рогати..

Мартивъ Обуховичъ пешъ з рогати. 2.

Дмитръ Юръевичъ съ Пыри з Черги кляча, рогати..

||/л. 228 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Яковъ Юръевичъ еъ Пыри кляча, рогатина.

Дмитрь Юръевичъ съ Пыри кляча, рогати..

Миколай Юръевичъ съ Пыри съ Черги кляча, рогаги..

Махайло Романовичъ Шембелевичъ коникъ, пр., рогати., согай. 2.  

Павель Климовичъ з ыменья Петелчичъ коинкъ, рогати., пор.,

Хотьянъ Почубутовимъ съ Подчобутовичъ з Черги кляча, рогат..

Иванъ Сыросейковичъ з Черги кляча, пнцр., рогати. 2.  

Якубъ Желеславский з женьнего именья съ Кошроковьскго з Черги кляча, каф., рогати., слуга оказался, а самъ дома. 5.

|| /л. 229/ Odnośnik do oryginalnej karty

Андрей Юръевичь Толочко отъ отца своего з Жидомли конь, пнцр., пр., рогатн., кор..

Тотъ же Андрей Юръевичь Толочко з ыменья женнего Хорошковского з дыму ставилъ мужика, холопа своего на клячи, ва имя Дыля з согай. а з рогати..

Петръ Станиславовичъ Толочко з Жидомли коникъ, каф. з рогатн..

Янъ Тумашевичъ Третякъ з Жидомленъского з Черги кляча, рогати..

Орехва(?) Костентиновичъ з Жидомли съ Черги кляча, рогатн., каф., кор..

Купрашъ Сидоровичъ з Локницкого именья кляча, коникъ, рогати., з Черги.

Марко Пацутичъ з жениего дворца съ Пыри коникъ, рогати., з Черги.

|| /л. 229 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Федоръ Ивановичъ Миленкий з Обухова коникъ, каф., согай., пнцр., пр..

Андрей Олехновичъ служить пану кашталяну Жомоитскому. выслалъ слугу Томъка Яновского з ыменья Малышчина молодца доброго, конь, пацр., пр., рогатина з дыму.

Федя Сенковая Кулбачиная вдова выслала слугу Михалка съ Черги, кляча, пнцр., пр., рогатина.

Костюкъ Федьковичъ з именья Малышчинского кляча, нр., согай., рогатина.

Андрейко Всячиновичъ з Обухова съ Черги коникъ, рогати.

Игнатъ Обуховичъ Тимошевичъ кляча з рогати.

Иванъ Шешула Обуховичъ кляча, рогати..

Тимохъ Ждановичъ Обуховичъ кляча, рогати..

|| /л. 230/ Odnośnik do oryginalnej karty

Жданъ Ивановичъ з Обуховъ з Черги кляча, рогати..


1 Въ первый вызовъ два мня, во второй – 0. 2 Въ ? оба вызова – 0. 3 3 Во всемъ следующемъ отдпле (до л. 263) преобладаетъ въ графахъ вызововъ—вь первомъ „одьин конь, во второмъ – 0″. Въ виду этого дальше въ примечамитсяхъ указываются только случай, omстy нающие от этой нормы. 4 Въ первый вызовъ – 0, вo вторть одннъ—слуга. 5 Въ первый вызовъ одною коня, во второй один «слуга»

Иванъ Игнатовичъ з Обуховичъ съ Черги кляча, рогати..

Семашко Всячный з именья женнего з Обуховичъ конь, согай., рогатина з дыму.

Иевъ Всячиновичъ з Обуховичъ 8 дыму кляча, рогати..

Жданъ Васковичъ з Обуховичъ з дыму кляча, рогати..

Мартинъ Василегичъ з Обуховичъ з дыму каф., рогата..

Федоръ Василевичъ Обуховичъ з дыму кляча, рогати..

Васко Юскевнчъ з Обуховичъ з дыму кляча, рогата..

Макъсимъ Юскевичъ з Обуховичъ з дыму кляча, рогати..

Михайло Сенковичъ Обуховичъ съ Черги коникъ, рогата..

|| /л. 230 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Максимъ Федоровичъ з Обуховичъ кляча, рогати..

Петръ Ивановичъ з Обуховичъ кляча, рогати..

Иванъ Пацутичъ Обуховичъ з дыму кляча, рогати..

Антипа Сенютичъ з Обуховичъ з дыму кляча, рогати..

Гарасимъ Пацутичъ з Обуховичъ кляча, рогата..

Максимъ Тимошевичъ Струпинского з дыму конь, ир., рогати..

Иванъ Романовичъ Струпинского з дыму, конь, рогати..

Шимко Юхновичъ з женнего именья зъ Юровичъ кляча, рогати., мечъ..

Гапонъ Левоновичъ [з] Струнина съ Черги кляча, рогати., кор..

|| /л. 231/ Odnośnik do oryginalnej karty

Федко Левоновичъ з Струпина кляча, рогати..

Тимофей Данилевичъ съ Козловского конь, пнцр., пр., согай., сабь., рогати..

Петръ Орезвичъ Яновичъ з Озерского коникъ, рогати..

Иванъ Игнатовичъ зъ Минятицкого каф., рогати., кляча, кор..

Каленикъ Сиркгутевичъ одъ Виртилишокъ кляча, рогати..

Валентынъ Андреевичъ Сиркгутевичъ кляча, рогати., каф..

Шимко Сиркгутевичъ з дыму кляча, рогати..

Микита Кушало одъ Кучина кляча, рогати..

Алексей Панюковичъ съ Пыри кляча, пнцр., рогати., саб..

Сенъко Степановичъ съ Пыри кляча, рогата.

|| /л. 231 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Гришко Сакевичъ Былчичъ кляча, каф., рогати..

Степанъ Богдановичъ Былчичъ Щерги  1 кляча, кор., рогати..

Лавринъ Вогдановичъ съ Понемоня з дыму кляча, рогати..

Трохимъ Былчичъ Парфеновичъ кляча, рогата..

Месяца сентебра 29 дня.

Санюта Кондрашевичъ Оленичъ кляча, кор..

Андрей Кашка одъ Бранчичъ кляча, рогати..

Остафей Ивановичъ Стародубецъ кляча, рогати., кор., согай., ставилъ з Давыдовьщины з женнего именьечъка..

Андрей Петровичъ Ейсимонтъ кляча, рогати., саб..

Станиславъ Войтеховичъ мерине, согай., рогати..

|| /л.232/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Войтехъ Бубвовичъ Ейсимонтъ кляча, руч., мечъ, кафъ..

Юръи Яновичъ Ейсимонтовичъ кляча, рогати., кор. з Черьги.

Мартинъ Дашкевичъ з Черги Ейсимонтъ кляча, рогати  2.  

Станиславъ Яновичъ з женнего именья съ Петровщины кляча, кор. 2.  

Янъко Фетевичъ Козелъ з Черги кляча, кор..

Янъко Микълашевичъ зъ Ейсимонть з Черги кляча, кор.

Степанъ Явнюлевичъ з Черги кляча, рогати., секер..

Шимъко Олехновичъ съ купли з Миколаевщины у Ейсимонтъ коникъ, рогати., кор. 2.

Стась Олехновичъ Ейсимонтъ коникъ, каф., рогати., секер. съ Черги. 2. .

Сенъко Бранчичъ отъ тестя своего Янутя Бранчича кляча, рогати., кор.’ а тестя своего поведилъ старого быти и форого. 3.  

|| /л. 232 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Амъброжей з Узничъ самъ дома, выслалъ при брате своемъ слугу Степана Тешковича шляхтича кляча, каф., рогати..


1 Должно быть—съ Черги. 2 Въ оба вызова по одному коню. 3 Въ оба вызова – 0.


Месяца сентебра 30 дня.


Макснмъ Заневнчъ
зъ Свислочн кляча, каф., рогати. з дыму.

Деменя Дюка з именья зъ Мокреца конь а з женнего нз именья въ повете Новъгородскомъ з Дарева конь, то естъ кони 2, пнцр. 1, нр., рогати. 1.

Жданъ Домъяновичъ Глебковичъ з дыму мерннъ, рогати..

Янко Тумашевичъ з Черги кляча, рогати..

Петръ Матеевнчъ Стирнейко з ыменья Кустина ко никъ, пнцр., аркабу., рогатина 2.

Болтромей Федюковичъ з Белыхъ Болотъ, пнцр., согай., аркаб..

|| /л.233/ Odnośnik do oryginalnej karty

Стась Ждановичъ Усеникъ з Белыхъ Болотъ кляча, рогати..

Стась Пашкевичъ Усеникъ з Белыхъ Болотъ кляча, рогати. 3.

Стась Иляшевичъ Толочко мерынъ, каф., рогати..

Иванъ Костюкевичъ съ Черги конь, каф., рогати, з дыму.

Борысъ Костюкевичъ съ Соколды конь, каф., пр., рогати., аркаб..

Сенко Ждановичъ зъ Юркгелевщины з дыму меренъ, скурка, рогатина.

Стась Павловичъ Завадцский з Молявичъ каф., рогати., кор., кляча.

Матей Билминовичъ одъ Билминовъ съ Черги кляча, каф., рогати..

Федоръ Заневичъ изъ Свислочи з дыму коникъ, рогати. з саб. 2.

Кузма Почобутовичъ съ Черги конь, зброя, мерынъ, пр., рогати..

|| /л. 233 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Федосей Гриневичъ Почобутъ з дыму коникъ, пнцр., пр., согай., рогати..

Кгресь Горкачевичъ з Горкачовъ кляча, рогати..

Щепанъ Глебовичъ съ Черги кляча, пнцр., рогати..

Сенько Глебовичъ съ Черги каф., пр., кляча, рогати..

Гришко Глебовичъ съ Черги коникъ, рогати.

Кундатъ Почобытовичъ выслалъ сына детину а самъ дома, кляча, рогати..

Андрей Глебовичъ выехалъ за батька своего, поведаючи его быти форого, кляча, рогати..

Янъ Станиславовичъ Ейсимонтъ з Черги, а Жидомли кляча, каф., рогати..

Октебра 1 дня 4.


Лкубъ Шнмаковичъ а Черги коникъ, каф., рогати., мечь.

Гришко Заневичъ з дыму на клячи з ощспомъ.

|| /л. 234/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Игнатъ Костюковичъ з дыму каф., кляча, рогати. 2.

Мнкита Яцутичъ Почобутовичъ з дыму кляча, рогати..


Месяца октебра 2 дня.

Суринъ Головачевичъ Быковский з ыменья своего Мокреца ставилъ служебника на имя Станислава на кони, каф. з согай , рогати., а самъ служить князю Слуцкому жолнерскую, конь. 2.


Янъ Доха з Витичъ конь, каф., рогати. з Вицевщины и Некрашовщины  3.

Валентый Миколаевичъ Кглиндичъ съ Черги на мерыне, пнцр., рогати..

Тотъ же Валентый Кглиндичъ з Богдановъщины съ Черги на мерине, каф. з ощипомъ (такъ), слуга его.

Юръи Болтромеевичъ съ Тидиковщизны съ Черги коникъ, пнцр., рогати..

|| /л. 234 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Петръ Ондрушовичъ съ Черги на мерине , пнцр., пр., рогати. 3.

Янъ Лаврыновичъ зъ Юдкевичъ съ Черги коникъ, пнцр., пр., рогати..

Бенадыктъ Амброжеевичъ зъ Юдкевичъ конь, пнцр., пр., рогати..

Матей Томковичъ Юдковичъ з дыму мерине, каф., рогати..

Миско Дошичъ з Жуковичъ съ Черги пнцр., пр., рогати..

Барбара Богдановая вдова выслала сына своего, летъ недорослого детину, на клячи з рогати..

Ясно Дашкевичъ з Матеевичъ съ Черги кляпа, пнцр., пр., рогати..

Ивашко Федковичъ зъ Стецевичъ коникъ, пнцр., рогати..

1 Въ оба вызова по два коня. 2 Въ оба вызова по одному коню. 3 Въ оба вызова—0. 4 Въ рк. въ скобкахъ.

|| /л.235/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Яроцкий Алексеевичъ з Пацелкевичъ меринъ, пнцр., рогати..

Матей Мацкевичъ зъ Юдкевичъ съ Черги меринъ, каф., рогати..

Стась Сенковичъ з Олеховичъ съ Чергн коникъ, каф., рогати..

Олехно Тиховичъ съ Паценковичъ з дыму меринъ, рогатина.

Гаврило Петровичъ съ Кузмичъ кляча, рогатина.

Матей Яновнчъ Андреевичъ зъ Зубрыцы съ Черги коникъ, рогати., каф..

Янъ Добрылевский съ Пыри з дыму конь, пнцр., шишакъ, рогатина, каф..

Лавринъ Миколаевичъ Толочко з ыменья Жидомленъского конь, каф., пр., рогати., з Черги.

Станиславъ Бубновичъ Ейсимонтъ з дыму конь, каф., согай., рогати..

||/л.235 об/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Омельянъ Сидоровичъ съ Пыри з дому пешъ, рогати. 1.

Селивонъ з Бранчичъ Лебедевичъ съ Черги пешъ, рогати. 1.

Денисъ Васковичъ зъ Заневичъ з дыму коникъ, рогати..

Давыдовая Омельяновича Тюхаевая Богдана вдова выслала приятеля своего на имя Макара на кони, скурка, рогати..

Мись Мефедовичъ Куликъ з Черги пнцр., пр., коникъ, рогатина.

Мартинъ Заневичъ з дыму кляча, рогати..

Иванъ Гришановичъ з Мокреца копь, пнцр., пр., согай., рогати. 2.

Васко Демидовичъ з Романовичъ съ Черги кляча, рогати. 2.

Курыло Почобутовичъ з дыму ставилъ при собе
сына детину на клячи з рогати..

||/л.236/ Odnośnik do oryginalnej karty

Микула Хомичъ съ купли з Мокреца пешъ, рогати. 3.

Семень Микълашевичъ з Мокреца з дыму кляча, рогати.


Ейсимонты.


Щастный Новицкий Ейсимонтъ
з ыменья Бурневы конь, каф., рогати..

Еръмола Андреевичъ высладъ сына своего Богдана з ыменья своего зъ Красницы конь а з другого именья Плавского въ повете Слонимскомъ конь, то естъ 2 пнцри, пр., рогати. 4. Онъ же ставилъ драба 1 з рогати. 1.

Матей Юръевнчъ Ейсимонтъ съ Черги въ каф., на мерине з рогати..

Адамъ Тумашевичъ Ейсимонтъ коникъ, каф., пр., рогати..

||/л.236 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Яско Петровичъ Торкачевичъ конь, рогати. Изъ Нетечи, изъ Кгабрилевского пнцр., пр. з дыму.

Петръ Матеевичъ Ейсимонтъ Пашевичъ съ Черги коникъ, каф., рогати..

Собостьянъ Войтеховичъ Зубрицский з ыменья купного Михалковыцины съ Черги коникъ, пнцр., пр., рогати. 2.

Гришко Федоровичъ Самострелникъ кляча, пр., рогати., пнцр..

Венславовая Маечевская Овдотья Янушевна з ыменья своего Нетецкого выслала слугу своего Яна Сморжевского, коникъ, пнцр., пр., рогатина.

Шимко Яновичъ Ейсимонтъ Вынимокъ выслалъ сына своего на клячи, каф., рогати, пр., дорослого.

Тотъ же Вынимокъ з ыменья женнего Ганцкевичъ, которое маеть въ повете Василишскомъ, ставилъ пахолика при собе на клячи, каф., при., рогати..

||/л.237/ Odnośnik do oryginalnej karty

Венславъ Маратиновичъ Ейсимонтъ кляча, каф., рогати..

Гришко Матеевичъ Ейсимонтъ съ Черги кляча, каф., рогати..

Шимко Андреевичъ Ейсимонтъ съ Черги въ скурце лосий на мерине з рогати., пр..

Миколай Шебдаевичъ съ Черги кляча, каф., рогати. 5.

Юръи Шимковичъ Ейсимонтъ съ Черги кляча, каф., рогати..

Юръи Шепелевичъ Ейсийонтъ съ Черги кляча, каф., рогати..

Стась Богдановичъ Ейсимонтъ съ Черги кляча, согай., рогати..

Павелъ Степановичъ самъ дома, выслалъ сына своего Яска съ Черги з ощипомъ на клячи, з рогати..

1 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 2 Въ оба вызова по одному коню. 3 Въ оба вызова одинъ. 4 Въ первый вызовъ два коня, во второй – 0. 5 Въ оба вызова – 0

Ясно Козловичъ Ейсимонтъ з дыму кляча, рогати..

Уръбанъ Стецовичъ Ейсимонтъ з дыму кляча, рогати., выслалъ сына своего дорослого.

Щастный Стасевичъ Ейсимонтъ з дыму кляча, рогати..

Лукашъ Петрулевичъ Ейсимонтъ кляча, рогати.

||/л.237 об/ Odnośnik do oryginalnej karty

Анътипа Якимовичъ самъ служить пану кашталяну Подляшскому, з ыменья своего зъ Ейсимонътовъ выслалъ слугу Стася Телеповича зъ Ейсимонтъ шляхтича, коникъ, скурка, рогати. 1.

Щастный Степановичъ Ейсимонтъ выслалъ слугу Ивана Ейсимонта а самъ дей дома, старъ, кляча, рогати..


Ейсимонты Пашевичи изъ Свисочи.


Петръ Шимановичъ Ейсимонтъ кляча, пнцр., рогати. 1.

Петръ Венцковичъ Ейсимонтъ кляча, каф., рогати. 1.

Миколай Радивоновичъ Ейсимонтъ самъ дома, выслалъ сына на имя Белицкого, кляча, рогати..

Болтромей Мартиновичъ Ейсимонтъ кляча, рогати., каф..

Кгабрыялъ Климовичъ з дыму кляча, рогати..

Павелъ Матеевичъ Ейсимонтъ кляча, рогати. 2.

Ивашко Антушевичъ съ Черги кля ча, рогати..

|| /л. 238/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Степанъ Антушевичъ з дыму кляча, каф., рогати..

Совошъ Панцевичъ съ Черги кляча, пнцр., рогати..

Нестеръ Панцевичъ з ыменья женнего Панцовского з дыму кляча, скуръка, рогатина.

Мартинъ Юдкевичъ съ Черги кляча, пнцр., рогати..

Стецъ Юдковичъ з дыму кляча, мечъ.

Щастный Матеевичъ съ Трубницы съ Черги з ыменья Вицовщины кляча, пнцр., рогати..

Миколай Семашкевичъ Яновичъ съ Черги кляча, рогати..

Станиславъ Станчиковичъ з дыму кляча,
каф., рогати..

Станиславъ Авкгуштиновичъ Снарский з дыму кляча, каф., рогати..


Октебра 10 дня.

Матей Петрашевичъ съ Петрашовщинысъ Черги конь, рогати., каф..

Хоть же Матей з ыменья Кгиношовщины ставилъ слугу на клячи, пнцр., пр., рогати., каф..

|| /л. 238 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Войтехъ Петрашевичъ Голякъ з ыменья Петрашевского з дыму каф,, меринъ, рогати..

Стась Сарафиновичъ з Петришовского кляча, каф., рогати. з дыму. Кунда Дешковичъ з ыменья Нетупы съ Черги конь, пнцр., рогати..

Миколай Дешковичъ выслалъ сына своего Матыса выростка а самъ дома, з дыму кляча, каф., рогати. 2.

Анъдрей Щасновичъ з ыменья Подпущенского съ Черги конь, пнцр., пр., рогати..

Бугринъ Щасновичъ самъ дома, поведають его быти хорого, выслалъ слугу Федорца, кляча, каф., рогати..

Петръ Игнатовичъ з ыменья Войснарского съ Черги кляча, зброя, пр., рогати..

Матфевая Игнатовича з ыменья Войснарского съ Черги выслала слугу ве зброи блях., пр., рогати., на ктячи.

Стась Панюлевичъ Белокозъ съ Овснара съ Черги кляча, пнцр., пр., рогати..

Лаврышъ Куцовичъ съ Полуяновичъ кляча, пнцр., рогати..

|| /л. 239/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Матысъ Болтромеевичъ з Кгинюшовъ з дыму меринъ, рогати. 2.

Мартинъ Шимковичъ Снарский мерынъ, скурка, рогати..

Васько Юръевичъ Снарский з дыму кляча, рогати..

Войтехъ Авкгуштыновичъ Снарскій кляча, каф., рогати.

Павелъ Мартиновичъ Снарский з дыму кляча, рогати..

Процко Михайловичъ Снарскій пешъ з дыму рогати., конь здохъ 2.


1. Въ оба вызова по одному коню. 2. Въ оба вызова – 0.


Яковъ Лесковпчъ Попеевичъ
съ Черги кляча, саб..

Павелъ Матеевичъ Ейсимонть з Пашовичъ кляча, каф. з дыму, з мечомъ, з рогати..

Войтехъ Матеевичъ Билмановичъ з дыму кляча, рогати. 1.

Петръ Нестеровичъ з Нетупы кляча з дыму, рогати..

Павелъ Нестеровичъ з Нетупы кляча з дыму, рогати..

Лавринъ Дмишевичъ Миклашевичъ съ Черги кляча, рогати..

|| /л. 239 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Ониско Игнатовичъ з Овснара кляча, рогати..

Микита Игнатовичъ з Овснара кляча, рогати..

Дорошко Проневичъ з Овснара съ Черги кляча, рогати., пнцр..

Яско Зиновковичъ з Овшивицы з дыму кляча, рогати..

Семенъ Сидоровичъ з Овшивицы кляча, рогати..

Павелъ Кгинюшовичъ з ыменья своего выслалъ сына Петра на клячи з рбгати..

Павелъ Петровичъ Кгинюшовичъ з дыму кляча, каф., рогати.,

Миколай Нестеровичъ Мысливецъ самъ дома, выслалъ брата своего Яна Нестеровича, кляча, рогати..

Миколаевая Прокоповича Ягнежка вдова выслала детину, кляча з рогати..

Янъ Нестеровичъ з Нетупы кляча, рогати..

|| /л. 240/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Якубъ Шорцъ з ыменья Мишкиникъ въ повете Городенскомъ а зъ дворца Молявицкого ставилъ конь, пнцр., нр., рогати., аркабузъ 2.

 

Месяца октебра 5 дня.

Федоръ Гришковичъ Заневича зъ Свислочи конь, пнцр., рогати. 3.

Богушъ Головачевичъ з ыменья своего з Мокреца коникъ, пнцр., пр., тр., др..

Данило Михновичъ самъ дей слепъ, з ыменья своего Мокреца Тимофея Митковича, конь, пнцр., пр., тр., др..

Лавринъ Волчкевичъ з ыменья Довнаровского конь, бехтеръ, пр., согай., рогати..

Янъ Пронцкевичъ меринъ, каф ъ., согай., рогати. з Лебеды. Якубъ Бутримовичъ меринъ, кафъ., согай., рогати..

|| /л. 240 об./  Odnośnik do oryginalnej karty

Щасный Саковичъ изъ Волковщизны выслалъ сына на клячи, рогати..

Щепанъ Петраневичъ выслалъ сына дорослого на клячи з рогати. з Лебеды.

Степанъ Венславовичъ Волчкевича з Лебеды выслалъ детину Куряйна з дыму на клячи з рогати., самъ дома. 1.

Якубъ Желикговский з ыменья купленого отъ Кимбаровое конь 1, пнцр., пр., аркабузъ, секер. 2.

Адамъ Шембелы самъ служить пану подканцлерому, з ыменья своего Гнойницы выслалъ слугу

Станислава Дубровского и ставилъ конь 1, пнцр., пр., рогати. 1.

Станиславъ Рылский з ыменья Бобры конь а з ыменья Бисманецъ въ повете Троцкомъ конь, всихъ коней 2 збройно, пнцр., пр., рогати., самъ дей хоръ 1. Онъ же ставилъ драба 1 з рогати. 1.

|| /л. 241/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Болтромей Добковичъ съ Черги з ыменья своего з Бобри ставилъ меринъ, каф., рогати., пр..

Филипъ Колычъ з Вилкиницкого съ Черги конъ пнцр., пр., рогати. 3.

Василь Колычъ з ыменья Вилкиницкого коникъ, каф., рогатина, пр. 3.

Василей Шапыръ з Чернелишки съ Черги конь, пнцр., пр., рогати..

Петрь Шапыръ з дыму конь, каф., согай., рогати..

Янъ Миколаевичъ Каменский з ыменья Сидранского з дыму коникъ, пнцр., пр., согай., секер..

Андрей Чехъ з братомь Абрамомъ з ыменья неделеного Коледевщизны кбникъ, каф., согай., рогати..

|| /л. 241 об./ Odnośnik do oryginalnej karty

Адамъ Миколаевичъ Ейсимонтъ з Веретий з дыму кляча, каф., рогати..

Станиславъ Омета выслалъ сына Яна з ыменья зъ Свислочи и ставилъ конь, каф., рогати..

Матысъ Спудвиловский Козыра з ыменья Кгинюшовского съ

1 Въ оба вызова – 0. 2 Въ первый вызовъ – 0, во второй—одного коня. 3 Въ оба вызова по одному конго.

Черги выслалъ слугу Лаврнна Черевачевича и ставилъ мерина, кор., секер., самого поведили въ почте пана гетмановомь, але и отътул[ь] зъехадъ до дому.

Тотъ же Матысъ Козыра з Радутовщины съ Проневичъ ставилъ конь, пнцр., рогати..

Стецъ Грннцевичъ з именья Мпхайловщины съ Черги на мерине, з рогати..

Каленикъ Яцуконичъ з Михалковщнны з дыму кляча, каф., рогати..

Яковъ Матеевичъ з Михалковщины отъ батька своего выехалъ на клячи з рогати..

|| /л. 242/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Макаръ Горкачовичъ з именья своего Горкачовщины меринъ, пнцр., рогати..

Прокопъ Меничъ з Деражное выслалъ сына своего Степана дорослого на мерине з рогати..

Артемъ Мокринкевичъ з дыму з Деражное меринъ, рогатина. Ивановский Мокрецкевичъ з Деражное на клячи з рогати..

Юхно Рацовичъ з Деражное съ Черги на клячи, рогати,.

Халецкий Киселевичъ з Деражное кляча, кор..

Григако Мартиновичъ з Деражное кляча, кор..

Васко Тишковичъ з Деражное з Черги кляча, выслалъ зятя своего Оксеня Хацутича з мечомъ а з рогатиною а самъ дей старъ, дома..

|| /л. 242 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца октебра 6 дня.

Андрей Кгорковъский з ыменья своего Свислочи въ повете Городенскомъ кони 2 а з другого именья з Мойсеевщины съ подъ Борисова ставилъ конь, то есть кони 3—меринцы 2 а валашокъ, пнпр. 2, пр. 2, рогатины; самь служить пану воеводе Виленскому, выслалъ на свое местцо слуту Марка Дивиша 1. Онъ же ставилъ драба 1 з рогати. 2.

Янъ Велемовский самъ при короли его милости, при пану своемь, з ыменья своего зъ Свяцъка въ повете Городенскомъ выслалъ слугъ своихъ кони 2, пнцр., пр., рогати.. 3.

Михайловое Самострелниковое вдовы сынъ детина малый на имя Сенько выехалъ, бо дей сынъ старший служить въ Киеве, а такъ тотъ детина малый выехалъ на клячи, рогати..

|| /л. 243/ Odnośnik do oryginalnej karty

Мартинъ Тидиковичъ з села Кглиндичъ кляча, рогати..

Миколай Тидиковичъ з Дитиковичъ (такъ) кляча, рогати..

Николай Юдковичъ Володкевича з дыму кляча, рогати,.

Кмита Миклашевичъ одъ Лунное кляча, рогати..

Стась Нарковичъ з Нетечъ отъ Тидиковъ мяча, рогати. з дыму.

Блажей Судкевичъ выехалъ за брата своего Яна Миклашевича, менуючи его быти хорого, з дыму кляча, рогати. зъ Ясеновици одъ Лунное.

Иванъ Мелешко з ыменей своихъ съ Кузницы, з Рорницы въ повете Городенскомь ставилъ кони 3 збройно, пнцри., пр., рогатины 1. Онъ же ставилъ драба 1 з руч. и мечомъ 2.

|| /л. 243 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Гришко Болтромеевичъ Юркгелевича отъ Кузницы меринъ, пнцр., пр., рогати..

Миколай Добрылевский з ыменья своего съ Пыри з дыму конь а за брата своего Анъдрея Добрылевского съ части его, кгды жъ дей онъ на службе есть въ пана Троцкого, ставилъ за его конь, то естъ кони 2, пнцр. 1, пр. 1, тар., рогати. 2 3.

Андрей Безсекерский з ыменья женнего съ Кохонова выслалъ брата своего Малхера Безсекерского, а самъ служить пану гетману и ставилъ коня доброго, пнцр, шишакъ, рогати. 4.

Янъ Клюковский самъ дей есть на службе господарьской з ыменей женнихъ з Липка и Понемояя выслалъ двухъ татаръ на двохъ коняхъ въ зброяхъ бляхъ., пр.,1, корды.

Гавърило Хотеновичъ съ Котры з дыму меринъ, пнцр., пр., рогати., кор..

Степанъ Савичъ меринъ..

1 Въ первый вызовъ 3 коня, во второй – 0. 2 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 3 Въ оба вызова по два коня. 4 Въ оба вызова по одному коню.

каф., пр., рогат..

|| /л. 244/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Миско Гущичъ съ Пыри меринъ.. рогат..

Якубъ Матеевичъ з ыменья женнего Молявицкого съ Черги кляча, рогати..

Якубъ Войтеховичъ Толочко з Молявицъ съ Черги меринъ, каф., рогатина.

Янъ Павловичъ Толочко з Молявицъ з дыму кляча, рогати.. каф..

Болтромей Бильминовичъ з Молявицъ з дыму конь, рогати..

Григорей Лавриновича Товчсвичъ з Молявицъ з дыму кляча, рогати..

Павелъ Олсксеевичь Шомаковичъ з Климовщины на клячи з рогати..

Мартинъ Миколаевичъ Шомаковичъ з Климовщины з дыму кляча, рогати..

|| /л. 244 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Григорей Шомаковичъ з Климовщины з дыму пнцр., рогати., кляча.


Месяца октебра 7 дня.

Иванъ Петраневичъ з Романовнчъ отъ Мокреца меринъ, каф. з рогати. 1.

Иванъ Мордасовичъ съ тыхъ же Романовичъ кляча, рогати..

Васко Яцкевичъ съ тыхъ же Романовнчъ з дыму кляча, рогати..

Корнило Мокрецковичъ съ Черги съ тыхъ же Ромаиовичъ кляча, рогати..

Корнило Коханъ з Мокреца з дыму кляча; тотъ же

Корнило Коханъ съ повету Лидского съ подъ Каневы з Жабицкого кляча, то естъ клячи 2 з рогати. 2.

Оверянъ Гавриловичъ Коханъ з ыменья матерыстого з Глубокого съ Черги кляча, рогати..

|| /л. 245/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Янъ Ярына зъ Завадъ кляча, пнцр., поведилъ мечъ з рогати..

Григоръевая Воловичовая, владычиная Полоцкая, з ыменья з своего Липска выслала слугу Филипа и ставила конь 1, пнцр., шишакъ, аркабу.. Она жъ при томъ кони з ыменья Балского ставила драба пешого з рогати. 4.

Стась Дубровичъ самъ дома, выслалъ сына, детину летъ недорослого, з села Тумашевичъ, кляча, рогат, з дыму.

Семенъ Проконовичъ з ыменья Мокреца конъ а з Шумковъ въ повете Бельскомь конь, то естъ кони 2 збройно, пнцр., нр., тар., др. 2. Ставнлч, на местцо свое служебника Войтеха Невецского а самь служить пану воеводе Новгородскому. Онъ же ставилъ драба 1 зручн. 4.

Матысъ Подосскнй з ыменья женнего Кохановского выслалъ слугу на имя Рыбицкого и ставилъ конъ збройно, пнцр., пр., тар., рогати., аркабу., а самъ есть при дворе короля его милости, а потомъ и самъ тотъ Подосский до Борисова приехать, былъ до роспущенья войска. 1.

|| /л. 245 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Аритъ Соболь з Кгудевичъ, то естъ а з Бердова ставилъ сына своего Михайла, конь, пнцр., пр., тр., др., самъ старъ при почте князя Масадского.

Амъброжей Миколаевичъ Ейсимонтовичъ з дыму меринъ, рогатина..

Щастная Толочковая Ганна Держковна з ыменей своихъ з Белогрудского и з Молявицкого выслала на клячахъ 2 слугъ з рогатинами; клячи обе безъ зброи 5.

Павловая Вешняковая з Кгирдевско выслала сына своего Ярошка детину, меринъ, мечъ, секер..

Богданъ Юхновичъ Дмитровича з Рогачова меринъ, пнцр., пр., рогати. 4.

Станиславъ Крнвицкий, мужч. Впучковое, зъ Свяцка кляча, рогати..

Григорей, а Дмитръ, а Давыдъ Дельницкин з ыменья своего Вилькиницкого неделеного ставили конь збройно, пнцр., пр., тар., др., а слузе имя

Павелъ Мартиновичъ, а сами слу

|| /л. 246/ Odnośnik do oryginalnej karty 

жать—одинъ королю его милости, а другий пану гетману, а третий пенези жолнерские взялъ въ роте пана Шолушиной 1.

Богдана Кучиная з Бали ставила слугу Андрея


1 Въ оба вызова по одному коню. 2 Въ оба вызова по два коня. 3 Въ рк – емьнья. 4 Въ оба вызова – 0. 5 Въ первый вызовъ два коня, во второй – 0.


Макаровича з ыменья своего Наливского конъ, пнцр., пр., рогати., согай., сабъля
1.


Октебра 8 дня.


Василей Тюхай з ыменья Селицкого з дыму въ скуре лосей на конъ з рогат. 1.

Войтехъ Сомашкевичъ Станкевича з дыму кляча, рогатина 1.

Станиславъ Былчичъ самъ дей надъ стрелцами королевскими, выслалъ слугу Миколая Томъковича з ыменьечька своего съ Пыри, меринъ, скурка, рогати..

Макаръ Курчъ з ыменья своего съ Овснара ставилъ кони 3 збройно, пнцр., пр., тар., др., а самь служить въ роте пана крайчого, а на местцо свое ставилъ слугу своего Яна Росницкого 2. Онъ же ставилъ драба 1 з руч. 3.

|| /л. 246 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Лавринъ Богдановичъ Толочко з ыменья Молявицкого меринъ, каф., рогати. з дыму.

Гришко Шимаковичъ з Шимаковъ з дыму кляча, рогати..

Нармилевичъ (такъ) Толочевичъ з ыменья своего Толчевщины кляча, рогати..

Янъ Рацыборский зъ села Войдвиловского з Лебеды конъ, каф., пр, согай., аркабу., самъ дома, слуга ся оказалъ.

Матысъ Щасновичъ з Лебеды з дыму з села Водвиловского меринъ, каф., согай.. Тотъ же Янъ Яцыборский а Матысъ Щасновичь пры тыхъ двухъ конехъ ставили драба 3.

Петрь Авкгуштыновичъ з Овснара з дыму мерине, каф., рогати..

Венславъ Торкачъ Ейсимонтъ з ыменья своего у Ейсимонтахъ конь, а з Седелникъ въ повете Волковысскомъ слуга на мерине, пнцр., пр., рогати.. а слуга въ каф., рогати. 4.

|| /л. 247/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Вогданъ Манцовичъ Сезеневичъ‚ з дыму кляча, рогати..

Онихимъ Пашутичъ Сезеневича съ Черги мерине, каф., рогати..

Ивашко Митькевичъ самъ дей старъ, выслалъ сына, кляча, рогати..

Сидоръ Абрамъдовичъ Сезеневичъ з дыму кляча, рогати..

Кгабриялъ Ейсимонтъ з Бурнева з дыму меренъ, рогати..

Янъ Ейсимонтъ з Бурнева з дыму мерине, рогати..

Олексей Жолевичъ з Бурнева з дыму кляча, рогати..

Сенько Стецкевичъ выслалъ сына своего Андрея детину недорослого з ыменья зъ Свислочи, кляча, рогати..


Месяца октебра 10 дня.

Иванъ Сенчукевичъ з ыменья з Белыхъ Болотъ, самъ служить пани Комаевской, выслалъ слугу на имя Жданковъского на мерине, сагай., саб., рогати., пр. 5.

|| /л. 247ob/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Есъко Ворошиловичъ з ыменья своего з Кгобялтичъ мерине, каф., рогати..

Кирдей Кгобячичъ з дому Кгобятинского 6. выслалъ слугу Миколая детину на мерине, каф., рогати., а самъ дома 7.

Анъдрей Кгобята з ыменья Кгобятицынского з дыму выслалъ сына Юръя Андреевича, мерине, согай., саб..

Кирило Кгобячичъ з ыменья Кгобячинъ з дыму кафъ танъ, рогати., на мерине.


Месяца октебра 11 дня.


Хрищонъ Сарнавский з ыменья женнего з Молявицъ з дыму каф., рогати., кляча.

Болтромей Жаденовичъ з ыменья Явицовщизны з дыму на мерине, рогати..

Венславъ Вдановский з ыменья Юркгелевского з дыму на мерине, каф., пр., рогати..

|| /л. 248/ Odnośnik do oryginalnej karty 

8 Станиславъ Ивановичъ Кудрычъ з ыменья


1 Въ оба вызова – 0. 1 Въ первый вызовъ три коня, во второй -0. 3 Въ первый вызовъ одною, во второй – 0. 4 Въ первый вызовъ два коня, во второй -0. 5 Въ оба вызови по одному коню. 6 Поправлено т нзъ—ч. 7 Въ первый вызовъ – 1 слуга, во второй -0. 8 Отсюда начинается новый почеркъ.

Кудрычъ з дыму на клячи, каф., рогатина.

Сидоръ Остапковичъ Костюковичъ з дыму на мерине, каф., poгати..

Павелъ Степановичъ Кузмичъ з Нетечи з дыму на мерине, согай., саб., кафъ, рогатина.

Матей Богдановичъ Кузмичъ з дыму на мерине рогат.

Стедко Горчаковъ з дыму на мерине, каф., рогат.

Игнатъ Горчаковъ з дыму кляча, рогати..

Миско Михалковичъ з дыму кляча, рогати..

Яцко Стецкевичъ з ыменья Свислочи з дыму кляча, каф., рогати. 1.

Яцко Андрушковичъ з дыму кляча, рогати..

Семенъ Стецкевичъ з ыменья Свислочи выслалъ сына своего Тихона, самъ дома, з дыму мерине, рогати..

Богданъ Ивановичъ Вешеневичъ з ыменья Вешеневичъ на мерине, мечъ, рогатина.

Поликартъ (такъ) Михайловичъ Костюковичъ мечъ, регатн.. пешъ з Нетечи 2.

|| /л. 248 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Мартинъ Петрашевичъ Матеевичъ з дыму кляча, кор..

Мисюли Станевичъ з ыменья Станевичъ выслалъ сына Яна а самъ дома, кляча, рогати..

Олехно Юдковичъ з ыменья своего выслалъ сына своего Павла зъ Юдъкевичъ з дыму каф., рогати., кляча.

Матей Богдановичъ з дыму з ыменья Матеевичъ выслалъ сына Венслава, а самъ дома, кляча, рогати..

Танна Гришковая Станевичъ удова выслала пахолика недорослого Яна з ыменья Станевичъ, мерине, рогати..

Анъдрей Юръевичъ з ыменья Юдковичь з дыму на мерине, кафъ., рогатина.

Анъдрей Хведоровичъ з дыму з Нетечи кляча, каф., рогати..

Данило Янъковичъ з дому з Свислочи з дыму кляча, рогати..

Кгрыкъ Станиславовичъ з дому Судевичъ з дыму кляча, рогати..

Лавринъ Заремба з Берзникъ конь, пнцр., пр., согай., рогати..

Стась Ширневичъ Ейсимонтъ выслалъ сына своего Миколая летъ недорослого, а самъ дома, мерине, рогати..

|| /л. 249/ Odnośnik do oryginalnej karty

Петръ Станиславовичъ Лущиковичъ Ейсимонтовичъ самъ дома, выслалъ наймита на клячи, рогати. з дыму.

Щастный Новицкий Ейсимонтовичъ изъ закупленены отъ.

Яна Петроковича Ейсимонтовича ставилъ служебника на мерине съ кордомъ а съ киркою.

Федко Ивановичъ Куликъ з дыму кляча, рогат.

Левонъ Куликъ самъ дома, выслалъ пасынка своего Антона на клячи з рогати. з дыму.

Гришко Мордасовичъ Куликъ з дыму кляча, каф., рогати..

Анцута Гарабуръда з ыменья своего з Мокреца высълалъ сына своего Петра и ставилъ конь 1 збройно, пнцр, нр., рогати., аркабузъ 3.

Месяца октебра 12 дня.

|| /л. 249 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Янъ Миколаевичъ Вербицкий з ыменья Лебедина конь, пнцр., сога., рогати..

Мартинъ Козаковичъ з Скидъля конь, каф ъ., пр., рогатина.

Хведоръ Волоховецъ з ыменья Белицкого з дыму мерине, каф., рогати..

Петръ Павловичъ Завадцкий а ыменья материзного съ Толочъковъ з дыму мерине, каф., рогати .

Каспоръ Тидиковичъ з ыменья Тидиковичъ выслалъ сына Матея, самъ дома хоръ, кляча, рогати..

Матей Тидиковичъ з ыменья Тидиковичъ выслалъ сына Матея, самъ дома хоръ, кляча, рогати.

|| /л. 250/ Odnośnik do oryginalnej karty

Стась Сомашковичъ з ыменья Кгирдевъщизны мерине, кордь.

Хведоръ Глебовичъ з ыменья Сезеневщизны мерине, рогати., кор.

Опанасъ Куликовичъ з села Куликовского мерине, рогати.

Стась Билминовичъ з села Билминовщизны мерине, рогати..

Стась

1 Въ первый вызовъ—О, во второй одного коня. 2 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 3 Въ оба вызова по одному коню.

Желевичъ з Ляховичъ зъ Ейсимовъ пешъ, рогати. 1.

Месяца октебра того жъ дня.

Щасный Носовичъ съ Уснара детина, самъ дей господаръ, на клячи, рогати

Стась Валентеевичъ з дыму кляча, рогатина.

Степанъ Яцкевичъ з ыменья женнего з Обуховского коникъ, каф., сагай., рогати..

Остафей Гридичъ з ыменья своего Бобренского ставилъ слугу на имя Якуба Царика на мерине, зброя блях., пр., тар., рогати. 2.

|| /л. 250 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Мартинъ Беницкий з Лососонки конь, пнцр., пр., рогати., секерка, кор. 2.

Василь Богдановичъ Костентиновичъ з Жидомли з дыму мъринъ, рогатина.

Шимъко Олехновичъ Ейсимонтовичъ з дыму на клячи з рогати. 3.

Михайло Пилиповичъ Кашка кляча, рогати..

Мехведъ Юровичъ з дыму на мерине, рогати.

Ондръй Юровичъ з дому съ Пыри з дыму кляча, рогати..

Васько Юровичъ з дому съ Пыри з дыму кляча, рогати.

Наумъ Юръевичъ з дому съ Пыри з дыму кляча, рогати..

Ондрей Гушчичъ з дому съ Пыри з дыму кляча, рогати

|| /л. 251/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Ондрей Юровичъ з дому съ Пыри з дыму кляча, рогатина.

Левонъ Гушчичъ з дому съ Пыри з дыму кляча, рогатина

Парфенъ Кононовичъ з дыму съ Пыри кляча, рогати..

Куликъ Якимовичъ мерине, рогати..

Прокопъ Якимовичъ з ыменья женного Климовщизны з дыму кляча, рогати..

Мартинъ Карповичъ з дыму мерине, каф., согай., рогати..

Михайло Костентиновичъ з дыму мерине, рогати..

Петръ Миколаевичъ на клячи з ощепомъ

Наумъ Иванкевича на мерине з ощипомъ, секер. 3.

Иванъ Гришановичъ за брата своего Семеяна (такъ) ставилъ слугу Гарасима на клячи з рогати., а Семеянъ дей дома 3.

|| /л. 251 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Матысъ Ейсимонтовичъ з дыму кляча, рогати. 2.

Стась Евнюлевичъ з дыму на мерине, каф., рогати..

Янъ Толочкевичъ з дыму на мерине з ощепомъ, а мелъ дей быти конь збройно.

Андрей Садовковичъ з дыму кляча, рогати..

Янъ Матеевичъ Дмишевичъ з дыму кляча, рогати.

Станиславъ Матеевичъ Пашевичъ Ейсимонтъ з дыму мерине, каф. рогати, одножъ самъ хоръ 4.

Месяца октебра 12 дня.

Михайло Тишковичъ ставилъ одъ матки своей з ыменья зъ Свислочи а з Лунное, въ повъте Волъковысскомъи Городенскомъ лежачихъ, кони 2 збройно, пнцр., пр., рогати., сагай., слугамь имена Матысъ Петровичъ а Матей Мъстиславский. Онъ же ставилъ драба з руч. 5.

|| /л. 252/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Станиславъ Кривицкий з ыменья женнего съ… 6. съ Черги выслалъ наймита Валентого на кони въ каф. з ощипомъ, а самъ служить стрелецкую при дворе короля его милости 2.

Станиславъ Миколаевичъ Каменский з ыменья своего Сидры, поведаючись быти хорымъ, выслалъ слугу Петра Куртича на мерине, каф., з согай., рогати..

Валентый Снарский з ыменья своего з Уснара ставилъ мерине, самъ въ кафътане з рогати. з дыму.

Гостило Игнатовичъ Панцовичъ на клячи з дыму рогати.

Романъ Гриневичъ з Соколды з дыму кляча, рогати.

Лаврушко Гришковичъ Антушевичъ выростокъ поведался быти самъ господаремъ, Отца и брата старшого не маючи, на клячи з рогати. 2.

Валентынъ Якубовичъ Толочко

1 Въ оба вызова одинъ. 2 Въ оба вызова—О. 3 Въ оба вызова по одному коню. 4 Въ первый вызовъ одного коня во второй—хоръ. 3 Въ оба вызова по два коня и по одному драбу. 6 Нельзя прочесть.

з дому съ Толочкевичъ з дыму кляча, рогати..

Болтромей Амброжиевичъ Шнмаковичъ з дому Шимаковъ кляча, рогати..

Езофъ Толочко выслалъ сына Якуба летъ недорослого з дому Толочкевичъ. з дыму мерине, каф., рогати., а самъ дома.

Адамъ Авкгуштыновичъ з ыменья Уснарского а з Луковщизны пнцр., пр., рогати., на клячи.

|| /л. 252 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Миколай Михайловичъ Сопега з ыменья своего з Лунное выслалъ слугу Максима Михайловича а Лаврина и ставилъ мерины 2, пнцр, пр., согай.,рогати а самъ служитъ пану подканцлерому 1. Онъ же ставилъ драба 1 з руч. 2.

Мартинъ Былчичъ з села съ Пыри кляча, рогати..

Пилипъ Былчичъ зъ села съ Пыри з дыму мяча, рогати..

Иванъ Былчичъ зъ села съ Пыри з дыму кляча, рогати..

Михайло Былчичъ зъ села съ Пыри з дыму кляча, рогати. 3.

Максимъ Былчичъ з села съ Пыри з дыму кляча, рогати..

Павелъ Былчичъ з села съ Пыри з дыму кляча рогати. 3.

Микита Сидоровичъ з села съ Пыри з дыму рогати., кляча.

Селивонъ Оленичъ зъ села Оленичъ з дыму мъринъ, рогати., мечъ.

Каленикъ Давыдовичъ зъ села Козловичъ з дыму на мерине, рогати..

Климашъ Былчичъ з села съ Пыри з дыму кляча, рогати.

Якубъ Кгродмацкий самъ служить пану подканцлерому, з ыменья своего Янушовщины одъ Кринокъ выслалъ слугу на имя Рокгалю на кони, пнцр., шишакъ, согай., рогати. 4.

|| /л. 253/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца октебра 13 дня.

Андрей, Матвей, Богданъ, Евменей а Василей Филиповича Перфуревича Копъти зыменейца своего сполного недЬленого Вилкиней, которое еще матка ихъ уживаеть, конъ 1 4.

Тимошъ Юровичъ съ Пыри з дыму кляча, рогати..

Василь Кононовичъ съ Пыри з дыму кляча, рогати..

Богдана Яцутиная вдова выслала сына своего

Павла Сидоровича з ыменья Локницкого на клячи з рогати..

Опанасъ Павловичъ зъ села Корозичъ з дыму мерине, рогати..

Павелъ Ивановичъ зъ села Корозичъ з дыму мерине, рогати..

Федоръ Матфеевичъ Глебовичъ зъ села Глебовичъ кляча, рогати. з дыму.

Ярома Карповичъ зъ села Глебовичъ з дыму мерине, рогати..

Андрей Даниловичъ з села Глебовичъ з дыму мерине, рогати..

Марко Глебовичъ Призмичъ з села Глебовичъ з дыму мЬрннъ, рогати..

Сакъ Васютичъ з ыменья женнего Миколаевщизны з дыму кляча, рогати..

Хома Билчичъ з дыму з рогати. Пешъ 5.

|| /л. 253 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца октебра 14 дня.

Василь Почобутовичъ з дыму каф., кляча, рогати..

Опанасъ Почобутовичъ з дыму мяча, рогати..

Федоръ Почобутовичъ з дыму мяча, рогати..

Левонъ Демьяновичъ Соросековичъ кляча, рогати..

Титъ Петровичъ Полуяновичъ з дыму кляча, рогати..

Гринъ Лихахевичъ Полуяновъ з дыму кляча, рогати.

Матфей Глебовичъ з дыму кляча, рогати.

Василь Глебовичъ каф . з дыму, кляча, рогати..

Михайло Глебовичъ з дыму кляча, рогати.

Охъремъ Глебовичъ з дыму кляча, рогати.

Гришко Глебовичъ з дыму кляча, рогати.

Микита Левоневичъ Лопеневичъ мерине, пнцp., пр., рогати…

Остапко Хомичъ Глебовичъ з дыму кляча, рогати.

Карпъ Дошичъ Иляшевичъ з села Дошичъ кляча, рогати..

Гришко Станютичъ з Лаши кляча, рогати..

1 Въ оба вызова по два копя. 2 Въ оба вызова по одному драбу. 3 Въ оба вызова – 0. 4 Въ оба вызова по одному коню. 5 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0.

|| /л. 254/  Odnośnik do oryginalnej karty 

Павелъ Антушевичъ з Свислочи кляча, рогати..

Павелъ Миклашевичъ самъ дома, выслалъ слугу на свое местцо Матея з села Озарыцы и з Бали, кляча, секер., рогати..

Месяца октебра 15 дня.

Жданъ а Данило Красниковичи, нерозделеныи братья, сами служать жолнерскую въ роте пана Курчовой, з ыменьечка своего з Лукавици ставили слугу Максима на мерине, саб., секерка.

Ясь Ивановичъ Стародубецъ зъ села Козловичъ з дыму, самъ дома, выслалъ детину Демъяна, кляча, рогати, кор.

Месяца октебра 17 дня.

Бартошъ Станиславовичъ одъ Нового Двора коникъ, каф., аркабу., рогати.

Юрьи Миколаевичъ самъ служить въ роте князя Жежемского драбскую, з ыменьечька своего з Сидры выслалъ слугу Ивана Головню на мерине, каф., рогати., сагай.

Хома Шимановичъ Ейсимонтъ з ыменья Пашевичъ кляча, каф., рогати., мечъ.

|| /л. 254 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Янъ Лавриновичъ Ейсимонтъ з ыменья Пашевичъ кляча, каф., рогати..

Якубъ Андреевичъ Ейсимонтъ з ыменья Пашевичъ з дыму кляча, рогати., кордъ,

Гринъ Якубовичъ Ейсимонтъ з ыменья Пашевичъ кляча, рогати., кор..

Степанъ Михайловичъ Ейсимонтъ з ыменья Пашевичъ з дыму кляча, рогати.

Иванъ Ходоровичъ Белокозъ з ыменья Уснара з дыму кляча, рогати..

Павелъ Панюлевичъ Белокозъ з ыменья Уснара з дыму кляча, рогати..

Месяца октебра 18 дня.

Станиславъ Станскій самъ служить кашталяну Витебскому, з ыменья своего з Сидиковщины ставилъ слугу Яна на кони, пнцр., цр.,рогати.. 1.

Станиславъ Старишевский самъ служить пану Витебскому, з ыменья своего съ Каменки ставилъ слугу Сасиновского Яна на кони, пнцр., пр., саб., секерка. 1.

|| /л. 255/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца октебра 22 дня.

Якубъ Войшко съ Понемоня каф.,рогати.,кляча..

Костентиновая Халецкая Полонея Котовичовна з ыменья небожчика мужа своего з Сидры ставила кони 4 збройно, пнцр, при.3 а зброя четвертая, выслала слугу старшого Матфея Василъевича 2.

Миколай Даниловичъ з дыму з села Полуяновичъ кляча, рогати..

Федоръ Глебовичъ з дыму з села Одлы кляча, рогати..

Остапко Андреевичъ з дыму з села Одлы кляча, рогати…

Янъ Ивашкевичъ Глебовичъ з дыму з села Одлы кляча, рогати.

Яковъ Грицевичъ Глебовичъ з дыму з села Глебовичъ кляча, рогати.

Войтехъ Радивиловичъ з ыменья Кглиндичъ з дыму кляча, кор., рогати.

Размусъ Петковичъ з ыменья Кглиндичъ з дыму кляча, рогати..

Мартинъ Олеховичъ выслалъ сына Матыса Олехновича а з дыму Матеевичъ на клячи, з рогати. 3.

|| /л. 255 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Миклашъ Богдановичъ Тидиковичъ самъ дома, выслалъ дзядкевича своего Сарафина Матеевича з дому Тидиковского, кляча, рогати. 3 дыму.

Мартинъ Кглиндичъ самъ дома, выслалъ слугу Болтромея Яневича на клячи з рогати.; тотъ Болтромей за себе повиненъ былъ ехать и не ставилъ никого 4.

Василиса Вколовая з Мокреца маеть сыновъ, але служать жолнерскую, выслала слугъ з дому своего двухъ на имя

1 Въ оба вызова по одному коню. 2 Въ оба вызова – 0. 3 Въ графе первого вызова – 1 въ графе второю приписано: «пешъ» 4 Лоследняя фраза вписана другими чернилами.

Мартина Меховича, а Тимохофея и ставила коники 2, пнцри безъ прил. а рогати. 1. Она жъ ставила драба 1 з мечомъ 2.

При тыхъ же двухъ конехъ сынъ тоее Василисы Вколовое на имя Каленицкий Вколовъ з выменья женнего Лепесовичъ въ повете Кобринскомъ ставилъ коникъ 1 мерине цъ, каф., рогати. ставилъ слугу на имя Кузму Данилевич, а самъ пенези береть въ роте пана старосты Кричевского.

Михъно Левоновичъ з ыменья съ Трунписского мърынъ, рогати.

|| /л. 256/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца октебра 23 дня.

Иванъ Гриневичъ Гущичъ конь, рогати.

Борысъ Калениковичъ съ Котры з дыму пешъ з рогати. 3.

Гришко Калениковичъ съ Котры з дыму пешъ з рогати. 3.

Парфенъ Калениковичъ з ыменья съ Котры з дыму пешъ, ротати. 3.

Онофрей Калениковичъ съ Котры з дыму пешъ, рогати. 3.

Хилимонтъ Кононовичъ съ Пыри з дыму пешъ, рогати. 3.

Иванъ Кононовичъ съ Пыри з дыму пешъ, рогати. 3.

Лукашъ Козъловичъ Ейсимонтъ з дыму пешъ, рогати. 3.

Петръ Богдановичъ Былчичъ з дыму пешъ, рогати. 3.

Марко Богдановичъ Былчичъ з дыму пешъ, рогати. 3.

Василь Богдановичъ Былчичъ з дыму пешъ, рогати. 3.

Яковъ Юръевичъ съ Пыри з дыму пешъ, рогати. 3.

Дорофей Юрьевичъ съ Пыри кляча, рогати. 3.

|| /л. 256 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Васко Костентиновичъ з дыму кляча, рогати.

Иванъ зъ Костентиновичъ з дыму кляча, рогати. одъ Толочковъ.

Купрашъ Костентиновичъ з дыму кляча, рогати.

Месяца октебра 24 дня.

Тимошъ Кгобятичъ зъ землицы своей ставилъ конь збройно, пнцp., пр., рогати. 2.

Василей Дюка з ыменья своего 3 Мокреца конь 1 а з Хорошевичъ въ повете Волковыскомъ конь, то естъ кони 2 збройно, пнцp., пр., рогати. 1.

Василей Андреевичъ Дюка Светицкий з ыменья своего з Мокреца ставилъ конь 1, пнцp, пр., рогати..

Андрей Левоновичъ з села Трумпинского з дыму кляча, рогати. 4.

Яцутиная Оксюта з села Обуховичъ з дыму выслала унука детину, кляча, рогатина.

|| /л. 257/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Хотенъ Левоновичъ з села съ Трупн[и]цкого з дыму кляча, рогати..

Селивонъ Панюкевичъ з села съ Пыри кляча, рогати. 4.

Семенъ Нестеревичъ з села Котри з дыму кляча, рогати. 2.

Гришко Нестеревичъ з села Котры з дыму кляча, рогати..

Гришко Рацовичъ з Деражное з дыму выслалъ сына детину летъ недорослыхъ и ставилъ мерине, кор., секерка а самъ дей старъ и форъ 2.

Месяца октебра 25 дня.

Матысъ Болеста з ыменья своего Довспуды каф., рогати., мерине.

Валентый 5. Болеста з ыменья своего Довспуды мерине, рогати. 2.

Мартинъ Шодрухъ з ыменья своего Довспуты каф., рогати., мерине 5.

Якубъ Щодрухъ з ыменья своего Довспуды каф., рогати., мерине 6.

|| /л. 257 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца октебра 28 дня.

Григорей Юръевичъ Толочко з Жидомли мерине, рогати., мечъ.

Юръи

1 Въ первый вызовъ два коня, во второй – 0. 2 Въ оба вызова – 0. 3 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 4 Въ первый вызовъ одною коня, во второй—пешъ. 5 Въ рк. Валентный. 6 Въ оба вызова по одному коню.

 

Станиславовичь Толочко зъ земли Куницовское выслалъ слугу на клячи, з рогати., а самъ Юръи дома.

Рафалъ Яцкевичъ Заневичъ самъ служить пану Бeняшу Воловичу ставилъ слугу на имя Федора на кони, рогати..

Месяца октебра 29 дня.

Лавринъ Гущичъ з дыму кляча, рогати.

Овдей Ивашковичъ з села Гущичъ з дыму пешъ, рогати. 1.

Лавринъ Олехновичъ съ Пыри съ Черги пешъ, рогати. 1.

Банько Гущичъ з дыму пешъ, рогати. 1.

Юрко Гущичъ з дыму пешъ, рогати. 1.

Криштофъ Полянский самъ дома еоръ, выслалъ слугу Войтеха Каленицкого, конь, каф., согай., рогати. 2.

Михалъ Шимановичъ Яновичъ з дыму кляча, рогати..

|| /л. 258/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Павелъ Юръевичъ выслалъ сына, з дыму кляча, рогати..

Матысъ Войтковичъ з дыму кляча,, рогати..

Миколай Петрашевичъ пешъ, рогати. 1.

Андрей Матеевичъ Кгневицкий з ыменья съ Трубницкого мерине, рогати., каф.. Тотъ же Андрей Матеевичъ з ыменья Ласосенского отъ отца своего Матея з дыму ставилъ пахолка, конь 1 мерине, рогати; всихъ коней 2.

Филипъ Офанасовичъ Нестеровичъ конь збройно, пнцр., шишакъ, рогати., з ыменья своего пнцр., шишакъ, рогати., з ьменья своего Нестеровского,

Иванъ Нестеровичъ съ Котры з дыму кляча, кор.

Иванко Яковoвичъ Хоцевича з Черги: съ Котри кляча, рогати..

Климъ Нестеровичъ самъ дей старъ, выехалъ зять его Игнатъ съ Котри, кляча, рогати.

Иванъ Калелениковичъ самъ дей дома, поведилъ быти хорого, выслалъ мужика на имя Миська, кляча, кор.

Ермола Есифовичъ Татарчичъ з дыму мерынъ, рогати., секер. 2.

|| /л. 258 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Тимошъ Игнатовичъ одъ Быльчичъ съ Пыри кляча,, рогати. 3.

Гришко Босковичъ зъ Свислочи кляча, рогати. 3.

Месяца октебра 20 дня.

Семенъ Василевичъ Заневичь з женнего именья на клячи, рогатина, кор. 4.

Петръ Малеевичъ зъ Свислочи пешъ, рогати. 1.

Месяца ноябра 25 дня.

Герасимъ Ермоличъ самъ при роте Замойского приставомъ, выслалъ слугу Татарина Барана з ыменья з Овснара, конь, рогати. 2.

Жданъ Словикъ а Михайло Тишковичъ за пана Глеба Сопегу з ыменья съ Черленое ставилъ кони 2 по козацку, согай., з рогати., збройно 2. Онъ же ставилъ драба 1 з руч. а меч. 2.

Месяца ноябра 29 дня.

Федоръ Богушевичъ з ыменья своего Овирского въ повете Городенскомъ конь, а з другого именья Нарпушского збройно; кони 2, пнцри., пр., согай, рогати. 5.

|| /л. 259/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца ноябра 29 дня.

Панъ Иванъ Макаровичъ, подсудокъ земский Городенский, ачъ естъ самъ при короли его милости шафаромъ з ымынья (такъ) своего з Гнойници а з другого збратьею сполного неделеного ставилъ з кони 3 збройно, пнцр., пр., тар., др., а на ласку короля его милости ставилъ коней 9 збройно по гусар. 2.

Онъ же ставилъ драби 4 з руч. 2. Тотъ же панъ Иванъ Макаровичъ за сестру свою Богушовую Кошчича за вдову ставилъ конь 2.

1 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 2 Въ оба вызова—0. 3 Въ первый вызовъ – 1, второй—пешъ. 4 Въ оба вызова по одному коню. 5 Въ первый вызовъ два коня, во второй – 0.

Месяца декабра 6 дня.

Матысъ Якубовъ сынъ за отца ставилъ коня одъ Виртилишокъ, каф., рогати., самъ служить пану Макаровичу и мелся вызволити отъ послугъ пана своего итой повинности досыть чинити 1.

Михайло Гриневичъ Быковский з Мокреца з дыму выслалъ слугу на клячи з рогати. 2.

Янъ Бернатъ, ачколвекъ панъ Война при почте своемъ ставилъ за его конь, бодей при емъ сынъ его, на войну

|| /л. 259 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

выехавши, умеръ, а такъ онъ чинечи той повинности земьской досыть, выехалъ самъ и ставилъ з ыменечка своего з Лососны конь, каф., рогати.

Месяца декабра 12 дня.

Василей Высоцкий з Бобры, именья женнего, ставилъ конь, пнцр., пр., согай., рогати.; хоружий сознавалъ, же былъ на шиху. 3.

Миско Богатыревичъ кляча, рогати. 4.

Иванъ Самострелниковичъ кляча, рогати. 4.

Григорей Василевичъ Быковский з Мокреца пенези бралъ въ роте пани Полушиной, ставилъ слугу на имя Яна Кубилойти кляча, пнцp., пр., тар., др. 4.

Мартинъ Миклашевичъ з села Суткевичъ пешъ былъ на шиху. 5.

Кришътофъ Суткекевичъ з дыму кляча, рогати. 4.

Месяца декабра 23 дня.

Миколай Храновъский запотужника своего за Василя Оляхова з ыменья Хойниковъ ставилъ конь, пнцр., пр., согай, рогати., секирка 2.

|| /л. 260/ Odnośnik do oryginalnej karty 

Месяца декабра 31 дня.

Степанъ Ходоровичъ з Овснара въ шиху не былъ и не писалъ до сего часу, теперь показалъ и пописался пешъ, рогати. 6.

Левъ Федъковичъ Заневичъ Доха з дыму конь, рогати. 4.

Ясько Михайловичъ Доха з дыму конь, рогати. 4.

Ясько Михайловичъ Доха з дыму конь, рогати. 4.

Ерома Антушевичъ детина з дыму пешъ, секер. 6.

364

Шляхта хоругви Мерецкое, которые именья свои мають поблизу Сеиреи около вейсей Берзникъ, которые въ поветъ Городеньский прилучоны.

Месяца октебра 29 дня.

Андрей Стрижка з ыменья своего з Сеенъ а з Берзникъ и съ фолварка кони 2, Пяцря., прил., тар.1, др., аркабу. 7.

|| /л. 260 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Матысъ Яновичъ Стoбинский зъ Стобинокъ коники 2, пнцри., пр. обе, согай., аркабу., рогати 6.

Александро Гришковичъ з ыменья Мунидовского конь 1, пнцр., пр., согай., саб., рогати.2.

Василей Михайловичъ зъ Стобинокъ конь,пнцр., пр., аркабу., кор., секирка 2.

Федоръ Андреевичъ зъ Стобинокъ конь, пвцр., каф., пр., рогати., секерка 2.

Семенъ Скорка зъ Стобинокъ коникъ, пнцр., пр., рогати. 2.

Григорей Михновичъ изъ Залесковщины самъ Выехалъ на кони, пнцр., пр., согай., рогати. 2.

Месяца октебра 29 дня.

Павелъ Конаревский з ыменья жоны своей съ Крикштанъ ставилъ конь, а за шурина своего Северына конь, в закупного Ворсобинского

1 Въ графахъ вызововъ ничево неотмечено. 2 Въ оба вызова по одному коню. 3 Въ оба вызова – 0. 4 Въ первый вызовъ одного коня, во второй – 0. 5 Въ первый визовъ—1, второй— пешъ. 6 Въ первый вызовъ одинъ, во второй – 0. 7 Въ оба вызова по два коня.


з Маркгаты за Семена конь, то естъ 3 кони, пнцри, аркабу. 1;

|| /л. 261/ Odnośnik do oryginalnej karty 

съ 2 того ыменья з Маркгатъ не выехалъ Семенъ, за которого тотъ Конаревский ставилъ конь.

Степанъ Якимовичъ тежъ з Моркгеты в ыменья своего ставилъ конь въ повете Берестейскомъ при головнейшомъ именыо своемъ.


Месяца октебра 29 дня.


Самъсонъ Павловский з дыму з ыменья Серей конь, каѳъ., пр., аркабузъ, слуга, самъ дома 3.

Петръ Радивиловичъ з Шовлянского конь, пнцр., при., рогати., кор..

Гришко Мицовичъ з Оверницы отъ Мацовичъ кляча, пнцр., рогати..

Шимко Стасевичъ з Черги кляча, пнцр., пр., рогати..

Стась Ивашковичъ з Улычичъ кляча, пнцр., пр., рогати..

Болтромей Павловичъ з дыму съ Полюнцъцляча, каѳ., рогати. 4.

|| /л. 261 об./ Odnośnik do oryginalnej karty 

Юръи Станиславовичъ съ Полюнцъ кляча, каѳ., рогати..

Янъ Матеевичъ детина, самъ дей господаръ, з села Полюнцовъ на клячи з рогати..

Юръи Войтеховичъ съ Полюнцъ кляча, рогати..

Шимъко Янковичъ з Радивиловичъ кляча, рогати..

Амброжей Янушкевичъ з Цубулевичъ кляча, рогати..

Лавринъ Матеевичъ детина, батько дома, мерынъ пнцр., пр., рогати. 4.

Болтромей Матеевичъ съ Черги кляча, рогати. 4.

Мись Яновичъ з Матеевичъ кляча, каѳъ., рогати..

Матей Добковичъ з Тоболина кляча, рогати. 4.


Сумою того всего повету Городенского съ тыми, што на ласку господарьскую ставили, коней 714, межи которыми шляхты пешое 29 а драбовъво всемъ повете 29.

1 Въ первый вызовъ 3 коня, о второй – 0. 2 Отсюда новый почеркъ. Въ графахъ вызововъ ничего не отмечено. 3 Въ первый вызовъ одного коня во второй – 0; въ графе первого вызова приписано: слуга. 4 Въ оба вызова но одному конго. 5 Лист 262—чистъ, почеркъ новый. 6 Въ оба вызова по два гсоня. 7 Въ оба вызова – 0. 8 Въ оба вызова но три коня. 9 Въ оба вызова по два драба.

 

Źródła:

  1. Русская историческая библиотека. Том 33. Литовская метрика. Отдел 1. Часть 3: Книги публичных дел. Переписи войска Литовского
  2. AGAD, Zesp 354 (Warszawskie Archiwum Radziwiłłów), dz. VII, sygn. 83, nr. mikrofilmu 24263a
  3. https://ornatowski.com/archiwum/historia/metryka-litewska-spis-wojska-litewskiego/

Literatura:

1. JŪRATĖ ČIRUNAITĖ KAIP XVII A. VIDURYJE VADINO GARDINO PAVIETO VYRUS BAJORUS

 

Powrót do menu popisów

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *